Goran Basic

Goran Basic

Docent
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Goran Basic är docent i sociologi och universitetslektor i pedagogik vid institutionen för pedagogik och lärande, Linnéuniversitetet. Som forskare har han studerat sociala och pedagogiska processer samt samverkan mellan olika aktörer i skola, universitet, ungdomsvård, socialt arbete, polis och kustbevakning. Han har även skrivit om efterkrigssamhället och försoning efter kriget, utvärderat flera projekt i ungdomsvården, samt analyserat Polisens praktik i Östersjöområdet, erfarenheter som relaterats av ungdomar som upplevt krig och sedan placerats på HVB i Sverige, liksom erfarenheter som relaterats av institutionspersonal som dagligen arbetat med dessa ungdomar. I skolkontexten har analyser fokuserat på utsatta kategorier av elever såsom nyanlända elever och elever som brukar alkohol och narkotika. Särskild analytisk fokus i Basics forskning är på kontextens funktioner och dess påverkan på den icke-professionella aktören i relationen (barn, ungdom, elev, student, klient, brukare, förälder, resenär, misstänkt, civil, flykting, fånge). Basic är engagerad i flera samverkansprojekt tillsammans med aktörer inom och utanför universitetsvärlden.

Undervisning

Utbildningsvetenskap, pedagogik, sociologi, utbildningssociologi, kriminologi, socialt arbete, socialpedagogik, behandlingspedagogik, specialpedagogik, vetenskapsteori, forskningsmetod, freds- och konfliktvetenskap, socialpsykologi, Balkans historia, lärarutbildning, forskarutbildning, handledare för studenter och doktorander.

Basic har varit kursansvarig lärare på olika akademiska utbildningsnivåer samt varit ordinarie ledamot i Ledningsgruppen för kandidatprogram i kriminologi vid Lunds universitet och för kandidatprogram i socialpedagogik vid Linnéuniversitetet samt i Handledarkollegium i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Basics undervisning har innefattat kurs-, planerings- och utvärderingsansvar, föreläsningar, handledning av studenter och doktorander samt examination av individuella uppgifter och grupparbeten.

Forskning

För närvarande arbetar Basic på studier av:

  1. tidiga samordnade insatser för barn som kan utsättas för eller hamna i kriminalitet;
  2. intressen och förutsättningar för vidare studier på universitetsnivå i relation till: närhet till studier, akademisk miljö, utbud av utbildning och närvaro av forskning;
  3. framgångar, hinder, samverkan och identiteter i gymnasieskolans arbete med elever som brukar alkohol och narkotika;
  4. möjligheter, hinder, identiteter och samverkan i gymnasieskolans arbete med nyanlända elever;
  5. berättelser från ungdomar som har upplevt krig, flytt till Sverige, omhändertagits och placerats på institutioner, institutionspersonalens berättelser om det dagliga arbetet med omhändertagna ungdomar som har erfarenheter av krig;
  6. krigets undanskymda praktik och retorik, krigets känslor och moral, människors samspel under fasansfull fångenskap och flykt, men också individens obändiga krav på återupprättad respekt och värdighet när krigserfarenheter gestaltas i livsberättelser.

Uppdrag

Etikprövningsmyndigheten (Linköping). (20240101- ).

Etikkommittén Sydost, Blekinge Tekniska Högskola, Linnéuniversitetet, Region Kalmar län och Region Blekinge (20210616- ).

Koordinator för Centrum för skolutveckling, Linnéuniversitetet – CSU (2018-2019).

Handledarkollegium i pedagogik, Linnéuniversitetet (september 2018 - ). 

 

Externt sakkunniguppdrag:

Research Council of Lithuania (RCL), Republic of Lithuania (2021- ).

Netherlands Organisation for Health Research and Development (ZonMw), Netherland (2023).

Irish Research Council, Republic of Ireland (2023). 

Universitat Autònoma de Barcelona and Serra Hunter Programme, Kingdom of Spain (2022).

International Health and Science Institute, Commonwealth of Australia (2021).

University of Agriculture, Peshawar-Pakistan (2021).

Högskolan Väst, Sweden (2021).

Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC), Canada (2020-2021).

Slovenian Research Agency (ARRS), Republic of Slovenia (2020-2021).

