Astrid Regnell

Astrid Regnell

Universitetslektor
Institutionen för film och litteratur Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag undervisar blivande svensklärare i litteraturhistoria. Undervisningen utgår bl.a. från litteraturhistoriens genrer och jag har ett önskeupplägg med fler timmar så studenterna hade kunnat få träna att skriva i och om alla de historiska genrer vi går igenom. Jag har klämt in två sådana skrivuppgifter på kursen vilket ger givande diskussioner när de får läsa och kommentera varandras uppgifter. De skriver både gestaltande (”i”) och utredande (”om”) genrerna och jag har gjort en undersökning av denna undervisningsform som resulterat i en ännu opublicerad artikel där studenternas synpunkter på huruvida de upplevde skrivandet mer eller mindre kreativt beroende på om de skrev berättande eller analyserande undersöktes. Jag vill integrera läsande och skrivande i litteraturhistorieundervisningen eftersom jag tror att de båda sakerna gynnar varandra. För svensklärare som ska undervisa yngre elever är det sannolikt extra relevant. Jag har också undervisat på tematiska litteraturkurser såsom litteratur och psykologi, litteratur och existentiella frågor, fornnordisk litteratur, barn- och ungdomslitteratur och även en kurs som uttryckligen kombinerar litteraturvetenskap och kreativt skrivande – ett samarbete där tanken är att skrivande och läsande ska komplettera varandra.

Forskning

Ett pågående projekt jag skickat in en VR-bidragsansökan till 2021 handlar om hur inre bilder fungerar i den kreativa processen. Jag undersöker närmare bestämt hur de fungerar i det ockult präglade verket En blå bok av August Strindberg. Studien är tänkt att resultera i skrivstrategier. Strindberg ser inre bilder som fantasins byggstenar så det är därför av intresse att undersöka hur tillvaron för protagonisten i En blå bok förändras och förvandlas som ett resultat av de inre bildernas inverkan. Undersökningen ska alltså besvara frågan hur man kan laborera med inre bilder i berättande med särskild tonvikt på inre bilder som går över gränser mellan yttre och inre verklighet. Intresset för den kreativa processen i litteratur har präglat min avhandling, Att se stjärnor på ljusa dagen. Försoning och förvandling i August Strindbergs En blå bok (2009), och även den forskning jag bedrivit sedan, presenterad i konferensbidrag, festskrifter och artiklar. I det senaste forskningsprojektet är intresset också inriktat på estetiska lärprocesser – hur man lär sig genom skapande verksamhet och där mitt fokus är vilken sorts kunskap det då handlar om och i vilken mån den fungerar understödjande i lärprocesser.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

  • Regnell, A. (2017). August Strindberg. En lundensisk litteraturhistoria : Lunds universitet som litterärt kraftfält. Göteborg & Stockholm, Makadam Förlag. 118-123.

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel, recension (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)