Daniel Ericsson

Daniel Ericsson

Professor
Institutionen för management Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Min forskning och undervisning sker företrädesvis inom ledarskap, entreprenörskap och organisation, med en särskild vinkling mot kreativitet, management och metod. För avhandlingen Kreativitetsmysteriet (EFI, 2001) fick jag motta Civilekonomernas pris för "Årets Avhandling 2002" och bland mina övriga publikationer kan särskilt nämnas monografierna Musikmysteriet - organiserade stämningar och motstämningar (EFI, 2007), Den odöda musiken (EFI, 2010), Scripting Creativity (EFI, 2010) och Tongivande entreprenörskap - Opera på småländska (Studentlitteratur, 2018). 

Min akademiska karriär påbörjades på Handelshögskolan i Stockholm där jag först tog en masterexamen (1995) med inriktning mot företagsledning samt ekonomisk analys och styrning, och därefter avlade en doktorsexamen (2001). Hösten 2002 fick jag en forskarassistenttjänst (post-doc) i samhällsvetenskap med inriktning mot entreprenörskap och konstruktionism vid Växjö Universitet (nuvarande Linnéuniversitetet) och sedan 2005 är jag universitetslektor i företagsekonomi vid Växjö Universitet/Linnéuniversitetet. 2008 blev jag utnämnd till docent i företagsekonomi och fr o m 1 september 2020 är jag verksam som professor i företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledning. 

Under årens lopp har jag i varierande omfattning varit tjänstledig från min tjänst vid Linnéuniversitetet. Under 2009-2010 respektive 2014 återvände jag till Handelshögskolan i Stockholm som forskare; 2010-2013 var jag gästlektor på Handelshögskolan vid Umeå Universitet; 2013-2015 gästprofessor i organisation och ledarskap med inriktning mot samhällsentreprenörskap och social innovation på institutionen för Urbana Studier vid Malmö Högskola; och hösten 2017 tjänstgjorde jag som professor i organisation och ledarskap på Høgskolen i Østfold.

Sedan 1:a augusti 2022 är jag verksam som gästprofessor i kulturentreprenörskap, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds Universitet. 

Undervisning

Min undervisningserfarenhet uppgår till över 25000 timmar fördelade på ca 10% forskarutbildning, 45% grundutbildning och 45% vidareutbildning. I forskarutbildningssammanhang har jag handlett två doktorander fram till disputation, utvecklat, undervisat och ansvarat för doktorandkurser i bl a "Qualitative Methods", "Lärande för förnyelse och arbetslivsutveckling" och "Den tolkande vetenskapstraditionen – Att tänka, forska och skriva konstruktionistiskt"; i grundutbildningssammanhang har jag som kursansvarig lärare och examinator på alla nivåer utvecklat kurser, lett lärarlag och undervisat på kurser som "Organization theories", "Organizational change and renewal", "Strategic management", "Företagsekonomisk metod" och "Creative Management/Management for creativity", handlett över 100 B/C/D-uppsatser på svenska såväl som engelska (flera prisvinnande) samt varit examinator för master/magisteruppsatser i Management respektive Entrepreneurship vid Linnéuniversitetet; och i vidareutbildningssammanhang har jag mångårig erfarenhet av att arbeta med strategisk utveckling av högre chefer utifrån en erfarenhetsbaserad pedagogik. Under åren 2004-2013 var jag t ex programledare för Rikspolisstyrelsens uppdragsutbildning Det strategiska ledarskapet inom vilken jag handledde närmare 100 förändringsprojekt på strategisk nivå inom Polisen, jag har varit ERFA-ledare för chefer inom offentlig sektor på Institutet för Företagsledning (IFL); och jag har handlett såväl svenska mellanchefer på Handelshögskolan i Stockholms Executive Education som internationella företagsledare på Applied International Management Programme (IFL).