Sveriges Radio, Sweden (2020).

Economic and Social Research Council (ESRC), UK Research and Innovation, United Kingdom (2019).

National Science Center Poland (NCN), Polish Ministry for Science and Higher Education, Republic of Poland (2019).

The Fund for Scientific Research (FNRS), Research Funding Agency in the Wallonia-Brussels Federation, Kingdom of Belgium (2019).

”la Caixa” Banking Foundation, Kingdom of Spain (2019).

Polytechnic of Požega, Department of Social Sciences, Republic of Croatia (2019).

 

Redaktionsråd:

Studies in Teaching and Education (2022-)

Criminal Justice Issues (2021-)

Pedagogical Sciences: Theory and Practice (2020-)

Advances in Education Sciences Journal (2019-)

Journal of Criminal Justice and Security (2017-)

Temida (2017-)

Proceedings at the Faculty of Law in Tuzla (2015-)

Social Behavior Research & Health (2017-2020)

Studies in Media and Communication (2016)

Review of European Studies (2016)

Journal of Forensic Sciences & Criminal Investigation (2016)

Urban Analysis (2015)

Black Sea Scientific Journal of Academic research (2015)

Economic and Social Analysis Journal of Southern Caucasus (2015)

World Journal of Social Science Research (2015-2016)

International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (2014-2016)  

 

Referee-bedömare i tidskriften:

Learning, Culture and Social Interaction

Journal of Education and Learning

Educare

Journal of Pedagogy

Education Inquiry

European Early Childhood Education Research Journal

Review of Education Pedagogy and Cultural Studies

International Journal of Lifelong Education

Education Sciences

Educational Research and Reviews

Nordic Journal of Pedagogy and Critique

Educational Psychology

Pedagogisk forskning i Sverige

Högre utbildning

Cooperation and Conflict

Journal of Contemporary Ethnography

International Sociology

Sociology

European Journal of Social Work

Nordic Journal of Criminology

Journal of Global Security Studies

Croatian review of rehabilitation research

Advances in Pediatric Research

Violence Against Women

Journal of Youth Studies

Healthcare

Behavioral Sciences

Social Inclusion

Sustainability

Nordic Journal of Studies in Policing

Journal of Applied Security Research

East European Politics

Journal of Primary Health Care & General Practice

Journal of Forensic Science & Criminology

Psychology of Violence

Religions

Insight Turkey

Journal of Criminal Justice and Security

Temida

Socialvetenskaplig tidskrift

Studies in Media and Communication

Review of European Studies

Journal of Forensic Sciences & Criminal Investigation

Urban Analysis

Black Sea Scientific Journal of Academic research

Economic and Social Analysis Journal of Southern Caucasus

Asian Journal of Criminology

Zbornik Pravnog fakulteta u Tuzli (Proceedings at the Faculty of Law in Tuzla)

World Journal of Social Science Research

International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding

 

Basic är även projektledare för flera forskningsprojekt och ledamot i vetenskapliga råd för flera nationella och internationella konferenser.

