Ewa Bergh Nestlog

Ewa Bergh Nestlog

Professor, vicedekan
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Ewa Bergh Nestlog är filosofie doktor och professor i svenska språket med didaktisk inriktning. Hon är sedan 2010 anställd vid Linnéuniversitetet och har sedan 2021 uppdrag som vicedekan för lärarutbildningarna, fakulteten för konst och humaniora. 

Examina

 • fil.dr i svenska språket med didaktisk inriktning, Linnéuniversitetet, 2012
 • fil.lic. i svenska språket med didaktisk inriktning, Växjö universitet, 2009
 • fil.mag. med ämnesdjup i svenska, Växjö universitet, 2005
 • Ämneslärarexamen i svenska, religion och historia, Göteborgs universitet, 1985.

Övriga utbildningar av relevans

 • Ledarskapsutbildning: (LUPA), Linnéuniversitetet, 2017
 • Ledarskapsutbildning: Utveckling, grupp och ledare (UGL), Core Code, 2015
 • Forskarhandledarutbildning, Linnéuniversitetet, 2013
 • Praktikhandledarutbildning, Högskolan i Kalmar, 1996
 • Svenska för invandrarundervisning, 40 p, Lunds universitet, 1989
 • First Certificate in English, University of Cambridge, 1980
 • Certificate of Proficiency in English, inklusive översättning engelska–svenska och svenska–engelska, University of Cambridge, 1980.

Bergh Nestlog har en bakgrund som ämneslärare i svenska, svenska som andraspråk, religion och historia. Hon har i sin tidigare karriär undervisat i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Därutöver har hon tjänstgjort som undervisningsråd vid Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling på Skolverket.

Undervisning

Bergh Nestlog är aktiv inom forskarutbildningen där hon har haft kurs- och examinationsansvar i kurserna "Sociokulturella och dialogiska perspektiv", "Litteracitet och multimodalitet" och "Diskursanalys". Hon är också delaktig i moment som rör systemisk-funktionell lingvistik, dialogism och klassrumsinteraktion, i kursen "Teori och metod inom tillämpad språkvetenskap - en översikt". Hon handleder (eller har handlett) följande doktorander, vars forskningsprojekt är relaterade till didaktik och flerspråkighet:

 • Huvudhandledare för två doktorander i svenska språket, med inriktning flerspråkighet (Gabriel Bäck och Johanna Rylner Kjellgren, Linnéuniversitetet)
 • Biträdande handledare för en doktorand i svenska språket (Maria Valtonen, Linnéuniversitetet)
 • Biträdande handledare för en doktorand i engelska språket , inom miljön flerspråkighet (Justyna Legutko, Linnéuniversitetet)
 • Biträdande handledare för en doktorand i naturvetenskapernas didaktik (Feyza Axelsson, Linköpings universitet, disputerade 2023)

Bergh Nestlog var opponent vid Kristin Torjesen Martis disputation på avhandlingen Bærekraft i skolens tekstkulturer. En studie av skriveoppdrag og elevtekster (2021), Universitetet i Oslo. Hon har suttit i ett flertal betygsnämnder.

Dessutom är Bergh Nestlog involverad i frågor som rör undervisning i grundlärarprogrammet, framför allt i övergripande spörsmål om utbildningsstrukturer och ämnesinnehåll inom svenskämnet samt utveckling av kurser i funktionell grammatikundervisning. 

Tillsammans med Kristina Danielsson har hon publicerat boken Textskapande i grundskolan - utveckla funktionella skrivpraktiker, som är avsedd för lärare och lärarstudenter. 

Under sin tid på Skolverket arbetade hon med fortbildning av lärare från över hälften av landets kommuner.

Forskning

I sin forskning studerar Bergh Nestlog litteracitetspraktiker i grundlärarutbildningen och i grundskolans årskurs 1–6. Hon undersöker dels studenttexter som lärarutbildare har kommenterat och elevtexter i olika skolämnen, dels lärarutbildares och lärares undervisning och uppfattningar i fråga om ämneslitteracitet i olika ämnen. Hennes teoretiska intresse är framför allt inriktat på socialsemiotiska perspektiv och systemisk-funktionell lingvistik samt dialogism och kritisk diskursanalys. Dessutom är hon intresserad av ämnesdidaktik ur ett teoretiskt språkligt perspektiv och har utifrån språkvetenskapliga teorier vidareutvecklat vetenskapliga begrepp och modeller för systematisk undersökning av ämnesundervisning i olika skolämnen (Bergh Nestlog  2019 & 2020). 

Bergh Nestlog deltar företrädesvis i följande forskningsmiljöer vid Linnéuniversitetet: Centrum för educational linguistics (EdLing), Centrum för ämnesdidaktisk forskning inom konst och humaniora vid Linnéuniversitetet (CÄHL) och Litteracitet och undervisning (LoU). Dessa forskargrupper ingår Kunskapsmiljö Linné: Utbildning i förändring

För närvarande leder hon forskningsprojektet Ämneslitteracitet i grundlärarutbildningen (Disciplinary Literacy – DiLit), som löper fram till 2027 och finansieras framför allt med medel från Vetenskapsrådet. Syftet är att utveckla kunskap om ämnesspråk och ämneslitteracitet i kärnämnena engelska, matematik och svenska i grundlärarutbildningen, årskurs 4–6, och att identifiera, kritiskt granska och problematisera hur undervisningen i fråga om ämnesspråk och ämneslitteracitet kan stärkas.

