Frida Andréasson

Frida Andréasson

Universitetslektor
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är lektor vid institutionen för Socialt arbete och har disputerat i hälsovetenskap. 

Jag är sociolog och socialarbetare och har tidigare arbetat som bl.a. biståndshandläggare i kommunen och med forsknings- och utvecklingsarbete i socialtjänsten (FoU) samt på Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga . Mellan 2021-2023 arbetade jag som postdoktor vid medicinska fakulteten på Linköpings universitet. 

Undervisning

Som lektor undervisar jag i olika moment på olika kurser och handleder studenter i uppsatsskrivande.  

Jag är biträdande handledare till två doktorander som i sina avhandlingsprojekt har fokus på anhöriga, anhörigomsorg och webbaserat stöd.  

Forskning

Jag har under flera år arbetat med forskning och utveckling både i socialtjänst (på den tidigare FoU-enheten FOKUS i Kalmar) och med fokus på anhöriga och anhörigomsorg (på Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, Kalmar). I detta arbete har jag jobbat i projekt som handlar om bland annat anhöriga och teknologi-baserat stöd, återhämtning vid psykisk sjukdom och funktionsnedsättning, äldremsorg och biståndsinsatser samt hjälpmedel och hjälpmedelsförsörjning. I arbetet har brukar- och anhörigmedverkan haft ett stort fokus. Jag har utifrån detta arbete stor erfarenhet av projektsamordning och samverkan med olika aktörer. 

2021 disputerade jag i Hälsovetenskap vid Linnéuniversitetet. Mitt avhandlingsarbete handlade om hur anhörigomsorg inverkar på identitet, parrelation och social hälsa. Även hur informations och kommunikationsteknologi kan vara ett stöd i omsorgssituationen. I avhandlingen fokuserades anhöriga som stödjer, hjälper eller vårdar en person som är 65 år eller äldre. Avhandlingsarbetet skedde inom ramarna för två större projekt; det EU-finansierade projektet INNOVAGE (Social Innovations Promoting Active and Healthy Ageing) och forskningsprogrammet ICT4SelfCare som finansieras av FORTE och Vetenskapsrådet.

Inom ramarna för mitt avhandlingsprojekt genomförde jag en studie där vi utvecklade ett webbaserat stödprogram för och tillsammans med anhöriga till personer med hjärtsvikt. Stödprogrammet för anhöriga har jag sedan arbetat vidare med i min tjänst som postdoktor vid medicinska fakulteten på Linköpings universitet, vilken jag påbörjade efter min disputation 2021. För närvarande studerar vi effekterna av stödprogrammet genom en randomiserad kontrollerad studie. Som postdoktor har jag även arbetat, och arbetar fortfarande, inom ramarna för det nordiska projektet HeartMind där det ena projektet fokuserar hur familjer påverkas när en förälder har hjärtsjukdom och det andra hur personer med Takotsubo (även känt som brustet-hjärta syndromet) upplever och hanterar tillståndet över tid. Jag medverkar också i EU-projektet ESCAPE som sakkunnig gällande anhöriga, anhörigomsorg och kvalitativa metoder. 

Utöver detta intresserar jag mig för migrationsfrågor och familjesociologiska frågeställningar. 

Jag har en tvärvetenskaplig bakgrund och har erfarenhet av tvärvetenskapliga samarbeten både i praktik och i forskning. 

Uppdrag

Lärarrepresentant i utbildningsrådet vid Institutionen för socialt arbete, 2023-

Styrelseledamot i FORSA Småland, 2024-

Alumnrepresentant i styrelsen för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) i Lund, 2021-2023

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))