Forsknings- och undervisningsinriktning

Nyckelord: Pedagogik, sociologi, utbildningssociologi, socialt arbete, utbildningsvetenskap, kriminologi, samhälle, specialpedagogik, socialpedagogik, inkludering, integration, behandlingspedagogik, utbildning, lärande, flerspråkighet, språkinlärning, språkutveckling, kategori, framgång, hinder, skola, elev, möjlighet, deltagande, erkännande, nyanländ migrant, desintegration, ansvar, retorik, interaktionistisk teori och analys, etnografi, narrativ analys, socialkonstruktivism, interprofessionellt samarbete, diskurs, krigets sociologi, socialpsykologi, konfliktens sociologi, freds- och konfliktvetenskap, etnicitet, viktimologi, strategisk kommunikation, samverkan, ungdomsvård, kriminalvård, socialtjänst, försoning, koncentrationsläger, sociologisk teori, missbruks- och beroendevård, vetenskapsteori, forskningsmetod, polis, kustbevakning, gränsbevakning, operativt arbete, underrättelsearbete, identitet, moral, norm, Balkans historia, etniska konflikter, krig, ungdom, institution, intervju, fältarbete, flykting, stigma, social jämförelse, symbolisk interaktion, etik, etnometodologi, religion, migration, migrant, diaspora, nationalitet, övergång, ensamkommande flyktingbarn, förklarande jämförelse, kamp, roll, konfliktintressepunkt, projekt, samordnare, dokument, subvention, konflikt, triad, allians, anomi, moralisk panik, ideologi, normupplösning, social omsorg, barnomsorg, framgångsintressepunkt, barnskyddssystem,  samverkansidentitet, samstämmigtriad, framgångsrik samverkan, förtroende, motivation, engagemang, praktik, neofascism, kultur, fred, kunskap, epistemologi, kritisk pedagogik, folkmord, kleronationalism, klerikalisering, tolerans, populism, förväntan, variation, framställning, social konstruktion, avlägsen brottsling, förintelse, systematik i krigsvåld, organiserat krigsvåld, verbal betoning, kollektiv identitet, etnisk identitet, etnonationell identitet, folkmordsdrabbat samhälle, socialt kapital, livslångt lärande, aktör, samexistenslärande, destruktion, fält, habitus, fredslärande, försoningslärande, samhällsfenomen, brott mot personer, brott mot mänskligheten, förnekande av folkmord, krigsvåld, interpersonell interaktion, narrativ, fredspotential, kosmopolitisk utbildning, samverkande triad, intersektionell perspektiv, reanalys, inkluderande utbildningsrum, socialpedagogiskt erkännande, socialpedagogisk analys, rumsdynamik i skolan, socialpedagogisk utveckling, dramatisering, lärare, pedagog, utbildningssamarbete, socialpedagogiskt rum, fiende, underrättelse polisarbete, interaktionism, ritual, ingrupp, mentalitet, konstruktion av Den Andre, stereotyp, Ryssland, operativt polisarbete, fältanteckningar, kvalitativ intervju, dokumentanalys, verbal framställning, muntlig framställning, missbruksproblem, interaktivt övertag, cementering av position, muntlig återgivning, hälsofrämjande arbete, förebyggande arbete, åtgärdande arbete, skolhinder, gymnasieskolkontext, behandlingskontext, skolframgång, interaktionsritual, förödmjukat själv, upplösande fredsinteraktion, upplösande icke maktutövandeinteraktion, krigsmaktutövande interaktion, identitetsförlust, förödmjukelse, självförverkligande, avvikande, muntlig redogörelse, andraspråkslärare, modersmålslärare, speciallärare, rektor, kurator, språkintroduktionsprogram, svenska som andraspråk, studiehandledare på modersmål, ämneslärare, högskolepedagogik, socialpedagogisk praktik, handledarroll, doktorandroll, social mening, pedagogisk mening, interkulturalitet, flerspråkighet, socialpedagogisk identitet, interkulturell pedagogik, utbildningsdynamik, interkulturell utbildning, socialpedagogisk övervakning, socialpedagogisk kontroll,  maktinteraktion, obetydelsefull maktutövande andre, meningsfullhet, tillförlitlighet, förkastning, självkänsla, självinsikt, offeridentitet, socialpedagogisk ordning, socialpedagogisk oordning, undervisning, pedagogiskt arbete, språkutvecklingsstrategi, sekundärt empirisk material, socialt erkännande, pedagogiskt erkännande, sociokulturellt perspektiv, kompetent lärare, kompetent utbildningsaktör, emotionellt lönearbete, rollkonflikt, lärare och gymnasiepersonal, brottsförebyggande arbete, alkohol och droganvändning i svenska gymnasieskolor, rekontextualisering, tom signifikant, semantisk röra, tillskrivning av ansvar, avskrivning av ansvar, lärarnas yrkesidentitet, samexistens, fredspotential, makt, global kunskapssamhälle, nyliberalism, etnopolitik, osynligt barn, gränsarbete, magkänsla, gräsrotsbyråkrat, organisatoriskt mellanrum, komplex samverkan, kulturell produktion av olikheter, logik i benämning av skillnader, arbetspedagogik, frågebaserat lärande, kooperativ inlärning, demokratiskt självstyre, emancipatorisk pedagogik, ideologisk dimension av krig, symbolisk dimension av krig, institutionell analys, kritisk analys av diskurs, demokrati, fenomenologi. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Rapport (Referee­granskat)

Artikel, recension (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)