Ett annat projekt som hon ledde, Flerspråkiga klassrum i Växjös skolor (Fläx), är nyligen avslutat. Det övergripande syftet med Fläx var att genom ett systematiskt kvalitetsarbete främja alla elevers möjligheter att nå goda kunskapsresultat, med särskilt fokus på flerspråkiga elever med annat modersmål än svenska. Projektet genomfördes i samarbete med lärare och skolledare, och särskilt fokus sattes på att i samarbetsuppgifter uppmuntra flerspråkig kommunikation i skolan och hemma.

Hon har dessutom deltagit i det nyligen avslutade VR-finansierade forskningsprojektet Transformationer av transformationer. En tvärvetenskaplig studie av elevers meningsskapande genom transformationer av representationer i naturvetenskaplig undervisning, en studie av fysikundervisning på mellanstadiet med fokus på hur ämnesinnehåll uttrycks och transformeras genom interaktion i klassrummet och i texter som elever och lärare skapar. Projektet leddes av Kristina Danielsson.

I sin tidigare forskning har Bergh Nestlog bland annat studerat skrivundervisning och elevers argumenterande och förklarande texter i grundskolans årskurs 4–6 (Bergh Nestlog 2008; 2009a; 2009b; 2012; 2014), kritiska perspektiv på undervisningen i olika undervisningspraktiker i årskurs 4–6 (Bergh Nestlog 2015), flerspråkiga elevers naturvetenskapliga skoltexter och meningsskapande i årskurs 1–3 (Bergh Nestlog 2017; Zetterholm & Bergh Nestlog 2017), litteracitetsperspektiv på barns högläsning för bokhund (Bergh Nestlog & Ehriander 2016 & 2019) samt lärares kollegiala arbete inom Läslyftet och en av lärarnas undervisningspraktik där eleverna i årskurs 5 och 6 skapade multimodala texter i geografi (Danielsson, Bergh Nestlog & Krogh 2019; Bergh Nestlog, Danielsson & Krogh 2020; Bergh Nestlog 2022. Hon har också medverkat som redaktör i två utgåvor av HumaNetten där de flesta bidragen hade genomgått vetenskaplig granskning (Hägerdahl m.fl. 2019 & 2020). 2013 fick hon forskningsstiftelsen Linnéakademiens pris för bästa avhandling.

Bergh Nestlog har varit granskare av artiklar i följande tidskrifter och konferenspublikationer:

 • ELLA - utdanning, litteratur, språk
 • Folkmålsstudier
 • HumaNetten
 • Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning (Nordand)
 • Forskning om undervisning och lärande (ForskUL)
 • Educare
 • Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning (SMDI)
 • Svenskans beskrivning

Uppdrag

Bergh Nestlog är sedan många år aktiv i samverkansuppdrag på skolor och i sammanhang där lärare fortbildas. Hon är efterfrågad som föreläsare över hela landet och har de senaste åren lett fortbildningar i språk- och kunskaps-utvecklande arbetssätt inom Skolverkets nationella regeringsuppdrag Samverkan för bästa skola. Hon har också ansvarat för att ta fram tre moduler och skrivit ett flertal artiklar inom Läslyftet: Skriva i alla ämnen (åk 4–6) och Skriva i alla ämnen (åk 7–9) (tillsammans med Kristina Danielsson) samt Muntlig kommunikation (förskoleklass och upp till åk 9). Dessutom har hon anlitats som skribent i Läslyftsmodulen Kritiskt textarbete (åk 7–9) och i Specialpedagogiklyftets modul Inkludering och skolans praktik (åk 1–9). Hon har också varit projektledare för handledarutbildning för handledare inom Läslyftet och tidigare ansvarat för Linnéuniversitetets regionala nätverket för svenska och ämnesspråk. Inom ramen för det nätverket har hon tillsammans med Desirée Fristedt varit redaktör för en bok där forskare och lärare har skrivit om språk i alla ämnen (Bergh Nestlog & Fristedt 2016; Bergh Nestlog 2016). På uppdrag av Skolverket var hon huvudansvarig skribent för bedömningsstödet Språket på väg - ett kartläggningsmaterial för svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7–9, del 1 och del 2.

Hennes intresse för samverkan har också lett till uppdrag som ledamot i nätverksstyrelsen för det nationella nätverket för forskning och forskarutbildning i svenska med didaktisk inriktning (SMDI), där hon sitter sedan 2013. Hon har tidigare varit ledamot i styrelsen för Svensklärarföreningen och var då tillsammans med Nils Larsson redaktör för två årsskrifter, 2015 och 2016.

Under 2018 och 2019 hade hon i uppdrag av Universitetskanslersämbetet att i samarbete med forskare från andra lärosäten bedöma grundlärar- och ämneslärarutbildningarna i landet. Dessutom har hon anlitats som sakkunniggranskare i olika sammanhang, såsom i anställningsärenden vid Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet samt av Skolverket (extern granskare av ett antal moduler i Läslyftet), bokförlaget Natur & Kultur och Skolinspektionen.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))