Catharina Lindberg

Catharina Lindberg

Universitetslektor
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård och med lång klinisk erfarenhet som IVA-sjuksköterska. Jag har en MSc i utbildningsvetenskap och har arbetat inom akademin sedan 2008. Jag disputerade vid Lunds Universitet 2016. Jag är sedan 2020 anställd som universitetslektor inom vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö och är ansluten till forskargruppen Resilient healthcare and patient acitivation group - The ReAction group, vid Linnéuniversitetet.

Undervisning

Min undervisning handlar främst om vetenskaplig teori och metod, vårdvetenskap/omvårdnad och omvårdnadsetik. Jag är programansvarig för specialistsjuksköterskeprogrammen med inriktning mot akut vård. Jag är examinator för att antal kurser på grund- och avancerad nivå och handledare och examinerande lärare för kandidat- och magisterarbeten. Jag undervisar även i vetenskaplig metod på forskarnivå och är biträdande handledare till ett flertal interna doktorander.

Forskning

Jag disputerade i Omvårdnad vid Lunds Universitet 2016. Avhandlingen “Patient autonomy in highly technological care environments from a caring perspective” handlar om patientautonomi i relation till omvårdnad inom
högteknologiska vårdmiljöer, där jag valde att inrikta mig mot intensivvård och avancerad sjukvård i hemmet. Syftet var att utifrån patientens perspektiv skapa en utvidgad förståelse för begreppet patientautonomi i en omvårdnadskontext och för begreppets innebörd och användning inom högteknologiska vårdmiljöer. Avhandlingen mynnar ut i ett teorietiskt ramverk för patientautonomi i högteknologisk vårdmiljö. 

Jag är intresserad av kvalitativa forskningsmetoder och har ett specialintresse i teoretiska begrepp och teoriutveckling. Min forskning handlar om högteknologisk vård såsom intensivvård och avancerad sjukvård i hemmet; det etiska begreppet autonomi, begreppet egenvårdsmonitorering; men även om forskning kring egenvård, integrerad vård, vårdkontinuitet och patientsäkerhet. 

Jag är knuten till professor Mirjam Ekstedts forskargrupp vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap i Kalmar, Resilient healthcare and patient acitivation group - The ReAction group, där jag inom ramen för projektet ” Sömlösa vårdövergångar – trygg och säker vård för äldre med komplexa vårdbehov” arbetar med ett flertal gemensamma studier relaterade till egenvård och patientsäkerhet samt är biträdande handledare till doktoranderna Ann-Therese Hedqvist och Emelie Ingvarsson, 

Jag är även knuten till professor Cecilia Fagerströms projekt ”PEPP för att förebygga återfall i svårläkta sår – En samskapande lösning för en Personlig EgenvårdsPlaneringsProcess”, där jag är biträdande handledare till doktorand Natali Johnsson.

Uppdrag

Jag är ledamot i Etikrådet inom Riksföreningen AnIva ( Riksföreningen för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård).

Jag var mellan 2018 - 2023 ledamot i Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd.

Jag har varit Sveriges representant i styrkommittén för framtagandet av en reviderad internationell etisk kod för sjuksköterskor - ett arbete som organiseras av International Council of Nurses (ICN). The ICN Code of Ethics for Nurses 2021, lanserades 20/10-2021.  

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))