Frantzeska Papadopoulou

Universitetslektor
Institutionen för ekonomistyrning och logistik Ekonomihögskolan
+46470708139
+46725514501
Spara kontaktuppgifter

Frantzeska Papadopoulou är universitetslektor (rättsvetenskap) och tillhör Institutionen för ekonomistyrning och logistik.

Undervisning

Frantzeska Papadopoulou har undervisningserfarenhet från Sverige, Finland och Grekland. Hon undervisar mest i immaterialrätt och marknadsrätt samt i handelsrätt.

Forskning

Frantzeska Papadopoulou disputerade i mars 2014 i civilrätt med inriktning på immaterialrätt. Avhandlingen berörde implementering av TRIPS-avtalet i relation till implementeringen av Konventionen om Biologiskt Mångfald (CBD). Inom ramen för sin avhandling utvecklade Frantzeska en teoretisk modell där hon kombinerar Coase Theorem och Rawls teori om rättvisa.

Efter disputationen har hon bedrivit forskning inom ramen för ett projekt finansierat av Cassel stiftelsen. Forskningen fokuserar på aktuella frågor som berör läkemedelspatent, tilläggsskyddet, och enhetspatent.

Frantzeska är mycket intresserad av immaterialrättens utveckling och påverkan på internationell nivå.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)