Daniel Alvunger

Daniel Alvunger

Docent, dekan
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
24055, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är dekan vid Fakulteten för samhällsvetenskap och lärare och forskare i pedagogik. 

Undervisning

Huvuddelen av min undervisning är inom ämneslärarprogrammet och yrkeslärarprogrammet där jag föreläser om yrkesutbildningens och skolväsendets historia, läroplansteori och didaktik, yrkeslärande, yrkesdidaktik, utvecklingsarbete och forskningsmetodik, vetenskapsteori med fokus på yrkeskunnande och praktisk kunskap. 

Forskning

Min forskning omfattar huvudsakligen tre områden:
 
Utbildningspolicy och läroplansarbete som social praktik, dvs. förhållandet mellan transnationell utbildningspolicy, nationella utbildningsreformer och implikationer inom lokala skol- och undervisningskontexter. På lokala arenor handlar det om lärares agens och hur lärare omtolkar, transformerar och omsätter läroplanen i praktik samt hur olika kunskapssyner uttrycks i undervisningen.  

Lärarutbildningens kunskapsinnehåll och organisering, t.ex. dels hur olika diskurser formar förståelsen av lärarprofessionen samt hur olika aktörer skapar mening kring lärarutbildningens innehåll, dels hur empiriskt orienterade analyser kan fungera som grund för att utveckla lärarutbildningspraktiker.

Ledarskapsteori (med fokus på lärarledarskap) och skolutveckling– ledarskapspraktiker och relationer mellan olika aktörer som är involverade i lokalt skolutvecklingsarbete, i första hand med fokus på skolledare och förstelärare, och om olika sub-system i den lokala skolorganisationen.
 
Jag ingår i forskningsmiljön PEPP (Forskning om pedagogiska professioner och praktiker) på Linnéuniversitetet men är också engagerad i olika internationella nätverk och sammanhang:

  • Associate editor för The Curriculum Journal (drivs av British Educational Research Association)
  • Network 3 Curriculum inom European Educational Research Association

Uppdrag

En stor del av min verksamhet är kopplad till samverkan med huvudmän i form av uppdragsutbildning och olika former av utvärderingsuppdrag. Jag är också rådgivare till myndigheter i frågor som rör utbildningsreformer (Skolverket och Statskontoret).

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))