Cecilia Kjellgren

Cecilia Kjellgren

Docent
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisar om barns utsatthet på socionomprogrammet.

Forskning

Min nuvarande forskning är fokuserad på barn utsatta för misshandel/sexuella övergrepp, institutionella sexuella övergrepp (när övergrepp sker inom verksamhet för barn och unga), ungdomar som har begått sexuella övergrepp och våld i nära relationer.

Det har varit en brist på utvärderade behandlingsmodeller som fokuserar på barn som blivit utsatta för misshandel. Sedan 2007 har en specialiserad behandlingsmodell för familjer där barnmisshandel förekommit, prövats och implementerats i Sverige. Modellen CPC-CBT (Combined Parent-Child Cognitive Behavioral Therapy http://www.caresinstitute.org/services_parent-child.php) kallas i Sverige KIBB (kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel). Effekter av behandling undersöktes genom en pilotstudie (Kjellgren, Svedin & Nilsson, 2013). Signifikanta förbättringar vad gäller föräldrastrategier och minskad depression hos föräldrar identifierades liksom minskade traumasymptom hos barn och rapporter från barn om minskat våld ökade positiva föräldrastrategier efter behandling.

Genom Johanna Thulins och min senare forskning har goda effekter av behandlingen ytterligare belagts genom studier där barn skattar traumasymptom före och efter behandling och rapporterar om upplevelser av behandlingen.

  • Ungdomar som begått sexuella övergrepp. Jag har genomfört en rad studier om unga pojkar/flickor som begått sexuella övergrepp. En stor andel av sexuella övergrepp mot barn/ungdomar begås av ungdomar och konsekvenserna för den som blir utsatt kan vara lika allvarliga när förövaren är ung som när förövaren är vuxen. I en studie om samhällets interventioner för unga som begått sexuella övergrepp har ett 30-tal ungdomar som placerats på HVB pga att de begått sexuella övergrepp, intervjuats i inlednings- och avslutningsfasen av behandlingen. Vi undersöker belastningsfaktorer i undersökningsgruppen, vilken effekt behandlingen har och ungdomars upplevelser av samhällsinterventioner. Ett delprojekt är ett socialsekreterares erfarenheter av att handlägga ärenden där en ung person utsatt ett barn/ungdom för sexuella övergrepp. Intervjuer med ett 20-tal socialsekretare har genomförts. Projektet har finansierats av Brottsoffermyndigheten.
  • institutionella sexuella övergrepp, när en person som är professionellt eller ideellt verksam i verksamhet för barn och ungdom, utsätter ett barn för sexuella övergrepp. I en case-studie undersöks hur en kommun hanterar krisen av ett avslöjande om att sexuella övergrepp har begåtts av en personal inom förskolan, hur personal inom verksamheten upplever händelsen och konsekvenser för föräldrar vars barn blivit utsatta för sexuella övergrepp av en personal inom förskolan. Hittills finns en artikel pubicerad i projektet som undersöker hur en krisgrupp hanterar avslöjande av sexuella övergrepp på flera förskolor i en kommun: 10.1080/23311886.2022.2061684
  • Våld i nära relationer – organisering av lokal evidens i två kommuner. I en studie undersöks framväxten av interventioner och aktörers strategier i tillämpning av evidens-baserad praktik i två kommuner som implementerat samtalsbehandling och riskbedömnings-instrument men med olika slags organisering och historia. Projektet finansierades av Brottsoffermyndigheten. 
  • Vad fungerar och varför? Syftet med denna studie är att identifiera och analysera våldsutsatta kvinnors behov och förväntningar men också erfarenheter av att erhålla stöd och behandling. Genom att inhämta kunskap om deras situation och deras berättelser om behovet och erfarenheterna av att erhålla stöd och behandling av socialtjänst, kvinnojour och övriga myndigheter, undersöker vi behandlingsarbetets effekter i relation till andra omständigheter som har haft betydelse för kvinnans hälsa och välbefinnande. Genom projektets fyra delstudier sammanfogas flera olika perspektiv i sökandet efter svaret på frågan: Vad fungerar och varför? Läs mer https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/projekt-vad-fungerar-och-varfor/
  • Under 2023 har jag på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten genomfört en intervjustudie med kvinnor som deltagit i en samtalsgrupp inom organisationen Existera med fokus på könsstympning. Intervjustudien identifierade mycket lovande resultat genom positiva förändringar för alla deltagande kvinnor, med avseende på fysisk, psykisk hälsa och empowerment. https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2023/samtal-i-grupp-har-stor-effekt-pa-konsstympades-halsa-visar-unik-studie/
  • https://jamstalldhetsmyndigheten.se/aktuellt/publikationer/erfarenheter-av-deltagande-i-organisationen-existeras-samtalsgrupp-en-intervjustudie/

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)