Catharina Lindberg

Catharina Lindberg

Universitetslektor
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård och med lång klinisk erfarenhet som IVA-sjuksköterska. Jag har en MSc i utbildningsvetenskap och har arbetat inom akademin sedan 2008. Jag disputerade vid Lunds Universitet 2016. Jag är sedan 2020 anställd som universitetslektor inom vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö och är ansluten till forskargruppen Resilient healthcare and patient acitivation group - The ReAction group, vid Linnéuniversitetet.

Undervisning

Min undervisning handlar främst om vetenskaplig teori och metod, vårdvetenskap/omvårdnad och omvårdnadsetik. Jag är programansvarig för specialistsjuksköterskeprogrammen med inriktning mot akut vård. Jag är programansvarig för specialistsjuksköterskeprogrammen med inriktning mot aktu vård. Jag är examinator för att antal kurser på grund- och avancerad nivå och handledare och examinerande lärare för kandidat- och magisterarbeten. Jag undervisar även i vetenskaplig metod på forskarnivå och är biträdande handledare till ett flertal interna doktorander.

Forskning

Jag disputerade i Omvårdnad vid Lunds Universitet 2016. Avhandlingen “Patient autonomy in highly technological care environments from a caring perspective” handlar om patientautonomi i relation till omvårdnad inom
högteknologiska vårdmiljöer, där jag valde att inrikta mig mot intensivvård och avancerad sjukvård i hemmet. Syftet var att utifrån patientens perspektiv skapa en utvidgad förståelse för begreppet patientautonomi i en omvårdnadskontext och för begreppets innebörd och användning inom högteknologiska vårdmiljöer. Avhandlingen mynnar ut i ett teorietiskt ramverk för patientautonomi i högteknologisk vårdmiljö. 

Jag är intresserad av kvalitativa forskningsmetoder och har ett specialintresse i teoretiska begrepp och teoriutveckling. Min forskning handlar om högteknologisk vård såsom intensivvård och avancerad sjukvård i hemmet; det etiska begreppet autonomi, begreppet egenvårdsmonitorering; men även om forskning kring egenvård, integrerad vård, vårdkontinuitet och patientsäkerhet. 

Jag är knuten till professor Mirjam Ekstedts forskargrupp vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap i Kalmar, Resilient healthcare and patient acitivation group - The ReAction group, där jag inom ramen för projektet ” Sömlösa vårdövergångar – trygg och säker vård för äldre med komplexa vårdbehov” arbetar med ett flertal gemensamma studier relaterade till egenvård och patientsäkerhet samt är biträdande handledare till doktoranderna Ann-Therese Hedqvist och Emelie Ingvarsson, 

Jag är även knuten till professor Cecilia Fagerströms projekt ”PEPP för att förebygga återfall i svårläkta sår – En samskapande lösning för en Personlig EgenvårdsPlaneringsProcess”, där jag är biträdande handledare till doktorand Natali Johnsson.

Uppdrag

Jag är sedan januari 2018 ledamot i Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd.

Jag har varit Sveriges representant i styrkommittén för framtagandet av en reviderad internationell etisk kod för sjuksköterskor - ett arbete som organiseras av International Council of Nurses (ICN). The ICN Code of Ethics for Nurses 2021, lanserades 20/10-2021.  

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))