Carina Werkander Harstäde

Docent
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter

Undervisning

Undervisning i vetenskaplig metod, kvalitativa metoder, handledning på kandidat-, magister- och doktorandnivå, examinationer av kandidat- och magisteruppsatser i sjuksköterskeprogrammet och specialistutbildningar.

Övriga kurser:

Klinisk bedömning i akuta situationer i sjuksköterskeprogrammet termin 4.

Valbara kurser i palliativ vård och smärta i sjuksköterskeprogrammet termin 5.

Seminarier i palliativ vård i specialistutbildningarna: akutsjukvård, ambulans, anestesi, intensivvård, operation

Forskning

Palliativt Centrum för Samskapad Vård med forskning inriktad mot skuld- och skamaspekter i palliativ vård, värdighet, måltidssituationer på äldreboenden, sjukvårdspersonals erfarenheter av att arbeta under Covid-19 pandemin, Grounded Theory.

Forskning rörande handledning i ambulanssjukvård (doktorandprojekt).

Forskning rörande värdighetsbevarande vård (doktorandprojekt).

Forskning rörande måltidssitutioner på äldreboenden (doktorandprojekt).

Forskning rörande rumsliga aspekter i palliativ vård.

Diskursanalyser

Samarbete med forskningsmiljön Care about caring, Örebro Universitet. 

Samarbete med professor Bridget Johnston, Glasgow University.

Samarbete med University of Auckland, Faculty of Medical and Health Sciences 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)