Åsa Trulsson

Åsa Trulsson

Universitetslektor
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är lektor i kultursociologi vid institutionen för kulturvetenskaper. I min forskning intresserar jag mig för olika personers förståelse, meningsskapande och förhandling kring de förutsättningar som formar deras vardag. Jag arbetar främst med frågor kring inkludering, tillhörighet och social solidaritet, främst i förhållande till utbildningssystemet, migration och mångfaldsfrågor.  Min bakgrund är i allmän religionshistoria, där jag disputerade 2011 med en avhandling om rituell praktik och kreativitet bland samtida gudinnedyrkare i Europa. 

Jag är medlem i forskargruppen Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies, och har ett särskilt intresse för samverkansfrågor i förhållande till integration och migration.

 

Undervisning

Jag är programansvarig för Programmet för Integration och Mångfaldstudier (PIMS). Jag undervisar också på olika lärarutbildningar, inklusive förskolelärarprogrammet, kring frågor om mångfald och interkulturella perspektiv. Tidigare har jag också undervisat inom ramen för ämnet religionsvetenskap, samt handlett uppsatser på kandidatnivå både inom religionsvetenskap och på lärar- och förskolelärarutbildningarna. 

Forskning

Min forskning rör sig i skärningspunkten mellan kultursociologi, utbildningsvetenskap, religionsvetenskap och migrationsstudier.  Bland annat forskar jag kring hur religiositet och det mångreligiösa förhandlas inom det normativa sekulära utbildningssystemet. Framförallt ligger fokus på religiösa elevers livsvärld, men också hur denna formas av mötet med andra ungdomar, lärare och professionella inom den svenska skolan. För närvarande arbetar jag med ett projekt kring sexuell hälsa bland nyanlända ungdomar och ungdomar med migrationserfarenhet, samt hur professionella inom svenska skolan förstår och bemöter ungdomarna inom detta område. Projektet använder sig av deltagande metoder, såsom photovoice och digital storytelling, och undersöker kritiskt hur förändring och solidaritet kan byggas genom dialog. 

Uppdrag

Jag leder forskningsgruppen Centrum för kultursociologi, som är en av de miljöer som ingår i den nyinrättade kunskapsmiljön Utbildning i förändring.  Sedan 2016 har jag arbetat med att implementera ett interkulturellt kunskapsområde i samtliga lärarutbildningar vid Linnéuniversitetet. Jag sitter också med i styrgruppen för Plattform Migration, en strategisk plattform för migrations- och integrationsforskning vid Linnéuniversitetet som ska bidra till samverkan och ökat kunskapsutbyte. Jag är också programansvarig för Programmet för Integration och mångfaldstudier.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))