Elisabeth Frank

Elisabeth Frank

Universitetslektor
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning och forskning

Jag undervisar främst inom grundlärarprogrammets inriktning mot arbete i förskoleklass och åk 1-3 och då med fokus på grundläggande läs- och skrivinlärning och läs- och skrivundervisning. Dessa områden som går hand i hand utgör också ett av mina forskningsfält.

Verksamhetsförlagd utbildning ligger mig varmt om hjärtat och jag är examinator för samtliga fyra VFU-kurser inom grundlärarprogrammets inriktning mot arbete i förskoleklass och åk 1-3 samt inriktningen mot arbete i åk 4-6. Detta innebär att jag bland annat genomför en hel del besök hos studenterna under deras VFU-perioder. Helt logiskt deltar jag även i utbildning av handledare där mitt huvudområde är professionella samtal och lärares samverkan med vårdnadshavare. Föräldrakontakter och samverkan mellan skola och hem är ytterligare ett fokus i min forskning.

Utöver ovanstående medverkar jag i ett ULF-projekt (Utbildning, Lärande, Forskning). Inom projektet kommer flera olika samverkansmodeller mellan akademi och skola utvecklas och prövas vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Inom projektet ansvarar jag tillsammans med min kollega Maria Hedlin för en delstudie som heter Föräldrakontakter. Syftet med studien är att i samverkan med lärarstudenter och deras handledare bidra med empirisk kunskap gällande förutsättningar, möjligheter och hinder i möten med föräldrar. Ytterligare ett syfte är att bidra till en ökad handlingsberedskap och professionell säkerhet för lärare och blivande lärare när de samverkar med elevernas vårdnadshavare. Delstudien genomförs tillsammans med lärare i de övningsskolor som tar emot lärarstudenter som utbildar sig för arbete i förskoleklass och årskurserna 1–6 men kopplas även till universitetsförlagda kurser. Vi följer studenterna under deras sista år i utbildningen då de genomför verksamhetsintegrerade dagar. Under denna period ha de också sammantaget 10 veckors verksamhetsförlagd utbildning.

Uppdrag

Utöver föreläsningar och inhopp på Utbildningsradion (UR) arbetar jag återkommande med uppdrag från Skolverket där jag bland annat varit med och arbetat fram avsnitt i läslyftsmodulerna Tidig läsundervisning och Tidig skrivundervisning vilka vänder sig till lärare i förskoleklass och årskurserna 1-3. Jag har även medverkat i utformandet av ett nationellt obligatoriskt kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet i förskoleklass, Hitta språket. Dessa skolverksuppdrag ha skett i samarbete med projektledare Tarja Alatalo, Högskolan Dalarna.

Ett uppdrag som ligger lite utanför högskolevärlden men som ändå tangerar det jag gör som universitetslärare är att jag för Bibliotekstjänsts räkning recenserar barn- och ungdomslitteratur. När jag började som lektör i mitten på 1980-talet handlade det mest om att granskade läromedel men när BTJ slutade med den inriktningen blev det uteslutande skönlitteratur. Ofta får jag böcker som går under beteckningen lättlästa och där kommer mina forskningsintressen väl till pass.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))