Emma Neuman är doktor i nationalekonomi och verksam vid Institutionen för nationalekonomi och statistik. Hennes forskning berör främst immigration och integration av utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden, etnisk boendesegregering och egenföretagande.

Emma har till exempel studerat mekanismer bakom etnisk boendesegregering samt hur etnisk boendesegregering påverkar individers arbetsmarknadsutfall. Hon har också undersökt hur kulturella normer bidrar till skillnader i arbetsmarknadsutfall mellan utrikes födda kvinnor och män i Sverige.

Hennes forskning behandlar också olika aspekter av egenföretagande och hon har bland annat undersökt hur kognitiva och icke-kognitiva förmågor påverkar benägenheten att bli och framgången som egenföretagare.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))