Profilbild

Daniel Alvunger

Universitetslektor, prodekan
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
+46480446761
+46703696761
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Jag är prodekan vid Nämnden för lärarutbildning och lärare och forskare i pedagogik. Huvuddelen av min undervisning är inom ämneslärarprogrammet och yrkeslärarprogrammet där jag föreläser om yrkesutbildningens och skolväsendets historia, läroplansteori och didaktik, yrkeslärande, yrkesdidaktik, utvecklingsarbete och forskningsmetodik, vetenskapsteori med fokus på yrkeskunnande och praktisk kunskap. 

Jag ingår i forskningsmiljön SITE (Studies in Curriculum, Teaching and Evaluation) och min forskning riktar sig mot frågor inom det läroplansteoretiska fältet med särskilt fokus på de komplexa och sammantvinnade relationerna mellan transnationell utbildningspolicy, nationella utbildningsreformer och implikationerna av dessa inom lokala skolkontexter. En reform som jag är särskilt intresserad av är karriärlärarreformen med införandet av förstelärare och lektorer i den svenska skolan sedan 2013. Ett av de projekt där jag studerat detta närmare är "Följeforskning kring karriärlärarreformen – samverkan för skolförbättringsarbete mellan skola och universitet". Nämnda projekt vittnar om mitt intresse för faktorer och processer för skolförbättringsarbete och verksamhetsutveckling i bredare bemärkelse. Ett annat forskningsprojekt jag medverkat i är "Att förstå läroplansreformer. En teoribaserad utvärdering av läroplan för grundskolan 2011 (Lgr11)". För tillfället är jag medlem i projektgruppen i forskningsprojektet "De svårfångade olikheterna - om kunskap och likvärdighet". Parallellt med studier av utbildningsreformer har jag ett intresse för ledarskapsforskning och yrkesutbildningsforskning, t ex om kunskaper och värden som väljs ut för lärande inom yrkesutbildning, policyförändringar, styrning och organisation av yrkesutbildning samt modeller för gränssnittet mellan skola och arbetsliv.

En stor del av min verksamhet är kopplad till samverkan med huvudmän i form av uppdragsutbildning och olika former av utvärderingsuppdrag. Jag är också rådgivare till myndigheter i frågor som rör utbildningsreformer (Skolverket och Statskontoret).

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)