Jag är doktorand i hälsovetenskap vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap. Övergripande handlar mitt avhandlingsarbete om informations- och kommunikationsteknologi-baserat stöd till anhöriga som stödjer, hjälper eller vårdar en äldre person.

Jag är som doktorand ansluten till SWEAH, Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa. Jag är sociolog och socialarbetare och har tidigare arbetat som bl.a. biståndshandläggare i kommunen och med forsknings- och utvecklingsarbete i socialtjänsten (FoU). De senaste åren har jag arbetat på Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, dit jag fortfarande är knuten.

Forskning

Den demografiska utvecklingen med en växande åldrande befolkning i kombination med neddragningar och förändringar av den offentliga vården och omsorgen innebär ett ökat tryck på anhöriga som stödjer, hjälper eller vårdar en närstående. Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) ses både internationellt och nationellt som en potentiell väg att möta utmaningarna och ge stöd till anhöriga.

Mitt avhandlingsarbete baseras på två större projekt; det EU-finansierade projektet INNOVAGE (Social Innovations Promoting Active and Healthy Ageing) och forskningsprogrammet ICT4SelfCare som finansieras av FORTE och Vetenskapsrådet. INNOVAGE är avslutat, men leddes av Italian Aging Centre (INRCA) i Italien i samarbete med den ideella anhörigorganisationen Eurocarers samt Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka). Forskningsprojektet handlade om att utveckla och pilottesta en webplattform för anhöriga till äldre personer i Europa.

ICT4SelfCare leds av Anna Strömberg, professor vid Linköpings universitet i samarbete med bl.a. Linnéuniversitetet och Elizabeth Hanson, professor, samt Lennart Magnusson, docent. Programmet består av 7 olika projekt varav det projekt som jag ingår i handlar om forskning och utveckling av ett stödprogram för anhöriga till personer med hjärtsvikt.

Uppdrag

Jag är doktorandrepresentant i Handledarkollegiet (HLK) i Hälsovetenskap. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel, forskning­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))