Jag är anställd som doktorand i historia sedan höstterminen 2012 och skriver på en avhandling om historiebruk och subjektiv relevans. Vad är det som får människor att uppleva någon typ av historisk berättelse som meningsfull, angelägen och relevant? I en serie fallstudier undersöker jag såväl människors berättelser om sitt förhållande till historia generellt som webbdiskussioner om specifika populärkulturella berättelser om historia, däribland tv-serierna Downton Abbey och Torka aldrig tårar utan handskar.

Människors möten med historia sker på en mängd olika arenor och historiedidaktisk forskning har tidigare framför allt fokuserat på skolan och på olika makteliters bruk av historia. Fritidens historiebruk är mindre utforskat, inte minst vad gäller kommunikationens mottagarperspektiv. Hur tolkar och använder människor som ser tv-serierna, läser berättelserna och så vidare dem? Vad är det de tar fasta på och varför? Där ligger mitt huvudsakliga intresse.

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)