Fredrik Hjorth

Fredrik Hjorth

Universitetslektor, tf prefekt
Fakultetskansliet för teknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Till största del arbetar jag som fakultetshandläggare på kansliet för fakulteten för teknik men även till viss del som lärare på Sjöfartshögskolan.

I mitt arbete som fakultetshandläggare handlägger jag forskningsärenden samt är ledningsstöd i presidiet för fakulteten.

På Sjöfartshögskolan har jag en tjänst som lektor i Sjöfartsvetenskap. Huvudsakligen är jag aktiv som lärare i kurs på avancerad nivå men även som handledare för självständiga arbeten. Mitt intresse inom forskningen berör säkerhetskultursområdet och tar utgångspunkt från skillnaden i det sagda och det gjorda i arbetet. Där regler och rutiner i arbetet är ena delen av det som styr vad vi gör och där professionens värderingar, historik, förväntningar och beteende är den andra delen. I min doktorsavhandling, Complexity and Ambivalence in Ship Safety Inspection – The view of Swedish Port state control officers, studerade jag svenska hamnstatskontrollanters uppfattning om sin roll i arbetet för ökad sjösäkerhet. Uppfattar de sig som styrda av regler, rutiner och organisationens krav, eller upplever de att de har en frihet att använda sin erfarenhet och yrkeskunskap för att tolka regler och specifika lösningar ombord på ett fartyg?
Det som ligger till grund för mitt forskningshantverk är att tolka och förstå samspelet mellan individer, mänskligt handlande samt hur individer beskriver sin specifika situation inom det aktuella område jag studerar.

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)