Carina Elmqvist

Carina Elmqvist

Professor, adjungerad
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är adjungerad professor i vårdvetenskap med inriktning akutsjukvård vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap.

Min forskning handlar om akut omhändertagande i mötet mellan patienter, närstående och olika professioner på skadeplats och akutmottagning. Som vetenskaplig ledare för Centrum för Interprofessionell Samverkan och sambruk inom Akut vård (CISA) och som forskningschef vid Region Kronoberg verkar jag för att involvera såväl adjunkter, lektorer som studenter samt verksamma professioner och avnämare i olika forskningsprojekt för att utveckla och integrera utbildning med forskning på klinik och vice versa.

Årligen genomför CISA konferenser och seminarier i samverkan med klinik där studenter, yrkesverksamma, myndigheter, nationella och internationella forskare inom området föreläser. Syftet är att stärka forskningsöverbyggnaden och öka möjligheterna till interprofessionell kompetensutveckling inom akut vård liksom att i samverkan med omgivande samhälle, utveckla och stärka forskarmiljön såväl nationellt som internationellt.

Undervisning

Jag har genom åren undervisat i akutsjukvård i sjuksköterskeutbildningen, i specialistprogrammen, i forskarutbildningen samt på polisutbildningen. Idag ägnar jag den mesta tiden till att handleda magisterstudenter och doktorander.

Forskning

Min forskning utgår från min sammanläggningsavhandling "Akut omhändertagande – i mötet mellan patienter, närstående och olika professioner på skadeplats och på akutmottagning". Avhandlingen visar att mötet, förutom livsuppehållande åtgärder och medicinsk behandling, innehåller ett betydelsefullt existentiellt stöd. Det innebär att oavsett kompetens så har de som är först på skadeplats och de som arbetar på akutmottagning - förutom att göra medicinska åtgärder - en viktig funktion att fylla i form av existentiellt stöd till patienten i den akuta situationen. Särskilt viktig är polis och brandmäns stöd till skadade i väntan på ambulans liksom sjuksköterskors och undersköterskors stöd till patienter i väntan på läkare. Betydelsen av mänsklig närvaro i akuta situationer får därför inte underskattas.

Vid långa väntetider på ambulans krävs att andra aktörer samverkar och garanterar en tidig närvaro. Sedan 2009 har jag varit drivande i forskningsprojekt av Första Insatsperson (FIP) och I väntan på Ambulans (IVPA), vilka har utvecklats till två doktorandprojekt i såväl lands- som glesbygd, till delar finansierade av Familjen Kamprads Stiftelse. Vid långa väntetider på akutmottagning är miljön av stor betydelse för känslan av integritet, självbestämmande, trygghet och orientering liksom ett visst mått av välbefinnande i en utsatt situation. Sedan 2009, i samband med ombyggnation av akutmottagningen vid Växjö lasarett, har jag varit drivande i två forskningsprojekt inom Evidensbaserad Design (EBD). Ett av dem är idag ett doktorandprojekt finansierat av Region Kronoberg. För mer information om CISA och våra forskningsprojekt, se lnu.se/cisa.

Uppdrag

  • Vetenskaplig ledare för Centrum för Interprofessionell Samverkan och sambruk inom Akut vård (CISA)

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))