Jag arbetar som lektor vid institutionen för socialt arbete.  Jag är socionom och har förutom en doktorsexamen i hälsovetenskap även en magisterexamen i socialt arbete, en masterexamen i integrerad hälsovetenskap och grundutbildning (steg 1) i familjeterapi. 

Innan jag började arbeta inom akademin så arbetade jag under många år som socialsekreterare inom socialtjänst och som kurator inom barn- och ungdomshabilitering. 

Undervisning

Jag undervisar på på Linnéuniversitetets socionomprogram.

Forskning

Under min forskarutbildning så¨tillhörde jag ett FORTE-finansierat forskningsprogram kallat UserAge: Understanding User Participation in Research on Ageing and Health. Jag var även knuten till Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka). Mitt fokus var anhörigas medverkan i forskning, och avhandlingen är skriven i denna kontext.

I dagsläget så är jag delaktig i ett internationellt projekt, "Alone but connected", vilket handlar om äldre och digitalisering. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)