Annelie Johansson

Annelie Johansson

Universitetslektor
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är filosofie doktor i svenska språket, didaktisk inriktning och legitimerad lärare i ämnena svenska och historia.

Undervisning

Jag undervisar företrädesvis i kurser om akademiskt skrivande, retorik, textanalys, litteracitet, sociolingvistik samt betyg och bedömning både som fristående kurser och inom program på campus och distans. Jag handleder och examinerar också självständiga arbeten inom lärarutbildningen och är kursansvarig för självständiga arbeten i svenska inom grundlärarprogrammet.

Forskning

Mina forskningsintressen rör bedömningsdiskurser, litteracitet, källhantering och akademiska skrivprocesser.

2018 disputerade jag på en avhandling om lärares bedömningsspråk i grundskolans skriftliga omdömen. Angreppssättet är diskursanalytiskt och jag analyserar språkhandlingar, bedömningsfokus och språklig utformning med analysmetoder hämtade från systemisk-funktionell lingvistik. Avhandlingsarbetet ingick i projektet Texter med tyngd som undersöker studenters och yrkesverksammas myndighetsskrivande i tre professioner och utbildningar (lärare, poliser, socionomer).

Tillsammans med Christian Waldmann och Sergej Ivanov arbetar jag sedan 2020 med olika projekt som undersöker autentiskt akademiskt skrivande och studenters källhantering med hjälp av tangentloggning. Ett projekt tilldelades under hösten 2021 forskningsmedel från Kunskapsmiljö Linné: Utbildning i förändring och undersöker digital källhantering i framställning av ett examensarbete. 

Under 2022 genomför jag ett projekt om bedömningsdiskurser i förskoleklassens kartläggningsmaterial. Projektet har fått forskningsmedel från Litteracitet och undervisning och ingår i nämnden för lärarutbildnings strategiska satsning på förskoleklassens uppdrag, förhållningssätt och centrala innehåll under 2021–2022. Från 2022 är jag också medlem i projektgruppen för Växjös modeller och arenor för en skola på vetenskaplig grund

Under 2022–2027 ingår jag också i det i huvudsak VR-finansierade forskningsprojektet Ämneslitteracitet i lärarutbildningen (Disciplinary Literacy – DiLit) som leds av Ewa Bergh Nestlog. Syftet är att utveckla kunskap om ämnesspråk och ämneslitteracitet i kärnämnena engelska, matematik och svenska i grundlärarutbildningen, årskurs 4–6, och att identifiera, kritiskt granska och problematisera hur undervisningen i fråga om ämnesspråk och ämneslitteracitet kan stärkas. Inom projektet intresserar jag mig särskilt för likheter och skillnader i lärarutbildares bedömning av studenters texter i olika ämnen samt för hur ämneslitteracitet och undervisning om ämneslitteracitet karaktäriseras i nationella och institutionella policydokument. 

Jag deltar även i följande forskningsmiljöer vid Linnéuniversitetet: Centrum för educational linguistics (EdLing) och Centrum för ämnesdidaktisk forskning inom konst och humaniora vid Linnéuniversitetet (CÄHL).

Uppdrag

Jag är en av föreståndarna för forskargruppen Litteracitet och undervisning (LoU) och ingår i i den rollen också i ledningsgruppen för Kunskapsmiljö Linné: Utbildning i förändring. Jag har också uppdrag som studierektor för grundlärarlaget i svenska språket vid institutionen för svenska språket och är  FKH:s lärarrepresentant i programrådet för grundlärarexamen. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)