Forskning

I sjöar, hav, älvar etc, tar mikroorganismer upp och återvinner näringsämnen, vilket utgör basen för den akvatiska näringskedjan. Dessa mikroorganismer bidrar till 50% av allt syre som produceras samt till att upprätthålla alla nivåer av liv i det akvatiska ekosystemet. Vi har en grundläggande förståelse för vilka mekanismer som ligger bakom hur näring transporteras i näringsväven, men vi vet inte exakt vem som gör vad eller i vilka processer de är delaktiga. Min forskning fokuserar på interaktioner mellan fytoplankton och bakterier på "samhällsnivå", vilket inkluderar alla organismer som är mindre än 90 mikrometer (i en studie), eller mindre än 3 mikrometer (i en annan studie). Genom att använda molekylära metoder, alltså att extrahera DNA and RNA från vattenprover, och sedan sekvensera dessa molekyler, så kan jag ta reda på vilka organismer som finns i ett prov, samt se vilka enzymer som de uttrycker vid en viss tidpunkt. Tillsammans med mätningar av parametrar i miljön vid tidpunkten för provtagning, kan de molekylära metoderna bidra till att vi kan tolka hur förändringar i miljön kan orsaka skiften dels i mikrobsamhällets komposition, dels vad dessa skiften innebär när det kommer till funktion, framför allt med fokus på transport och återvinning utav näring.