Daniel Sundberg

Daniel Sundberg

Professor
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Daniel Sundberg – forskare och lärare inom området läroplansteori och didaktik. Ansvar för forskningsmiljön LINNAEUS-SITE (Studies in Teaching, Curriculum and Evaluation). Huvudredaktör för Pedagogisk Forskning i Sverige, www.pedagogiskforskning.se

Undervisning

- Läroplansteori och didaktik i lärarprogrammen

- Styrning, ledning och utveckling av skolan i rektorsprogrammet

- Pedagogik som vetenskap på avancerad nivå

- Pedagogik som vetenskap, läroplansteori och forskningsöversikter på forskarnivå

Forskning

Forskningsområdena är framförallt  (1) utbildningsreformer och läroplaner, (2) undervisning och lärande, (3) skolforskning och utbildningsvetenskap/pedagogik som vetenskap.

Bedriver forskning kring den svenska läroplansutvecklingen för förskola, grundskola och gymnasium. Några nyckelfrågor är: Hur ser den svenska läroplansutvecklingen ut i ett internationellt perspektiv? I vilka avseenden följer den svenska skolan internationella policytrender och vilken betydelse spelar nationella, kulturella pedagogiska traditioner i skolans utveckling? Vad vet vi om hur skolreformer implementeras och påverkar skolans inre arbete? Hur kan robust kunskap om förändringsprocesser och utfall utvecklas?

Arbetar också med forskningsöversikter om skolan och med att utveckla bryggor mellan forskning och skolutveckling.

NYA BÖCKER

  • Aktuell med boken Svenska läroplaner (2021) som är en genomgång av svenska läroplaner från 1842 fram till aktuella revideringar (förskola, grundskola och gymnasium).
  • Evidence in the history of school reforms in Sweden (2021). In: Krejsler & Moos (eds.). What Works in Nordic School Policies? Book Subtitle Mapping Approaches to Evidence, Social Technologies and Transnational Influences. Springer
  • Ny reviderad utgåva av forskningsöversikten, Utmärkt undervisning - framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning (2020).

 

Uppdrag

Sakkunnig expert åt bl.a. Universitetskanslersämbetet, Skolverket, Skolinspektionen, Vetenskapsrådet, Utbildningsdepartementet, Riksrevisionen, Europa kommissionens FP7 - Science in Society, CERI/OECD, SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), Kunnskapsdepartementet (Norge), sakkunnig expert i den norska skolkommissionen "Fremtidens skole".

Film: Efter PISA-undersökningen - vägar framåt för den svenska skolan

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Rapport (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel, recension (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))