Jag är professor i vårdvetenskap och finns i Kalmar sedan 2017. Jag har min huvudanställning vid Region Kalmar län sedan 2020 och där arbetar jag som Foskningschef vid regionens forskningssektion. I mitt uppdrag arbetar för nära samarbete mellan akademi och verksamheter inom hälso-och sjukvård och kommun. Sektionen har en stödjade funktion till verksamheten i arbetet med att öka akademisering av regionens hälso- och sjukvård. 

Jag har en bakgrund som sjuksköterska och tog examen vid Blekinge Tekniska Högskola 2001 där jag arbetat som lärare och forskare under 13 år. Jag disputerade vid Lunds universitet 2007 med en avhandling om äldres hälsa och välbefinnande i ett europeiskt perspektiv. Har även Social omsorgsexamen med inriktning arbetsledning och äldreomsorg.Har arbetat i olika forsknings, utvecklings- och ledningsfunktioner och som sjuksköterska inom regional och kommunal verksamhet.

Undervisning

Under tre år (2017-20) var jag programansvarig för specialistsjuksköterske-programmet med inriktning distriktssköterska. Undervisningen berör framför allt vetenskapliga metoder som används inom hälso- och sjukvården, akademiskt skrivande, äldres hälsa och livskvalitet, teorier om åldrandet och gott åldrandel.

Forskning

Aktuell forskningen handlar om beslutstöd i vården, stöd till egenvård och prediktorer för äldres hälsa och välbefinnande. Just nu medverkar jag i projekt där vi utvecklar och validerar ett verksamhetsriktat beslutstöd för både personal och patienter med svårläkta sår. I detta projekt är företag, akademi och verksamheter nationellt involverade för att förbättra och effektivisera vård och behandling av svårläkta sår och skapa jämlik vård. Ett annat pågående projekt utveckla ett egenvårdstöd till personer med svårläkta sår för att minska återfall av sår. Projekten finansieras av t.ex. Vinnova, Vetenskapliga rådet i Blekinge och Familjen Kamprad stiftelsen.

Är också involverad i projekt om stillasittande beteende bland äldre och att testa nya mätmetoder och interventioner för att bryta stillasittande beteende samt projekt om skapa kunskapsunderlag när hemmonitrering och digitala lösningar för egenvård används. Projekten är samverkansprojekt i Region Blekinge och Region Kalmar län, kommuner i Blekinge och i Kalmar och Linnéuniversitetet.

Jag är aktiv i olika forsknings- och utvecklingsprojekt som utgår ifrån ett helhetstänkande på individen och tar fram kunskap om vad som främjar personen välbefinnande och hälsa, t.ex. upplevelsen av självmedkänsla i relation till livskvalitet och otrygghet, livsleda bland äldre och stressrelaterad ohälsa. Vidare är jag involverad i studier som berör familjevårdarens, patientens och personalens situation och engagemang när e-hälsa används i vården samt implementering av personcentrerat förhållningssätt och sömlösvård inom hälso- och sjukvårdsorganisationen. Kunskapsunderlaget  som vi tar fram publiceras i vetenskapliga tidskrifter, FoU rapporter, och genom spridning på konferenser och i lokala forum.

Jag har erfarenhet av att arbeta tillsammans med nationella och internationella forskargrupper och multidisciplinära team för att ta fram underlag i syfte att förbättra situationen för äldre i samband med att deras hälsa försämras. Är engagerad i ett nationellt longitudinellt projekt om åldrandet och om äldres vård och omsorg (SNAC). Jag är också engagerad i Rikssår, Nationellt kvalitetsregister för svårläkta sår med tillhörande beslutstöd för säkrare och effektivare sårbehandling samt biträdande forksningsledare i forskargruppen ReAktion vid Linneuniveristetet. 

Jag har bla doktorander som är kopplade till kliniska studier, fysisk aktivitet/stillasittande och ehälsa vid egenvård och behandling av svårläkta sår.

Fick utmärkelsen ”Lovande forskare” av Sveriges gerontologiska sällskap 2011.

Uppdrag

 • Ledamot i styrgrupper för forskningsprojekt, tex Ledamot i den lokala (Blekinge) och nationella styr- och samordningsgruppen i projektet SNAC. Styrelseledamot i Rikssår
 • FORSS ambasadör och ledamot i FORSS rådet
 • Lokal Nodsamordnare för Kalmar län, Kliniska Studier Forum Sydost
 • Ledamot i Forskningsplattform Hälsa i Samverkan, Högskolan Kristianstad  
 • Ledamot i styrgrupp Biobank Sverige och GMS
 • Ledamot i Forskningsråd och Universitetsjukvårdsberedning, Region Östergötland/Linköpingsuniversitet
 • Ledamot i Advisery board för ALF utvärdering, Region Östergötland och Linköpings univeristet
 • Medverkande i Forskningsdirektörsnätverket via SKR
 • Adj ledamot Forsknings och utbildningsnämnd, Medicinska fakulteten. Linköpingsuniversitet.
 • Ledamot Fakultetsstyrelsen FHL Linneuniversitetet 2019-21
 • Deltagare i Forska!Sverige         
 • Vetenskaplig granskare för vetenskapliga tidskrifter inom gerontologi och geriatrik                                                                                       
 • Vetenskaplig sakkunnig granskare vid utbildning på forskarnivå och universitetsuppdrag 

Tidigare uppdrag 

 • Ordförande i Etikkommitté sydost tom 2020-06
 • Ordförande i Regionens Vetenskapliga råd, Region Blekinge  tom 2020-06 
 • Lokal nodsamordnare och representant Blekinge i Kliniska studier, Forum Söder tom 2020-06
 • Lärarrepresentant i Högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 2013-15 (3 år) och  nomineringsperson till styrelsen 2016-18 (3 år)
Film: Cecilia forskar om svårläkta sår.

Mina pågående forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

 • Garcia, D., Cloninger, K.M., Molander-Söderholm, K., Carleheden Ottosson, L., Jönsson, I., et al. (2018). Person-centered care. Encyclopedia of personality and individual differences. Cham, Switzerland, Springer.

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)