Emma Söderman

Universitetslektor
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter

Jag har min akademiska bakgrund i flervetenskapliga studier av mänskliga rättigheter och globala politiska studier. Under min studietid engagerade jag mig sammanhang som drev frågor om migranters rättigheter, rätten till asyl, och om förbättrade villkor för de människor som sökt fristad i Sverige. Mitt intresse för dessa frågor har sedan kommit att guida mig i mina engagemang såväl inom som utanför akademin. Jag är sedan 2005/6 aktiv i organisationer som arbetar för och tillsammans med personer i asylprocess eller papperslöshet, och jag har i min forskning även undersökt villkor i vardagen för asylsökande och papperslösa, med ett specifikt fokus på olika former av mobilisering för migranters rättigheter.

Undervisning

Jag har tidigare undervisat på Malmö universitet och programmet för studier i mänskliga rättigheter, samt även på socionomprogrammet. Under min tid på Socialhögskolan i Lund (2012-2022) undervisade jag på socionomprogrammet på grund samt avancerad nivå. Jag har undervisat mycket om migration och socialt arbete, irreguljär migration, samt social politik och migration. För närvarande undervisar jag på socionomprogrammet termin fyra, samt termin sex där jag handleder studentarbeten, samt på masterkursen kritiskt socialt arbete. Oavsett ämnesfokus så genomsyras mitt pedagogiska arbete av syn på undervisningssituationerna som något som jag gör tillsammans med studenter där det är viktigt att synliggöra samt ta tillvara på de kunskaper och erfarenheter som finns i klassrummet.

Forskning

Jag disputerade med avhandlingen Resistance through Acting Ambivalent Practices of the No Border Musicalår 2019. No Border Musical var ett samarbete under två år (2011-2013), mellan frivilligorganisationen Asylgruppen i Malmö, oberoende teatergruppen Teater Interakt och ungdomar med erfarenhet av att leva som papperslösa i Sverige. Genom deltagande etnografi där jag deltog som forskare och som medlem i teatergruppen med allt det innebar i form av skapande av manus, uppträdande på scen, och allehanda praktiska göromål, undersökte jag musikalen som en plats för nya former av gemenskaper och motstånd mot statens gränskontroll. No Border Musical skapade ett sammanhang där ojämlikheter och olika erfarenheter kopplade till att leva utan uppehållstillstånd i Sverige kunde synliggöras och diskuteras. Ojämlikheter kan inte ”lösas” genom teater eller asylrättsaktivism, men No Border Musical skapade ett utrymme där dessa ojämlikheter kunde utmanas. I avhandlingen visar jag på komplexiteten och spänningarna i detta arbete, samt analyserar och reflekterar kring svårigheter och förtjänster med att undersöka processer jag som forskare själv varit en del av.

Efter min disputation har jag fortsatt intressera mig för frågor som rör migranters rättigheter med fokus på erfarenheter av asylprocessen i Sverige, samt mobilisering för migranters rättigheter. Genom Asylkommissionen (Kommissionen för granskning av lagstiftning, lagtillämpning och rättssäkerhet för människor som sökt asyl i Sverige under perioden 2015–17, https://liu.se/forskning/asylkommissionen ) deltar jag i ett samarbete mellan forskare, professionella, frivilliga inklusive personer med egna erfarenheter av asylprocessen, med syfte att kritiskt granska och analysera den snabba åtstramning som skett på asylområdet i Sverige sedan 2015/16. Jag intresserar mig även för de/postkolonial samt feministisk teoribildning, och är med i sammanhang såväl inom som utanför akademin rörande migration i skärningspunkt med konst och teater.

 

Uppdrag

Jag är del i följande forskningsnätverk/projekt:

Vid institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet:

Social Work and Migration: https://lnu.se/en/research/searchresearch/social-work-and-migration/

Nationellt:

Nationella nätverket för socialt arbete och migration

Internationellt:

Global-ANSWER: Global social work and human mobility: comparative studies on local government and good social work practices in the euro-mediterrenean region. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)