Profilbild

Cecilia Fagerström

Professor befordrad
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
+46470767886
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Jag är professor i vårdvetenskap och finns i Kalmar sedan 2017. Som en del i tjänsten vid universitetet är jag FoU-ledare vid landstinget Blekinge och arbetar för nära samarbete mellan akademi och verksamheter inom landsting och kommun.

Jag har en bakgrund som sjuksköterska och tog examen vid Blekinge Tekniska Högskola 2001 där jag arbetat som lärare och forskare under 13 år. Jag disputerade vid Lunds universitet 2007 med en avhandling om äldres hälsa och välbefinnande i ett europeiskt perspektiv. Har även Social omsorgsexamen med inriktning arbetsledning och äldreomsorg, har arbetat i olika ledningsfunktioner inom kommunal äldreomsorg och som sjuksköterska inom kommunala och landstingsverksamheter.

Undervisning

Jag är programansvarig för specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning distriktssköterska. Undervisar framför allt om vetenskapliga metoder som används inom hälso- och sjukvården, akademiskt skrivande, äldres hälsa och livskvalitet, teorier om åldrandet och man kan åldras väl.

Forskning

Aktuell forskningen handlar om beslutstöd i vården och prediktorer för äldres hälsa och välbefinnande. Aktuellt är att jag är med och utvecklar och validerar ett verksamhetsriktat beslutstöd för både personal och patienter med svårläkta sår. Här är företag, akademi och verksamheter nationellt involverade för att förbättra och effektivisera vård och behandling av svårläkta sår och skapa jämlik vård nationellt. Projektet finansieras av tex Vinnova och Vetenskapliga rådet i Blekinge.

Generellt arbetar jag med frågor som berör äldre och funktionshinder i syfte att ta fram underlag i diskussionen och förbättra situationen för regionens invånare. Jag är aktiv i olika forsknings- och utvecklingsprojekt som utgår ifrån ett helhetstänkande på individen och tar fram kunskap om vad som främjar personen välbefinnande och hälsa, tex upplevelsen av självmedkänsla i relation till livskvalitet och otrygghet, livsleda bland äldre. Vidare är jag involverad i studier som berör familjevårdarens situation över tid när det gäller hälsa och välbefinnande, patientens och personalens engagemang när ehälsa används i vården samt implementering av personcentrerat förhållningssätt inom Blekinges hälso- och sjukvårdsorganisation. Kunskapen som vi tar fram publiceras i vetenskapliga tidskrifter, FoU rapporter, och bokkapitel samt genom spridning på konferenser och i lokala forum.

Jag har erfarenhet av att arbeta tillsammans med nationella och internationella forskargrupper och multidisciplinära team för att ta fram underlag i syfte att förbättra situationen för äldre i samband med att deras hälsa försämras. Är engagerad i ett nationellt longitudinellt projekt om åldrandet och om äldres vård och omsorg (SNAC). Jag är också engagerad i Rikssår, Nationellt kvalitetsregister för svårläkta sår med tillhörande beslutstöd för säkrare och effektivare sårbehandling.

Jag har flera doktorander som är kopplade till kliniska studier, såsom kontinuitet i vården, ESBL spridning bland äldre, antibiotikabehandling, fysisk aktivitet och smärta vid svårläkta sår.

Fick utmärkelsen ”Lovande forskare” av Sveriges gerontologiska sällskap 2011.

Uppdrag

Ledamot i styrgrupper för olika forskningsprojekt, tex Ledamot i den lokala (Blekinge) och nationella styr- och samordningsgruppen i projektet SNAC.

Styrelseledamot i Rikssår

Ordförande i Etikkommitté sydost.

Vice ordförande i Landstingets Vetenskapliga råd. Region Blekinge    

Styrgruppför projekt och internationella konferenser (EWMA).    

Ledamot i programråd för nationella (Kliniska studier)

Lokal nodsamordnare och representant i Kliniska studier Forum Söder          

Ersättare Fakultetsstyrelsen FHL Linneuniversitetet 2019-21         

Vetenskaplig granskare för vetenskapliga tidskrifter inom gerontologi och geriatrik                                                                                        

Vetenskaplig granskare vid utbildning på forskarnivå              

Lärarrepresentant högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola (3 år). Nomineringsperson till BTH styrelse, 3 år (2016-18)

Film: Brist på diagnos gör att svårläkta sår kan behandlas fel

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

  • Garcia, D., Cloninger, K., Molander-Söderhölm, K., Carleheden-Ottosson, L., Jönsson, I., et al. (2019). Person-Centered Care.. Encyclopedia of Personality and Individual Differences. Springer. 1-7.
  • Fagerström, C., Willman, A. (2013). Home Care in Denmark. Home care across Europe : case studies. World Health Organization. 60-66.
  • Fagerström, C., Willman, A. (2013). Home care in Norway. Home care across Europe : case studies. World Health Organization. 207-213.
  • Fagerström, C., Willman, A. (2013). Home care in Sweden. Home care across Europe : case studies. World Health Organization. 272-279.
  • Garms-Homolová, V., Naiditch, M., Fagerström, C., Lamoura, G., Melchiorre, M.G., et al. (2012). Clients in focus. Home care across Europe : current structure and future challenges. European Observatory on Health Systems and Policies. 55-70.
  • Genet, N., Hutchinson, A., Naititch, M., Garms-Homolová, V., Fagerström, C., et al. (2012). Management of the care process. Home care across Europe : current structure and future challenges. European Observatory on Health Systems and Policies. 71-104.

Artikel, forskning­översikt (Referee­granskat)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)