Cecilia Fagerström

Cecilia Fagerström

Professor
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är professor i vårdvetenskap och finns i Kalmar sedan 2017. Jag har min huvudanställning vid Region Kalmar län sedan 2020 och där arbetar jag som Foskningschef vid regionens forskningssektion. I min uppdrag arbetar för nära samarbete mellan akademi och verksamheter inom hälso-och sjukvård och kommun.

Jag har en bakgrund som sjuksköterska och tog examen vid Blekinge Tekniska Högskola 2001 där jag arbetat som lärare och forskare under 13 år. Jag disputerade vid Lunds universitet 2007 med en avhandling om äldres hälsa och välbefinnande i ett europeiskt perspektiv. Har även Social omsorgsexamen med inriktning arbetsledning och äldreomsorg, har arbetat i olika ledningsfunktioner inom kommunal äldreomsorg och som sjuksköterska inom kommunala och landstingsverksamheter.

Undervisning

Under tre år (2017-20) var jag programansvarig för specialistsjuksköterske-programmet med inriktning distriktssköterska. Undervisar framför allt om vetenskapliga metoder som används inom hälso- och sjukvården, akademiskt skrivande, äldres hälsa och livskvalitet, teorier om åldrandet och man kan åldras väl.

Forskning

Aktuell forskningen handlar om beslutstöd i vården och prediktorer för äldres hälsa och välbefinnande. Aktuellt är att jag är med och utvecklar och validerar ett verksamhetsriktat beslutstöd för både personal och patienter med svårläkta sår. Här är företag, akademi och verksamheter nationellt involverade för att förbättra och effektivisera vård och behandling av svårläkta sår och skapa jämlik vård nationellt. Projektet finansieras av t.ex. Vinnova, Vetenskapliga rådet i Blekinge och Familjen Kamprad stiftelsen.

Är också involverad i ett projekt om stillasittande beteende bland äldre och testa nya mätmetoder och interventioner att bryta stillasittande beteende samt projekt om  sömlösa vårdövergångar. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Region Blekinge och Kalmar län, kommuner i Blekinge och i Kalmar och Linnéuniversitetet

Jag är aktiv i olika forsknings- och utvecklingsprojekt som utgår ifrån ett helhetstänkande på individen och tar fram kunskap om vad som främjar personen välbefinnande och hälsa, t.ex. upplevelsen av självmedkänsla i relation till livskvalitet och otrygghet, livsleda bland äldre. Vidare är jag involverad i studier som berör familjevårdarens situation över tid när det gäller hälsa och välbefinnande, patientens och personalens engagemang när e-hälsa används i vården samt implementering av personcentrerat förhållningssätt och sömlösvård inom hälso- och sjukvårdsorganisation. Kunskapen som vi tar fram publiceras i vetenskapliga tidskrifter, FoU rapporter, och bokkapitel samt genom spridning på konferenser och i lokala forum.

Jag har erfarenhet av att arbeta tillsammans med nationella och internationella forskargrupper och multidisciplinära team för att ta fram underlag i syfte att förbättra situationen för äldre i samband med att deras hälsa försämras. Är engagerad i ett nationellt longitudinellt projekt om åldrandet och om äldres vård och omsorg (SNAC). Jag är också engagerad i Rikssår, Nationellt kvalitetsregister för svårläkta sår med tillhörande beslutstöd för säkrare och effektivare sårbehandling.

Jag har doktorander som är kopplade till kliniska studier, ESBL spridning bland äldre, antibiotikabehandling, fysisk aktivitet och smärta vid svårläkta sår.

Fick utmärkelsen ”Lovande forskare” av Sveriges gerontologiska sällskap 2011.

Uppdrag

Ledamot i styrgrupper för olika forskningsprojekt, tex Ledamot i den lokala (Blekinge) och nationella styr- och samordningsgruppen i projektet SNAC. Styrelseledamot i Rikssår

 FORSS ambasadör

Lokal Nodsamordnare för Kalmar län, Kliniska Studier Forum Sydost

Ledamot i Forskningsplattform Hälsa i Samverkan, Högskolan Kristianstad

Styrgrupp för projekt inom EWMA, The Swedish project.    

Ledamot i programråd för nationella (Kliniska studier)    

Ledamot Fakultetsstyrelsen FHL Linneuniversitetet 2019-21         

Vetenskaplig granskare för vetenskapliga tidskrifter inom gerontologi och geriatrik                                                                                        

Vetenskaplig granskare vid utbildning på forskarnivå   

Tidigare uppdrag 

Ordförande i Etikkommitté sydost tom 2020-06

Ordförande i Regionens Vetenskapliga råd, Region Blekinge  tom 2020-06 

 Lokal nodsamordnare och representant Blekinge i Kliniska studier, Forum Söder tom 2020-06

Lärarrepresentant i Högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 2013-15 (3 år) och  nomineringsperson till styrelsen 2016-18 (3 år)

Film: Cecilia forskar om svårläkta sår.

Publikationer

Publikationer i urval

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

  • Fagerström, C., Willman, A. (2013). Home Care in Denmark. Home care across Europe : case studies. World Health Organization. 60-66.
  • Fagerström, C., Willman, A. (2013). Home care in Norway. Home care across Europe : case studies. World Health Organization. 207-213.
  • Fagerström, C., Willman, A. (2013). Home care in Sweden. Home care across Europe : case studies. World Health Organization. 272-279.
  • Garms-Homolová, V., Naiditch, M., Fagerström, C., Lamoura, G., Melchiorre, M.G., et al. (2012). Clients in focus. Home care across Europe : current structure and future challenges. European Observatory on Health Systems and Policies. 55-70.
  • Genet, N., Hutchinson, A., Naititch, M., Garms-Homolová, V., Fagerström, C., et al. (2012). Management of the care process. Home care across Europe : current structure and future challenges. European Observatory on Health Systems and Policies. 71-104.

Artikel, forskning­översikt (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

  • Garcia, D., Cloninger, K.M., Molander-Söderholm, K., Carleheden Ottosson, L., Jönsson, I., et al. (2018). Person-centered care. Encyclopedia of personality and individual differences. Cham, Switzerland, Springer.

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)