Clary Krekula

Clary Krekula

Professor
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är sedan år 2021 professor i socialt arbete vid Linneuniversitetet. Min forskning rör främst åldrande, bland annat ur ett intersektionellt respektive organisatoriskt perspektiv. Den inbegriper också kritiska åldersstudier/ålderssociologi, studier om omsorgsrelationer, äldreomsorg samt om tid/temporalitet.

Med en bakgrund som tandläkare sökte jag mig i slutet av 1990-talet tillbaka till akademin. Jag studerade sociologi och socialpsykologi vid Uppsala universitet, där jag tog en magisterexamen i socialpsykologi år 2001 och disputerade år 2006 i sociologi med avhandlingen ”Kvinna i ålderskodad värld. Om äldre kvinnors förkroppsligade identitetsförhandlingar”, en socialgerontologisk monografi med ett genusperspektiv. År 2009 utnämndes jag till docent och 2017 till professor i sociologi.

Undervisning

Jag har undervisat på samtliga nivåer, från grundnivå till forskarutbildningsnivå, det sist nämnda såväl nationellt som internationellt. Undervisningen har i hög utsträckning berört områden som ålder, åldrande och demografi. Framträdande har också varit undervisning i teorier om bland annat genus, ojämlikhet, kritiska ansatser samt sociologisk respektive socialpsykologisk teoribildning. Undervisning i metodologi har haft fokus på olika ansatser av kvalitativ metod.

Forskning

Till mina forskningsintressen hör kritiska perspektiv på ålder, åldrandet ur intersektionella och organisatoriska perspektiv, frågor om ett förlängt arbetsliv samt tid och temporalitet. Jag ingår i flertaliga nationella och internationella samarbeten kring dessa områden.

Jag har haft förmånen att samarbeta med hängivna forskare från ledande universitet över hela världen. Några exempel på sådana samarbeten är forskningsnäterverket AgeS: Svenska forskningsnätverket om ålder och de internationella nätverken COST IS 1409 Gender and health impacts of policies extending working life in western countries och COST IS 1402 Ageism: A multinational, interdisciplinary perspective.

För närvarande är jag vice-ordförande i det internationella nätverket COST IS 21107 Work inequalities in later life redefined by digitalization (DIGI-net) (Ojämlikhet i arbete senare i livet omdefinierat av digitalisering). Vid Linneuniversitetet leder jag forskargruppen Socialt arbete, funktionsnedsättning och åldrande. För vidare information om SODA, se nedan.

Några exempel på tidigare forskningsprojekt är:

  • Dynamics of Inequality across the life course (Norface 2018-2020)
  • Företagande sent i livet: En explorativ studie om företagandets varierande motiv och villkor samt dess konsekvenser för åldrandet (Forte 2017–2019).
  • The joy and beauty of dancing: An exploratory study of the social and corporeal aspects of dancing among older people” (Riksbankens Jubileumsfond 2016-2018).
  • Ålder räknas: En explorativ studie av processer kring inklusion och exklusion i en arbetsorganisation” (FAS 2012 – 2018).
  • Den genuskodade räddningstjänsten. En studie av jämställdhetens förutsättningar” (MSB 2010–2014).
  • Att vara äldre och bo för sig själv: möjligheter och begränsningar i olika boendeformer (Formas 2007–2009).

Flera av mina forskningsprojekt sker i samverkan med aktörer från offentlig verksamhet och civilsamhället; t ex myndigheter, pensionärsorganisationer, fackliga organisationer, och företagarorganisationer. Denna samverkan sker såväl nationellt som internationellt.

För närvarande har jag tre pågående forskningsprojekt:

  • Ensam men med kontakt? Digitala (o)jämlikheter inom omsorg och generationsöverskridande relationer bland äldre som lever ensamma (More Years Better Lives 2021 – 2025).
  • Vem ges rätt till specialiserad vård under Covid-19? Om biologisk ålder som bedömningsreferens för omsorgs- eller vårdinsatser för personer i olika åldrar (Vetenskapsrådet 2023–2026).
  • Den organiserade osäkerheten inom äldreomsorgen. Om kvalitet, förutsättningar för motstånd och personalens vilja att stanna kvar (Forte 2023 – 2026).

Läs mer om dessa forskningsprojekt nedan.

Uppdrag

Medlem i fakultetsstyrelsen för fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) 2022–2025.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))