Elizabeth Hanson

Elizabeth Hanson

Professor
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
44168, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Professor i vårdvetenskap med fokus på vård av kroniskt sjuka äldre och stöd till deras anhöriga samt FoU-ledare för Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), ett nationellt kompetenscentrum inom anhörigområdet (se www.anhoriga.se). Gästdocent vid University of Sheffield, School of Nursing & Midwifery, styrelsemedlem i den ideella organisationen Anhörigas Riksförbund (AHR) och Nka:s kontaktperson i Eurocarers, en europeisk icke-statlig organisation bestående av nationella forskningscentra och nationella anhörigföreningar från alla 28 medlemsländer.

Legitimerad sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad vid Sheffield Hallam University, UK (1986), tog min doktorsexamen vid University of Lancaster, Department of Educational Research, genom att undersöka den stödjande rollen hos onkologsjuksköterskan i relationen till personer med cancer och deras familjer (1991). Postdok vid Cancer Nursing Research Group, Faculty of Nursing, University of Manitoba, Winnipeg, Canada (1993-5) under ledning av Professor Lesley Degner samt klinisk lektor (1991-6) vid fakulteten för undervisning och handledning inom palliativ omvårdnad.

Universitetslektor i omvårdnad vid University of Sheffield, School of Nursing and Midwifery (1997-2000) där jag arbetade tillsammans med professor Mike Nolan i flera större externfinansierade projekt, däribland det EU-finansierade ACTION-projektet (Assisting Carers using Telematics Interventions to meet Older people’s Needs) med inriktning på livskvalitet för multisjuka äldre och deras anhöriga via användning av tillgänglig informations- och kommunikationsteknologi (IKT).

Sedan 1997 har jag arbetat aktivt med forskning och utveckling inom området livskvalitet hos äldre personer med långvariga kroniska sjukdomar, anhörigstöd och empowerment inom forskning och praktik. Flyttade till Sverige 2000 och var en av initiativtagare vid etableringen av ett regionalt forsknings- och utvecklingscentrum med fokus på äldre och anhörigstöd i Västsverige - ÄldreVäst Sjuhärad, numera FoU-Sjuhärad Välfärd forskningscenter. Fick 2003 en lektorstjänst vid Högskolan i Kalmar, numera Linnéuniversitetet, på institutionen för hälso- och vårdvetenskap.

2007 var jag medsökande vid etableringen av ett nationellt kompetenscentrum inom anhörigområdet- och från början- anhöriga till äldre personer som sedan har utökats med externa medel från Socialstyrelsen och Socialdepartementet för att inkludera föräldrar och anhöriga till barn med flerfunktionsnedsättning, barn som anhöriga, anhöriga till personer med psykisk ohälsa samt arbetsgivare för förvärvsarbetande anhöriga. Jag leder flera samverkansforskningsprojekt som har nära anknytning till centret varav det senaste inkluderar arbete på uppdrag av Eurocarers inom INNOVAGE-projektet för att utveckla webbaserade sociala stödtjänster för anhörigvårdare till äldre i Europa.

  

Elizabeth Hanson, professor i hälsovetenskap och projektledare, presenterar projektet Me-We

  

Film: Samarbete ökar livskvaliteten för kroniskt sjuka äldre och för deras anhöriga

  

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Manuskript (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))