Annelie Ekelin

Annelie Ekelin

UNIVERSITETSLEKTOR, prefekt
Institutionen för fysik och elektroteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag undervisar främst i teori och metod och handleder och examinerar kandidat- och magisteruppsatser inom medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik.

Innan jag påbörjade min akademiska bana arbetade jag som journalist. Vidare har jag även arbetat i kommunal verksamhet och under många år på Blekinge tekniska högskola, avdelningen för datavetenskap och kommunikation. Jag är verksam som forskare och efter min disputation har jag medverkat i och drivit ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt (FOU-projekt). I FOU-projektet Augment, med stöd av Blekinge läns landsting samt Blekinge forskningsråd, låg fokus på till exempel tjänsteutvecklingsprocessen och prototyputveckling av mobilapplikation för delning av tillgänglighetsinformation med stöd av sociala medier relaterat till förutsättningarna för användarmedverkan. Augment utsågs 2011 till Best Practice i Europa inom ramen för IMMODI, ett samarbete i form av Fast Track Network med särskilt stöd och uppmärksamhet från EU-kommissionen.

Nyligen påbörjade forskningsprojekt som jag medverkar i, med anknytning till medie- och kommunikationsvetenskap, är Samproduktion och mediering av innovationsförståelse och behovsdriven utveckling samt Innovation utifrån ett MR-perspektiv (mänskliga rättigheter). Mitt intresseområde omfattar också olika metoder inom interaktionsdesign som till exempel digital storytelling, men även utveckling av ICT och nya medieformat, inklusive sociala medier. Jag har mångårig erfarenhet av forsknings- och utvecklingsprojekt med fokus på främst metodutveckling för delaktighet i utvecklingen av offentliga e-tjänster och e-deltagande (e-Government och e-Participation).

Vidare har jag varit involverad i olika internationella engagemang, några exempel är samarbete och utbyte med forskargruppen TeNet vid Indian Institute of Technology Madras, samt ett flertal EU-finansierade FOU-projekt (DIALOGUE, RISI+, IMMODI). Jag medverkade även i organisationskommittén vid The 11th Biennial Participatory Design Conference i Sydney, november – december 2010, samt som inbjuden talare i en tvärsektoriell diskussionspanel kring Service design. Panelen utforskade relationen mellan deltagande design och växande praktiker och marknader av service design, och hur samproduktion av tjänster kan se ut inom olika praktiker. Paneldeltagarna reflekterade kring tillämpningen av deltagande design relaterat till dessa processer och hur deltagande design kan inkorporeras och bidra till service design.

Senaste internationella uppdraget var inom ramen för IMMODI-projektet. Här var fokus på kunskapsutbyte genom best practice inom e-hälsa och e-government inom EU. Jag har också varit inbjuden talare vid en paneldebatt under Pre-Conference to the 6th European Ministerial eGovernment Conference and Exhibition Borderless eGovernment Services for Europeans i Poznan, Polen.

Jag har också haft fristående uppdrag för bland annat Riksdagskansliet, dåvarande integrations- och jämställdhetsdepartementet, Karlskrona och Ronneby kommun, Länsstyrelsen i Blekinge, Medborgarterminalprojektet (Skatteverket och Försäkringskassan), Världsbanken och Internet Society (ISOC) samt Europaparlamentet.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Rapport (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)