Disa Bergnehr

Disa Bergnehr

Professor, vicedekan
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Fil dr. i Tema Barn, Linköpings universitet (2008). 

Docent i Tema Barn, Linköpings universitet (2015).

Universitetslektor i socialt arbete, Hälsohögskolan i Jönköping (2016-2021, 2023-).

Professor i pedagogiskt arbete med inriktning barn och ungas utveckling och lärande, Högskolan i Borås (2018-2020). 

Professor i pedagogik, Linnéuniversitetet (2020-)

Undervisning

Bergnehr har stor erfarenhet av att undervisa på socionomprogrammet, lärarprogrammen, i barn- och familjestudier, i kurser om etnicitet och migration, med mera. Hon har under många år arbetat med konsultation och forskningsstöd till offentlig verksamhet och professionella.

Bergnehr är även utbildad psykoterapeut med relationell/psykodynamisk inriktning (grundläggande psykoterapeututbildning/Psykoterapi 1, Linköpings universitet).

Forskning

Disa leder tillsammans med Johan Malmqvist och Linda Fälth forskningsmiljön Research in Inclusion, Democracy and Equity (RIDE). Bergnehrs nuvarande forskning undersöker föräldraskap, familjeliv och skolgång, bland annat hur detta kan te sig för nyanlända föräldrar och barn med flyktingbakgrund. Hon bedriver studier av representationer av ensamstående föräldrar i svenska medier, elevhälsan i utsatta områden, hem-skola samverkan, familjestödjande insatser och politik, barns och föräldrars hälsa, och barns moraliska och emotionella socialisation i förskola och familj.

Bergnehr medverkade i projektet 'Ensamstående föräldrar i svenska medier: Om representationer av det ensamma föräldraskapet 2010-20', finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, 2020-2023 (projektledare professor Helena Wahlström Henriksson, Uppsala universitet). Se info på https://gender.uu.se/forskning/projekt/ensamstaende-foraldrar-i-svenska-medier/

Bergnehr var projektledare för projektet 'Familjeliv och relationer under Covid-19', 2020-2023, som var del i det internationella forskningskonsortiumet, I-CoFACT. Hon var ansvarig för projektet ’Familjens anpassningsstrategier: Föräldraskapet som invandrare, ungdomars utveckling, och mental hälsa’, finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), 2016-2019, och har ingått i flera projekt om familjestödjande insatser 2010-2015. 

Publikationer i urval

Bergnehr, D., Darcy, L, and Sundler, A. (2023). ‘Sweden: Everyday life in families during COVID-19’. I Twamley, K., Iqbal, H., and Faircloth, C. (eds.). Family life in the time of COVID: International perspectives (173-197). London: UCL Press. https://www.uclpress.co.uk/products/184219. 

Sundler, A., Bergnehr, D., Haffejee, S., Iqbal, H., Orellana, M., et al. (2023). Adolescents’ and young people’s experiences of social relationships and health concerns during COVID-19. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 18:1, 2251236, https://doi.org/10.1080/17482631.2023.2251236

Bergnehr, D. (2023). Stöd till alla föräldrar – historisk framväxt och samtida utveckling. I Forkby, T., Enell, S. & Thulin, J., Prevention med barn och unga: teori och praktik för socialt och pedagogiskt arbete (155-173). Lund: Studentlitteratur.

Cekaite, A. & Bergnehr, D. (2023). Convergence of control and affection in classroom management: affectionate and disciplining talk and touch. Learning, Culture and Social Interaction, 41, 100733.

Wahlström Henriksson, H. & Bergnehr, D. (2023). Enförälderfamiljer: Om ensamstående föräldrar, singleföräldrar och soloföräldrar. Stockholm: Makadam förlag. 

Bergnehr, D. (2023). Ett ensamt eller delat föräldraskap? Mammor och pappor och deras (bristande) samarbete i svensk dagspress. I Wahlström Henriksson, H. & Bergnehr, D., Enförälderfamiljer: Om ensamstående föräldrar, singelföräldrar och soloföräldrar (117-128). Stockholm: Makadam förlag. 

