Daniel Sundberg

Daniel Sundberg

Professor
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Daniel Sundberg – forskare och lärare inom området läroplansteori och didaktik.

Vetenskaplig ledare för forskningsmiljön LINNAEUS-SITE (Studies in Teaching, Curriculum and Evaluation).

Huvudredaktör för Pedagogisk Forskning i Sverige, www.pedagogiskforskning.se

Undervisning

- Läroplansteori och didaktik i lärarprogrammen

- Styrning, ledning och utveckling av skolan i rektorsprogrammet

- Pedagogik som vetenskap på avancerad nivå

- Pedagogik som vetenskap, läroplansteori och forskningsöversikter på forskarnivå

Forskning

Forskningsområdena är framförallt:

(1) Läroplaner och undervisning

Bedriver forskning kring den svenska läroplansutvecklingen för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Några nyckelfrågor är: Hur ser den svenska läroplansutvecklingen ut i ett internationellt perspektiv? I vilka avseenden följer den svenska skolan internationella policytrender och vilken betydelse spelar nationella, kulturella pedagogiska traditioner i skolans utveckling?

(2) Skolreformer och skolutveckling

Forskning kring skolreformer i ett historiskt och internationellt jämförande perspektiv. Vad vet vi om hur skolreformer implementeras och påverkar skolans inre arbete? Hur kan robust kunskap om förändringsprocesser och utfall utvecklas? Hur påverkar skolreformer skolans inre arbete och undervisningens villkor?

(3) Pedagogisk teori och forskning

Bedriver forskning om pedagogik som vetenskap, de pedagogiska, läroplansteoretiska och didaktiska kunskapsområdernas historiska framväxt och utveckling, pedagogisk teori, forskningsöversikter som metod och med att utveckla bryggor mellan forskning och skolutveckling.

 

Aktuella böcker

  • Ny bok, Utmärkt lärare - Forskningen om lärarskicklighet och vägarna dit (2023)
  • Svenska läroplaner (2021) är en genomgång av svenska läroplaner från 1842 fram till aktuella revideringar (förskola, grundskola och gymnasium).
  • Evidence in the history of school reforms in Sweden (2021). In: Krejsler & Moos (eds.). What Works in Nordic School Policies? Book Subtitle Mapping Approaches to Evidence, Social Technologies and Transnational Influences. Springer
  • Ny reviderad utgåva av forskningsöversikten, Utmärkt undervisning - framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning (2020).
  • Utmärkt ledarskap i skolan - forskning om leda för elevers måluppfyllelse (2018). Stockholm: Natur & Kultur (Håkansson & Sundberg).
  • Utmärkt skolutveckling - forskning om skolförbättring och måluppfyllelse (2016). Stockholm: Natur & Kultur (Håkansson & Sundberg).

Uppdrag

Sakkunnig expert åt bl.a. Universitetskanslersämbetet, Skolverket, Skolinspektionen, Vetenskapsrådet, NordForsk, Utbildningsdepartementet, Riksrevisionen, Europa kommissionens FP7 - Science in Society, CERI/OECD, SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), Kunnskapsdepartementet (Norge), sakkunnig expert i den norska skolkommissionen "Fremtidens skole".

Mina avslutade forskningsprojekt

Publikationer

Publikationer i urval

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Rapport (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel, recension (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))