Jag är yrkesverksam arkeolog sedan 2010 och specialiserad på förhistorisk och digital arkeologi. Jag är anställd på Museiarkeologi sydost vid Kalmar läns museum och doktorand i arkeologi i företagsforskarskolan GRASCA vid Linnéuniversitetet.

Forskning

Min forskning fokuserar på hur digitaliseringen kan bidra till att göra svensk uppdragsarkeologi samhällsrelevant på nya sätt. Jag undersöker hur arkeologisk kunskap skapas i den digitala miljön genom att titta på den uppdragsarkeologiska tolkningsprocessen samt kommunikation av arkeologiska resultat. Ambitionen är att skapa ny kunskap kring hur uppdragsarkeologin kan öka sin förmåga att skapa relevant kunskap för myndigheter, forskare och allmänhet.

I min licentiatavhandling (Gunnarsson 2018) identifierades kunskapsluckor kring hur uppdragsarkeologins utveckling av kunskapsproduktion påverkas av digitaliseringen. Det finns problem så som att den digitala infrastrukturen inte räcker till för att kvalitetssäkra all digitala data som produceras av sektorn. En annan observation var att de sociala sammanhangen hos utförarna till stor del påverkar hur väl de lyckas följa den digitala utvecklingen. Resultaten visade också på möjligheter för de uppdragsarkeologiska utförarna att utveckla sin kunskapsproduktion genom t.ex. digital öppenhet, samverkan och nya sätt att kommunicera.

I min forskning för min doktorsavhandling fördjupar jag studien kring de sociokulturella sammanhangen hos utförare och myndigheter och hur de påverkar uppdragsarkeologins förmåga att producera relevant kunskap i den digitala miljön – hur bra den existerande infrastrukturen för digital information fungerar och hur den relaterar den till parallella digitala infrastrukturer där utförare producerar kunskap. Målet är att utveckla nya strategier för den digitala uppdragsarkeologin som hjälper sektorn att producera relevant kunskap för samhället idag.

Publikationer

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)