Bergnehr, D. (2023). Katja i Bonusfamiljen: Ensamstående mamma, yrkeskvinna och (ex-)partner. I Wahlström Henriksson, H. & Bergnehr, D., Enförälderfamiljer: Om ensamstående föräldrar, singelföräldrar och soloföräldrar (153-164). Stockholm: Makadam förlag. 

Eliaso Magnusson, J. & Bergnehr, D. (2022/on line first). Att höra till eller inte? Föränderliga kapital, positioneringar och tillhörigheter från grundskola till högskola. Pedagogisk forskning, https://open.lnu.se/index.php/PFS/article/view/2963

Bergnehr, D. and Wahlström Henriksson, H. (2023). Single parenthood, the non-residential parent, and co-parenting in Swedish daily news. Feminist Media Studies, 23(4), 1559-1574. https://doi.org/10.1080/14680777.2022.2033295

Bergnehr, D. (2022). Adapted fathering for new times: Refugee men’s narratives on caring for home and children. Journal of Family Studies, 28(3), 934-949. https://doi.org/10.1080/13229400.2020.1769708.

Bergnehr, D. and Johansson, M. (2021). (In)visible actors? Local interpretations of the school health services and psychosocial work in disadvantaged areas. Nordic Social Work Research, https://doi.org/10.1080/2156857X.2021.2018023

Bergnehr, D. (2021). Book review: Julie Spray, ’The Children in Child Health: Negotiating Young Lives and Health in New Zealand’ (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2020). Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, 50 (5), 441-443. https://doi.org/10.1177/00943061211036051aa.

Åström, B. and Bergnehr, D. (2021). Single parents: Representations and resistance in an international context. London/New York: Palgrave Macmillan.

Bergnehr, D. and Åström, B. (2021). Introduction. In Åström, B. and Bergnehr, D. (eds), Single parents: Representations and resistance in an international context (1-28). London/New York: PalgraveMacmillan.

Wahlström Henriksson, H. and Bergnehr, D. (2021). Reluctantly solo? Representations of single mothers via donor procedure, insemination and IVF in Swedish newspapers. In Åström, B. and Bergnehr, D. (eds), Single parents: Representations and resistance in an international context (215-234). London/New York: PalgraveMacmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-71311-9_11

Bergnehr, D. and Wahlström Henriksson, H. (2021). Hardworking women: Representations of lone mothers in the Swedish daily press. Feminist Media Studies, 21(1), 132-146. https://doi.org/10.1080/14680777.2019.1704815.

Bergnehr, D., Aronson, O., & Enell, S. (2020). Friends through school and family: Refugee girls’ talk about friendship formation. Childhood, 27(4), 530-544, https://doi.org/10.1177/0907568220923718.

Ander, B., Fransson, E. I., Bergnehr, D., & Gerdner, A. (2020). Onset of substance use among early adolescents in Sweden. Journal of Social Work Practice in the Addictions. https://doi.org/10.1080/1533256X.2020.1748973.

Billmayer, J., Gripson Pastorek, M., & Bergnehr, D. (2019). A becoming, humanist child: An analysis of learning and care in the Swedish curriculum for the preschool (Lpfö 18). Education in the North, 26(1), 42-55. 

Bergnehr, D. (2019). Barnperspektiv, barns perspektiv och barns aktörskap - en begreppsdiskussion. Nordisk tidsskrift for pedagogikk och kritikk, 5, 49-61. DOI https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1373.

Bergnehr, D. (2018). Children’s influence on wellbeing and acculturative stress in refugee families. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 13:sup1, 1564517, DOI: 10.1080/17482631.2018.1564517. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17482631.2018.1564517

Cekaite, A. & Bergnehr, D. (2018). Affectionate touch and care: Embodied intimacy, compassion and control in early childhood education. European Early Childhood Education Research Journal. DOI: 10.1080/1350293X.2018.1533710.

