Cecilia Kjellgren

Cecilia Kjellgren

UNIVERSITETSLEKTOR
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisar om barns utsatthet på socionomprogrammet.

Forskning

Min nuvarande forskning är fokuserad på barn utsatta för misshandel/sexuella övergrepp, ungdomar som har begått sexuella övergrepp och våld i nära relationer.

Det har varit en brist på utvärderade behandlingsmodeller som fokuserar på barn som blivit utsatta för misshandel. Sedan 2007 har en specialiserad behandlingsmodell för familjer där barnmisshandel förekommit, prövats och implementerats i Sverige. Modellen CPC-CBT (Combined Parent-Child Cognitive Behavioral Therapy http://www.caresinstitute.org/services_parent-child.php) kallas i Sverige KIBB (kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel). Effekter av behandling har undersökts genom en pilotstudie (Kjellgren, Svedin & Nilsson, 2013). Signifikanta förbättringar vad gäller föräldrastrategier och minskad depression hos föräldrar identifierades liksom minskade traumasymptom hos barn och rapporter från barn om minskat våld ökade positiva föräldrastrategier efter behandling.

I en pågående studie, med kvasiexperimentell design, undersöks effekter av KIBB-behandling jämfört med interventioner "som vanligt". Projektet finansieras av Folkhälsomyndigheten och Brottsoffermyndigheten. Doktorand, Johanna Thulin, är engagerad i projektet.

  • Ungdomar som begått sexuella övergrepp. Jag har genomfört en rad studier om unga pojkar/flickor som begått sexuella övergrepp. En stor andel av sexuella övergrepp mot barn/ungdomar begås av ungdomar och konsekvenserna för den som blir utsatt kan vara lika allvarliga när förövaren är ung som när förövaren är vuxen. I en ny studie, som inleds hösten 2014, Samhällets interventioner för unga som begått sexuella övergrepp intervjuar jag och socionom Karolin Dahlén ett 50-tal ungdomar som utretts av socialtjänsten pga att de begått sexuella övergrepp. Intervjuer genomförs i samband med socialtjänstutredningen och ett år senare. Vi undersöker vilka samhällsinterventioner de får, vilken effekt behandlingen har, vilken prediktiv validitet riskbedömningar har och ungdomars upplevelser av samhällsinterventioner. Projektet finansieras av Brottsoffermyndigheten.
  • Våld i nära relationer – organisering av lokal evidens i två kommuner. I en studie undersöks framväxten av interventioner och aktörers strategier i tillämpning av evidens-baserad praktik i två kommuner som implementerat samtalsbehandling och riskbedömnings-instrument men med olika slags organisering och historia. Projektet finansieras av Brottsoffermyndigheten.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)