Ann-Therese Hedqvist

Ann-Therese Hedqvist

Doktorand
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är doktorand inom vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Parallellt med mina forskarstudier arbetar jag kliniskt sedan 2017 som ambulanssjuksköterska inom ambulanssjukvården i Region Kalmar. Min bakgrund är som specialistsjuksköterska inom prehospital akutsjukvård såväl som inom vård av äldre. Jag har även en examen inom informatik och har tidigare arbetat som systemutvecklare samt utbildare inom IT.

En av mina drivkrafter är att få vara en del i utveckling av arbetssätt där vi som vårdpersonal arbetar och kommunicerar med varandra tillsammans med patienten som person där tekniken kan effektivisera och stötta men inte ersätta det mänskliga mötet. I min erfarenhet från ambulanssjukvård, kommunal hemsjukvård och medicinavdelning har jag mött den äldre personen med komplexa vårdbehov och sett de mellanrum som avgränsat de olika verksamheterna. Med en befolkning som blir allt äldre och lever längre med kroniska sjukdomar är det denna patient vården möter absolut oftast. Det är också dessa personer som framförallt berörs av vårdövergångar och som är känsliga för då vården delas upp i små enheter, när vården blir fragmenterad.

Forskning

Den pågående omställningen till en God och Nära vård ska leda till en förflyttning från sjukhusvård till en mer proaktiv vård nära patienten. Med ökad ålder och livslängd kommer vi i framtiden att ställas inför utmaningar med att tillgodose en trygg och säker, god vård, såväl inom primärvård, kommun och slutenvård som inom prehospital akutsjukvård. 

Det finns brister idag i hur professioner och vårdgivare samverkar och samordnar vården för äldre med komplexa vårdbehov. Att vara i goda händer borde dock vara något varje patient bör ha rätt att få känna. Att vara i goda händer innebär att mellanrummen blir mindre framträdande genom att vårdsystemets olika delar arbetar tillsammans som en helhet, där patienten är i centrum. Därför vill jag med mitt avhandlingsarbete undersöka möjligheter för att överbrygga olika vårdgivar- och professionsgränser och åstadkomma en sammanhållen vård för den äldre personen med komplexa vårdbehov.

Handledare

Mirjam Ekstedt, Catharina Lindberg, Heidi Hagerman och Ann Svensson

Tidsplan

2020-2025

Ämne

Vårdvetenskap

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)