Disa Bergnehr

Disa Bergnehr

Professor, vicedekan
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Vicedekan på fakulteten för samhällsvetenskap

Ordförande i anställningsnämnden för docent- och professorsärenden

Undervisning

Bergnehr har stor erfarenhet av att undervisa på socionomprogrammet, lärarprogrammen, i barn- och familjestudier, i kurser om etnicitet och migration, med mera. Hon har under många år arbetat med konsultation och forskningsstöd till offentlig verksamhet och professionella.

Bergnehr är även utbildad psykoterapeut med relationell/psykodynamisk inriktning (grundläggande psykoterapeututbildning/Psykoterapi 1, Linköpings universitet).

Forskning

Disa leder tillsammans med Johan Malmqvist forskningsmiljön Research in Inclusion, Democracy and Equity (RIDE). Bergnehrs nuvarande forskning undersöker föräldraskap, familjeliv och skolgång, bland annat hur detta kan te sig för nyanlända föräldrar och barn med flyktingbakgrund. Hon bedriver studier av representationer av ensamstående föräldrar i svenska medier, elevhälsan i utsatta områden, hem-skola samverkan, familjestödjande insatser och politik, barns och föräldrars hälsa, och barns moraliska och emotionella socialisation i förskola och familj.

Bergnehr medverkar i projektet 'Ensamstående föräldrar i svenska medier: Om representationer av det ensamma föräldraskapet 2010-20', finansierat av Riksbankens Jubileumsfond (projektledare professor Helena Wahlström Henriksson, Uppsala universitet). Se info på https://gender.uu.se/forskning/projekt/ensamstaende-foraldrar-i-svenska-medier/

Bergnehr är projektledare för projektet 'Familjeliv och relationer under Covid-19', vilket är del i det internationella forskningskonsortiumet, I-CoFACT. Hon var ansvarig för projektet ’Familjens anpassningsstrategier: Föräldraskapet som invandrare, ungdomars utveckling, och mental hälsa’, finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), 2016-2019. 

Publikationer i urval

Bergnehr, D. and Wahlström Henriksson, H. (2022). Single parenthood, the non-residential parent, and co-parenting in Swedish daily news. Feminist Media Studies, https://doi.org/10.1080/14680777.2022.2033295

Bergnehr, D. and Johansson, M. (2021). (In)visible actors? Local interpretations of the school health services and psychosocial work in disadvantaged areas. Nordic Social Work Research, https://doi.org/10.1080/2156857X.2021.2018023

Bergnehr, D. (2021). Book review: Julie Spray, ’The Children in Child Health: Negotiating Young Lives and Health in New Zealand’ (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2020). Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, 50 (5), 441-443. https://doi.org/10.1177/00943061211036051aa.

Åström, B. and Bergnehr, D. (2021). Single parents: Representations and resistance in an international context. London/New York: Palgrave Macmillan.

Bergnehr, D. and Åström, B. (2021). Introduction. In Åström, B. and Bergnehr, D. (eds), Single parents: Representations and resistance in an international context (1-28). London/New York: PalgraveMacmillan.

Wahlström Henriksson, H. and Bergnehr, D. (2021). Reluctantly solo? Representations of single mothers via donor procedure, insemination and IVF in Swedish newspapers. In Åström, B. and Bergnehr, D. (eds), Single parents: Representations and resistance in an international context (215-234). London/New York: PalgraveMacmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-71311-9_11

Bergnehr, D. and Wahlström Henriksson, H. (2021). Hardworking women: Representations of lone mothers in the Swedish daily press. Feminist Media Studies, 21(1), 132-146. https://doi.org/10.1080/14680777.2019.1704815.

Bergnehr, D., Aronson, O., & Enell, S. (2020). Friends through school and family: Refugee girls’ talk about friendship formation. Childhood, 27(4), 530-544, https://doi.org/10.1177/0907568220923718.

Bergnehr, D. (2020). Adapted fathering for new times: Refugee men’s narratives on caring for home and children. Journal of Family Studies, https://doi.org/10.1080/13229400.2020.1769708

Ander, B., Fransson, E. I., Bergnehr, D., & Gerdner, A. (2020). Onset of substance use among early adolescents in Sweden. Journal of Social Work Practice in the Addictions. https://doi.org/10.1080/1533256X.2020.1748973.

