Profilbild

Elaheh Jalilzadehazhari

Doktorand
Institutionen för skog och träteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Jag har en kandidatexamen i arkitektur från Iran och har fortsatt min utbildning i Sverige med Masterutbildningen i Eco teknik och hållbar utveckling vid Mittuniversitetet samt Energy optimization vid Mälardalens högskola. Minna utbildningar har inte bara gett mig en sund och solid grund i energi och miljö utan också lärt mig ovärderliga kunskaper för att hantera och förbättra nuvarande förhållande.Sedan 2015 arbetar jag som ProWood industridoktorand student.

Forskning

Syftet med doktorand projektet är att förstärka det subjektiva välbefinnandet vid val av fönster och solskydd. Tidigare studier avseende val av fönster och solskydd har främst försökt fastställa olika effekter som valet av fönster och solskydd har på det subjektiva välbefinnandet. Detta inkluderar dessa föremåls effekt på den visuella komforten, den termiska komforten, energiförbrukningen och livscykelkostnaderna. Det huvudsakliga problemet är dock de potentiella konflikterna mellan visuell komfort, termisk komfort, energiförbrukning och livscykelkostnader. Avsaknaden av en metod för att hantera denna konflikt leder till att beslutfattaren fastnar i en situation där de snarare gör sitt val utifrån omedelbara ekonomiska fördelar än de långsiktiga visuella och termiska fördelarna.

För att lösa ovan nämnda problem analyserades konflikterna mellan det genomsnittliga dagsljusinsläppet och den totala energiförbrukningen i Sverige. En av huvudanledningarna till konflikterna är att solens infallsvinkel och intensitet varierar kraftigt mellan sommar och vinter i Sverige. Detta har betydande effekter på dagsljusinfallet och den totala energiförbrukningen. Konflikterna analyserades genom att utveckla två multivariata linjära regressionsmodeller för att beräkna det genomsnittliga dagsljusinfallet och den totala energiförbrukningen. En jämförelse och analys av de multivariata linjära regressionsmodellerna påvisade en hög grad av konflikter, vilket gör valet av fönster och solskydd till ett komplext och flerdimensionellt problem.

Bestämningen av graden av konflikt formade följande hypotes: " En multikriterieanalysbaserat beslutsstöd ökar kontrollerbarheten och hanterar konflikter vid valet av fönster och solskydd". Den utvecklade hypotesen testades senare med hjälp av Analytical Hierarchy Process (AHP), en ofta använd multikriterieanalys metod för beslutsfattande. Metoden tar fram lösningar genom att göra prioriteringar enligt beslutsfattarens preferenser. Resultaten av att tillämpa metoden visade metodens förmåga att lösa konflikterna kring visuell komfort, termisk komfort, energiförbrukning och livscykelkostnad. Slutligen utökades metoden genom att integrera AHP med optimeringsalgoritmen Non-dominated sorting genetic algorithm-II. Genom denna integrering kombinerar optimeringsalgoritmen fönstrens och solskyddens design variabler till ett stort antal lösningsförslag. Dessa lösningsförslag analyseras och till sist rangordnas lösningsförslagen med hjälp av AHP baserat på beslutsfattarnas preferenser. Integreringen av AHP och optimeringsalgoritmen presenterades som ett konceptuellt ramverk. I valet av fönster och solskydd är det konceptuella ramverket en ny lösning för att öka den upplevda kontrollen och därmed förstärka det subjektiva välbefinnandet.

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)