Bergnehr, D. (2018). Efter flykten: Migrationens innebörder och förändrade villkor för barn och föräldrar som beviljats uppehållstillstånd i Sverige. I Johansson, T. & Sorbring, E., Barn- och ungdomsvetenskap: En  grundbok (pp. 379-391). Stockholm: Liber. 

Bergnehr, D. & Cekaite, A. (2017). Adult-initiated touch and its functions at a Swedish preschool: Controlling, affectionate, assisting and educative haptic conduct. International Journal of Early Years Educationdoi.org/10.1080/09669760.2017.1414690

Ander, B., Abrahamsson, A., & Bergnehr, D. (2017). ‘It is ok to be drunk, but not too drunk’: Party socializing, drinking ideals, and learning trajectories in Swedish adolescents’ discourse on alcohol use. Journal of Youth Studies. doi.org/10.1080/13676261.2016.1273515

Bergnehr, D. (2017) Omsorg för dagen och fostran för en framtid: Irakiska mödrars strategier för att skapa tillhörighet i Sverige. Sociologisk forskning, 54: 51-68. http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:1085283/FULLTEXT01.pdf

Bergnehr, D. (2017). Limited but committed parents: Primary school personnel negotiating good parenthood in a disadvantaged area. In, Doing good parenthood: Ideals and practices of parental involvement, [eds] Sparrman, A., Westerling, A., Lind, J., & Dannesboe, I. K. Palgrave Macmillan.

Bergnehr, D. (2016). Mothering for discipline and educational success: Welfare-reliant immigrant women talk about motherhood in Sweden. Women’s Studies International Forum, 54: 29-37. doi:10.1016/j.wsif.2015.11.003

Bergnehr, D. (2016) Unemployment and conditional welfare: Exclusion and belonging in immigrant women's discourse on being long-term dependent on social assistance. International Journal of Social Welfare, 25: 18-26. doi: 10.1111/ijsw.12158.

Bergnehr, D. (2015). Advancing home-school relations through parent support? Ethnography and Education, 10(2): 170-184.

Bergnehr, D. (2015). Föräldrastöd genom skolan: Diskursiva tillämpningar av nationell politik inom en svensk kommun (Parent support through the schools: The discursive recontextualisation of national policies in a Swedish local authority). Nordic Studies in Education, 35(1), 70-83.

Bergnehr, D. & Zetterqvist Nelson, K. (2015). Where is the child? A discursive exploration of the positioning of children in research on mental-health-promoting interventions. Sociology of Health and Illness, 37(2): 184-197.

Bergnehr, D. (2014). Att (sam)verka för barns hälsa och lärande i mötet mellan socialtjänst och skola - en forskningsöversikt. Stockholm: Stockholm Stad.

Wells, M. & Bergnehr, D. (2014). Families and family policies in Sweden, pp. 91-107. I Robila, Mihaela (ed.), Handbook of Family Policies Across the Globe. New York: Springer.

Bergnehr, D. (2013) Att handleda en doktorand - en relationell balansgång som fordrar flexibilitet och struktur. Högre utbildning, 3(3): 173-185.

Bergnehr, D. (2009). Social influence and the timing of parenthood. Interpersona, 3 (Supplement 1), Special Issue on Relationship Research in Scandinavia: 61-83.

Bergnehr, D. (2007). Love and family: discussions between Swedish men and women concerning the transition to parenthood, [35 paragraphs]. Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research [On-line Journal], 8(1), Art. 23. Available at: http://qualitative-research.net/fqs-texte/1-07/07-1-23-e.htm

Bergnehr, D. (2008). Timing Parenthood: Independence, Family and Ideals of Life. (Diss.) Linköping: Linköpings universitet. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:17859/FULLTEXT01.pdf

Uppdrag

Vice dekan på fakulteten för samhällsvetenskap. 

Ordförande för handledarkollegiet i pedagogik. 

Ledamot i insynsrådet för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)