Billmayer, J., Gripson Pastorek, M., & Bergnehr, D. (2019). A becoming, humanist child: An analysis of learning and care in the Swedish curriculum for the preschool (Lpfö 18). Education in the North, 26(1), 42-55. 

Bergnehr, D. (2019). Barnperspektiv, barns perspektiv och barns aktörskap - en begreppsdiskussion. Nordisk tidsskrift for pedagogikk och kritikk, 5, 49-61. DOI https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1373.

Bergnehr, D. (2018). Children’s influence on wellbeing and acculturative stress in refugee families. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 13:sup1, 1564517, DOI: 10.1080/17482631.2018.1564517. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17482631.2018.1564517

Cekaite, A. & Bergnehr, D. (2018). Affectionate touch and care: Embodied intimacy, compassion and control in early childhood education. European Early Childhood Education Research Journal. DOI: 10.1080/1350293X.2018.1533710.

Bergnehr, D. (2018). Efter flykten: Migrationens innebörder och förändrade villkor för barn och föräldrar som beviljats uppehållstillstånd i Sverige. I Johansson, T. & Sorbring, E., Barn- och ungdomsvetenskap: En  grundbok (pp. 379-391). Stockholm: Liber. 

Bergnehr, D. & Cekaite, A. (2017). Adult-initiated touch and its functions at a Swedish preschool: Controlling, affectionate, assisting and educative haptic conduct. International Journal of Early Years Educationdoi.org/10.1080/09669760.2017.1414690

Ander, B., Abrahamsson, A., & Bergnehr, D. (2017). ‘It is ok to be drunk, but not too drunk’: Party socializing, drinking ideals, and learning trajectories in Swedish adolescents’ discourse on alcohol use. Journal of Youth Studies. doi.org/10.1080/13676261.2016.1273515

Bergnehr, D. (2017) Omsorg för dagen och fostran för en framtid: Irakiska mödrars strategier för att skapa tillhörighet i Sverige. Sociologisk forskning, 54: 51-68. http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:1085283/FULLTEXT01.pdf

Bergnehr, D. (2017). Limited but committed parents: Primary school personnel negotiating good parenthood in a disadvantaged area. In, Doing good parenthood: Ideals and practices of parental involvement, [eds] Sparrman, A., Westerling, A., Lind, J., & Dannesboe, I. K. Palgrave Macmillan.

Bergnehr, D. (2016). Mothering for discipline and educational success: Welfare-reliant immigrant women talk about motherhood in Sweden. Women’s Studies International Forum, 54: 29-37. doi:10.1016/j.wsif.2015.11.003

Bergnehr, D. (2016) Unemployment and conditional welfare: Exclusion and belonging in immigrant women's discourse on being long-term dependent on social assistance. International Journal of Social Welfare, 25: 18-26. doi: 10.1111/ijsw.12158.

Bergnehr, D. (2015). Advancing home-school relations through parent support? Ethnography and Education, 10(2): 170-184.

Bergnehr, D. (2015). Föräldrastöd genom skolan: Diskursiva tillämpningar av nationell politik inom en svensk kommun (Parent support through the schools: The discursive recontextualisation of national policies in a Swedish local authority). Nordic Studies in Education, 35(1), 70-83.

Bergnehr, D. & Zetterqvist Nelson, K. (2015). Where is the child? A discursive exploration of the positioning of children in research on mental-health-promoting interventions. Sociology of Health and Illness, 37(2): 184-197.

Bergnehr, D. (2014). Att (sam)verka för barns hälsa och lärande i mötet mellan socialtjänst och skola - en forskningsöversikt. Stockholm: Stockholm Stad.

Wells, M. & Bergnehr, D. (2014). Families and family policies in Sweden, pp. 91-107. I Robila, Mihaela (ed.), Handbook of Family Policies Across the Globe. New York: Springer.

Bergnehr, D. (2013) Att handleda en doktorand - en relationell balansgång som fordrar flexibilitet och struktur. Högre utbildning, 3(3): 173-185.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)