Astrid Regnell

Astrid Regnell

Universitetslektor
Institutionen för film och litteratur Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag disputerade 2009 vid Lunds universitet med avhandlingen Att se stjärnor på ljusa dagen. Försoning och förvandling i August Strindbergs En blå bok – om förvandlingstänkande och alkemistiska tankemönster i verket En blå bok. Jag började undervisa på Linnéuniversitetet 2010 och har framförallt undervisat sedan dess men också fortsatt Strindbergstudierna. På senare tid har jag främst kollat på hur Strindberg beskriver inre bilder som  tillhörande ett fantasiplan i berättelsen, men som också griper in i berättelsens verklighet. Det visar på ett sätt att arbeta med fantasi i form av inre bilder i en skrivprocess och jag har tänkt att använda det didaktiskt genom att anknyta till begreppet estetiska lärprocesser.

Undervisning

På lärarutbildningen undervisar jag blivande svensklärare i litteraturhistoria. Jag fokuserar på litteraturhistoriens genrer och låter studenterna träna att skriva i (gestaltande), och om (utredande), de historiska genrer vi tar upp. De får göra två sådana uppgifter och sedan läsa och kommentera varandras texter på ett uppföljande seminarium. Tanken är att integrera läsande och skrivande i litteraturhistorieundervisningen. Efter första omgången gjorde jag en undersökning av den undervisningsformen där studenternas synpunkter på huruvida de upplevde skrivandet mer eller mindre kreativt beroende på om de skrev berättande eller analyserande undersöktes.

Jag undervisar också på tematiska litteraturkurser såsom Litteratur och psykologi, Litteratur och existentiella frågor, Fornnordisk litteratur och har även haft barn- och ungdomslitteraturkurser och en kurs som helt igenom kombinerar litteraturvetenskap och kreativt skrivande.

Forskning

Jag gjorde en VR-ansökan 2021 om hur inre bilder fungerar i den kreativa processen, en studie som ska resultera i skrivstrategier. Den utgår från hur tillvaron för protagonisten i Strindbergs En blå bok förändras som ett resultat av de inre bildernas inverkan. Undersökningen ska alltså besvara frågan hur man kan laborera med inre bilder i berättande med särskild tonvikt på inre bilder som överskrider gränserna mellan yttre och inre verklighet. Studien är också inriktat på estetiska lärprocesser – hur man lär sig genom skapande verksamhet och där jag undersöker vilken sorts kunskap det då handlar om och i vilken mån den fungerar understödjande i lärprocesser.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

  • Regnell, A. (2017). August Strindberg. En lundensisk litteraturhistoria : Lunds universitet som litterärt kraftfält. Göteborg & Stockholm, Makadam Förlag. 118-123.

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)