Georgina är doktorand i svenska som andraspråk. Hennes avhandlingsarbete, "Språk och kontext. Nyanlända gymnasisters möte med skolämnet IDH i Sverige" ingår i forskningsprojektet "Nyanlända elever i gymnasieskolan – en tvärvetenskaplig studie om språkutveckling, ämnesspråk och social inkludering".
 
Georgina Charissis har en bakgrund som gymnasielärare, kartläggare och coach, och är nu kommundoktorand. Som lärare undervisade hon på både nationella program och språkintroduktionsprogrammet, i ämnena svenska som andraspråk, engelska och historia. Georgina har också arbetat på vuxenutbildningen och i grundskolan som SVA-lärare och kartläggare. I sin roll som förstelärare arbetade hon med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, värdegrund, tillgängliga lärmiljöer och coachade kolleger.