Forskning

I min forskning har jag företrädesvis intresserat mig för ledning och organisering av kreativa och entreprenöriella verksamheter och försökt visa och problematisera hur olika föreställningar om kreativitet ger upphov till olika sätt att leda och organisera kreativa verksamheter. Detta intresse riktades i mitt avhandlingsprojekt mot det jag kallade "arbetslivets kreativisering", de förbryllande omständigheter som gör att kreativitet och den kreativa människan sätts i centrum i många av de samtal som förs om arbetslivets förnyelse, och min ambition var att försöka förstå hur kreativitet konstrueras och organiseras inom ramen för denna kreativisering. Projektet kom dock också att utvecklas i en (själv)reflexiv riktning samtidigt som de teoretiska ambitionerna växte till att även försöka ge ett metodologiskt bidrag till den (social)-konstruktionistiska forskningstraditionen genom att å ena sidan problematisera vad det innebär att skriva konstruktionistiskt, å andra sidan utforska vad det innebär att vara forskare på det kreativa och konstruktionistiska fältet. Detta metodologiska bidrag kom att formuleras dels i termer av en teori över skrivandets metafysik, dels i tecknandet av ett konstruktionistiskt ledtrådsparadigm innefattande sex konstruktionistiska ledtrådsstrategier, och utifrån dessa bdrag har jag fortsatt att utforska kreativitet och entreprenörskap i olika empiriska sammanhang och med olika teoretiska infallsvinklar. Bland mina större forsknings- och skrivprojekt kan nämnas Musikmysteriet – organiserade stämningar och motstämningar (2007) i vilket jag anlägger ett musiksociologiskt- och kritiskt perspektiv på musikindustrin, och Den odöda musiken (2010) respektive Scripting Creativity (2010) i vilka jag problematiserar digitaliseringens oavsedda konsekvenser för kulturproduktion- och konsumtion. I mitt senaste större empiriska projekt – Tongivande entreprenörskap (2018) – har jag följt etableringen av Smålandsoperan och försöker här bidra med en sammansatt förståelse för de organisatoriska processer som gör entreprenörskap på kulturens fält möjligt – men som samtidigt också begränsar det.

Uppdrag

Vad gäller formella ledningsuppdrag inom akademin har jag bl a varit avdelningschef med personal- och budgetansvar på Ekonomihögskolan (Växjö Universitet, 2003); jag har som ledamot av ledningsgruppen för Entreprenörskapsprofilen (Vxu, 2002-2005) och tillika under en period dess samordningsansvarige haft ansvar för att utveckla och leda verksamheten såväl på lång sikt (strategiska frågor) som kort sikt (taktiska frågor); jag har varit studierektor för forskarutbildning i nationalekonomi och företagsekonomi (Växjö Universitet, 2005-2006) samt vald ledamot av forskarutbildningsnämnderna både vid Handelshögskolan i Stockholm (1995-1996) och Växjö Universitet (2007-2009), Forum för Genusvetenskap (Linnéuniversitetet, 2010-2011) och arbetsmiljönämnden (Växjö Universitet, 2004-2009). 2018-2021 var jag programansvarig för forskarutbildningen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan (Linnéuniversitetet) och 2021-2022 var jag ansvarig för Managementfördjupningen på civilekonomprogrammet. Jag är även ledamot i Linnéuniversitetets Stipendiekommitté sedan 2018, samt ledamot av Forskarutbildningsutskottet vid Linnéuniversitetet sedan 2021.

Under 2011 var jag sakkunnig i Högskoleverkets granskning av ämnet Företagsekonomi; 2013 var jag ordförande för utredningen "Utredning om ett "institut" med särskild inriktning mot participatory citizenship" (Malmö Högskola) och under 2015-2016 utredde jag som sakkunnig "Förändringsprocesser i stora organisationer" för Statskontorets räkning.

Som sakkunnig är jag också verksam som reviewer för tidskrifter som Management Learning, Gender, Work & Organization, Journal of Organizational Change Management, Culture and Organization, British Journal of Management, European Management Review, Scandinavian Journal of Management och Entrepreneurship and Regional Development. 2019-2020 satt jag i redaktionsrådet för tidskriften Journal of Management, Spirituality & Religion, och tjänstgjorde även som tidskriftens bokredaktör. Sedan 2021 är jag medlem av Gender, Work & Organizations Editorial Review Board, sedan 2022 är jag redaktör för e-tidskriften Art, Culture & Entrepreneurship och från och med 2023 är jag associate editor för tidskriften Culture and Organization.  

Sedan 2018 är jag ledamot av the International Scientific Committee för den årliga IMES-konferensen (Innovation, Management, Entrepreneurship and Sustainability) som arrangeras av Universitetet i Prag.

 

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Publikationer i urval

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)