Eva Cronquist

Eva Cronquist

Universitetslektor
Institutionen för musik och bild Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag undervisar i bildpedagogik vid institutionen för musik och bild, främst inom områdena konst-och bildvetenskap, konstpedagogik och samtidskonstbaserat gestaltningsarbete.

Forskning

Jag disputerade i ämnet pedagogik med an avhandling om: Samtidskonstbaserat gestaltningsarbete i utbildningen av bildlärare – vikten av tranformativ beredskap (2020). I avhandlingen studerar jag studenters lärprocesser i samtidskonstbaserat gestaltningsarbete i bildlärarutbildning och vad det innebär att göra erfarenheter och skapa ny förståelse inom ett gränsöverskridande kunskapsområde. Resultatet visar på en transformativ lärprocess vilken av studenter uttrycks som omtumlande då tidigare förgivettaganden om bildpedagogik, liksom den självbild som studenter har av sig själva som kommande bildlärare, utmanas. Situationen kräver ett självreflexivt kreativt förhållningssätt till situationen. De innebörder som visar sig i studenters erfarenheter av den transformativa lärprocessen handlar om tre problemområden; laborationsproblemet, ämneskulturproblemet och metodproblemet. Laborationsproblemet innebär svårigheter för studenterna att göra självständiga val i gestaltningsprocessen. Ämneskulturproblemet visar hur studenter bär med sig erfarenheter av lärprocesser i andra ämnen som för dem står i kontrast till erfarenheter i ämnet bild, på samtidskonstens grund. Metodproblemet visar hur forskande vetenskaplig metod och utforskande konstnärlig metod kolliderar för studenterna i det självständiga arbetet. Avslutningsvis diskuteras de frågor och utmaningar som ett konstbegrepp i samtiden kan erbjuda bildlärarutbildningen. Transformativ beredskap lyfts som ett centralt begrepp när vanemässiga handlingar utmanas. Grunden för transformativ beredskap handlar ytterst om en förmåga att ta den andres perspektiv.

Mitt fortsatta forskningsintresse handlar om att studera och utveckla didaktiskt perspektiv på samtidskonstbaserat gestaltningsarbete i utbildning.

Uppdrag

Viceprefekt med ansvar för lärarutbildningen på Institutionen för Musik och bild

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)