Carina Elmqvist

Carina Elmqvist

Professor, adjungerad
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är adjungerad professor i vårdvetenskap med inriktning mot akutsjukvård vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap. Efter 17 år på Linnéuniversitetet arbetar jag sedan 2020 som forskningschef vid Region Kronoberg FoU Kronoberg och inom ramen för min adjungering arbetar jag som klinisk professor på akutkliniken och vetenskaplig ledare för Centrum för Interprofessionell Samverkan och sambruk inom Akut vård (CISA).

Min avsikt som adjungerad professor inom akutsjukvård är att fungera som en brygga mellan akademi och klinik för att utveckla och integrera utbildning med forskning på klinik och vice versa. Jag verkar för att involvera såväl adjunkter, lektorer som studenter samt verksamma professioner, patienter, närstående och avnämare i olika forskningsprojekt med mål att utveckla och kvalitetssäkra den akuta vården. 

I samverkan med institutionen för hälso- och vårdvetenskap pågår nu ett arbete med att bygga upp en akademisk akutklinik vid Region Kronoberg med mål att samordna och utveckla befintlig verksamhet inom forskning, utveckling och utbildning och därmed skapa en stark forskningskultur som medverkar till att akutkliniken ytterligare utvecklar evidensbaserad vård till förmån för Kronobergarna. Åtgärderna förväntas också främja rekryteringsbehovet. 

Undervisning

Jag har genom åren undervisat i akutsjukvård i polisutbildningen, i sjuksköterskeutbildningen, i specialistprogram inom akut vård, i forskarutbildningen samt genomfört handledning av kandidat- och magisterstudenter och doktorander. 

Forskning

Min forskning utgår från min sammanläggningsavhandling "Akut omhändertagande – i mötet mellan patienter, närstående och olika professioner på skadeplats och på akutmottagning". Avhandlingen visar att mötet, förutom livsuppehållande åtgärder och medicinsk behandling, innehåller ett betydelsefullt existentiellt stöd. Det innebär att oavsett kompetens så har de som är först på skadeplats och de som arbetar på akutmottagning - förutom att göra medicinska åtgärder - en viktig funktion att fylla i form av existentiellt stöd till patienten i den akuta situationen. Särskilt viktig är polis och brandmäns stöd till skadade i väntan på ambulans liksom sjuksköterskors och undersköterskors stöd till patienter i väntan på läkare. Betydelsen av mänsklig närvaro i akuta situationer får därför inte underskattas.

Sammantaget kan sägas att min forskning beskriver hur patienten lämnar över sin kropp i en akut situation där det finns såväl såväl gemensamma rum när alla involverade möts i livräddande åtgärder nära patienten som mellanrum där det uppstår ett glapp i mötet när patientens tillstånd tillåter ett ökat avstånd till vårdarna. För patientens del uppstår ett tomrum och en vårdande paradox av att vara intressant men ändå inte. För vårdarnas del uppstår ett andrum och ett moraliskt dilemma då de känner sig splittrade mellan organisationens höga krav på effektivitet och att möta patientens behov av existentiellt stöd och mening i mötet. 

Med avstamp i ovan mellanrum har jag genomfört semantiska begreppsanalyser och utvecklat en reflektionsmodell visualiserad av Sveriges enda kvinnliga kopparslagare Michaela Ivarsdotter. Initierat och avslutat flera forskningsprojekt och har som huvudhandledare fört fram sju doktorander till disputation och handleder idag fyra doktorander. Jag driver även en akademisk läkemedelsstudie där jag är sponsor mfl. forskningsprojekt.

Sedan 2012 är jag vetenskaplig ledare för CISA och samverkar via Memorandum of Understanding (MoU) med såväl University of Calgary, Canada som University of Technology, Sydney, Australia mfl. internationella samverkansparter i olika forskningsprojekt. 

 

Uppdrag

Uppdrag kopplade till institutionen för hälso- och vårdvetenskap;

  • Vetenskaplig ledare för Centrum för Interprofessionell Samverkan och sambruk inom Akut vård (CISA)
  • Klinisk professor och samordnare för Akademisk Akutklinik, Region Kronoberg
  • Ledamot i handledarkollegium, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))