Charlotte Silander

Charlotte Silander

Docent
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är docent i statsvetenskap och arbetar som lektor vid  institutionen för pedagogik. Mina  forskningsintressen inkluderar forsknings- och utbildningspolitiska frågor, så som styrning och organisation av högre utbildning liksom frågor om kön och genus i högre utbildning.

Nyckelord: Högre utbildning, forskningspolitik, europaforskning, jämställdhet i högre utbildning, mångfald, akademisk karriär, internationalisering

Undervisning

Lärarutbildningen, Professionsmagisterprogram

Forskning

Pågående forskningsprojekt:

Jag forskar främst om jämställdhet i högre utbildning och akademisk karriär. Se mer på GENIAC:

www.umu.se/en/research/groups/geniac/

Inom ramen för forskningsmiljön Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies studerar jag ur svenska lärosätens internationaliseringsarbete i relation till genus och mångfald. Bakgrunden är att tidigare forskning visar att genus, nationell bakgrund, och etnicitet är faktorer som påverkar forskares möjligheter att delta i mobilitet och internationellt utbyte.

I projektet "Gender equality and diversity policies in Nordic universities" som utgör en del av NORDICORE - Nordic Centre for Research on Gender Equality in Research and Innovation, samlar vi in data om jämställdhet och mångfaldspolicyer vid Nordiska universitet och högskolor sedan 1990-talet och framåt. Vi arbetar med att kartlägga och kategorisera vilka jämställdhetsåtgärder som har implementerats över tid samt analyserar variationen mellan lärosäten över tid i syfte att undersöka vilken typ av policy som har betydelse för könsbalansen hos den akademiska personalen.

Forskningsprojekt: Evaluation of gender equality policies – what works?

Se en sammanfattning av vår senaste studie om internationell rekrytring till akademin ur ett könsperspektiv

Mina forskningsintressen omfattar också  frågor demokrati, mångfald och jämlikhet  i lärarutbildningen och jag är ansvarig för det flerdiciplinära högre seminariet  ”Teacher education as democracy promoter” som hålls i samverkan med Institutionen för Pedagogik och Lärande, Institutionen för Statsvetenskap samt Centrum för Kultursociologi. Utbildning är en av grundstenarna i en fungerande demokrati och lärarutbildningen utgör en central byggsten i att främja demokratiska värderingar så som jämlikhet, jämställdhet och tolerans och spelar en viktig roll för att fostra till mångfald och inkludering av framtida samhällsmedborgare. Seminarieserien syftar till att öka kunskapen om hur lärarutbildningen kan stödja, bibehålla och öka jämställdhet, jämlikhet och inkludering i skolan.

 

Uppdrag

Ledare för Kunskapsmiljö Linné, Utbildning i Förändring (UiF)

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)