Emelie Patron

Emelie Patron

Universitetslektor
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag är lektor i pedagogik och undervisar i olika kurser på förskollärar- och lärarutbildningen där jag även handleder examensarbeten och besöker studenter som gör sin VFU.

Forskning

Avhandling

I mitt avhandlingsarbete fokuserade jag på hur lärare resonerar kring och använder sig av visuella representationer i kemiundervisningen samt hur elever upplever och tolkar dessa representationer. Jag utgick från ett social semiotiskt perspektiv i kombination med ett fenomenografiskt ramverk.

Projekt

Från januari 2023 är jag delaktig i  VR-projektet Att få syn på det osynliga: Semiotiska resurser och lärande i fysik och kemi

I detta projekt studerar vi två områden inom grundläggande fysik och kemi, nämligen elektromagnetism och kemisk bindning, som utgör kända utmaningar för gymnasie- och universitetsstudenter. Båda dessa ämnesområden rör grundläggande fenomen som är omöjliga att observera direkt, därför behöver fenomenen beskrivas med en uppsättning representationer.

Vi kommer att intervjua lärare kring deras representationsanvändning och spela in deras föreläsningar. Därefter intervjuar vi universitetsstudenter för att undersöka hur de erfar de representationer som används. Skillnaden mellan universitetslärares intentioner och studenters erfarenheter är tänkta att leda till teoretiska förslag för hur representationerna kan göras mer tillgängliga för studenter. Slutligen kommer vi att testa våra förslag empiriskt.

Jag är även delaktig i forskning som fokuserar på digitala verktyg och digital kompetens i förskolans och skolans undervisning. Vi är en tvärvetenskaplig grupp som studerar vad som händer och blir möjligt när digitala verktyg används i förskolans och skolans undervisning, samt hur användningen påverkar barns och elevers digitala kompetens. Forskningen sker i nära samarbete med verksamma i pedagogisk praktik. Forskargruppen har formerats kring det teoretiska perspektivet design för lärande (DfL), där undervisning och lärande betraktas som en form av multimodal design: läraren iscensätter, eller designar, lärandeaktiviteter och ger därmed eleverna tillgång till olika resurser som möjliggör meningsskapande; eleverna å sin sida re-designar sitt lärande i relation till de förutsättningar de ges och med utgångspunkt i sina tidigare kunskaper, intressen m m. I januari 2024 tilldelades vi VR-medel för att fortsätta med och utveckla projektet. Vi har även fått medel från Universitets- och högskolerådet till projektet Att utveckla en multimodal undervisningsdesign med digitala verktyg.

Mer information finns på de respektive projektens hemsidor (se nedan).

Uppdrag

Jag är med i styrgruppen för nätverket Digitala verktyg som del av yngre barns livsvärld och lärande. Detta nätverk är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och yrkesverksamma från förskolor, fritidshem och grundskolor F-3 i närliggande kommuner. Målet med nätverket är att utveckla undervisningen med stöd av digitala verktyg, både teoretiskt och praktiskt.

Publikationer

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)