Goran Basic

Goran Basic

Docent
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Goran Basic är docent i sociologi och universitetslektor i pedagogik vid institutionen för pedagogik och lärande, Linnéuniversitetet. Som forskare har han studerat sociala och pedagogiska processer samt samverkan mellan olika aktörer i skola, universitet, ungdomsvård, socialt arbete, polis och kustbevakning. Han har även skrivit om efterkrigssamhället och försoning efter kriget, utvärderat ett projekt i ungdomsvården, samt analyserat Polisens praktik i Östersjöområdet, erfarenheter som relaterats av ungdomar som upplevt krig och sedan placerats på HVB i Sverige, liksom erfarenheter som relaterats av institutionspersonal som dagligen arbetat med dessa ungdomar. I skolkontexten har analyser fokuserat på utsatta kategorier av elever såsom nyanlända elever och elever som brukar alkohol och narkotika. Särskild analytisk fokus i Basics forskning är på kontextens funktioner och dess påverkan på den icke-professionella aktören i relationen (barn, ungdom, elev, student, klient, brukare, förälder, resenär, misstänkt, civil, flykting, fånge).

För närvarande arbetar han på studier av:

  1. tidiga samordnade insatser för barn som kan utsättas för eller hamna i kriminalitet;
  2. intressen och förutsättningar för vidare studier på universitetsnivå i relation till: närhet till studier, akademisk miljö, utbud av utbildning och närvaro av forskning;
  3. framgångar, hinder, samverkan och identiteter i gymnasieskolans arbete med elever som brukar alkohol och narkotika;
  4. möjligheter, hinder, identiteter och samverkan i gymnasieskolans arbete med nyanlända elever;
  5. berättelser från ungdomar som har upplevt krig, flytt till Sverige, omhändertagits och placerats på institutioner, institutionspersonalens berättelser om det dagliga arbetet med omhändertagna ungdomar som har erfarenheter av krig;
  6. krigets undanskymda praktik och retorik, krigets känslor och moral, människors samspel under fasansfull fångenskap och flykt, men också individens obändiga krav på återupprättad respekt och värdighet när krigserfarenheter gestaltas i livsberättelser.

Basic är engagerad i flera samverkansprojekt tillsammans med aktörer inom och utanför universitetsvärlden.

Forsknings- och undervisningsinriktning

Pedagogik, sociologi, utbildningssociologi, socialt arbete, utbildningsvetenskap, kriminologi, samhälle, specialpedagogik, socialpedagogik, inkludering, integration, behandlingspedagogik, utbildning, lärande, flerspråkighet, språkinlärning, språkutveckling, kategori, framgång, hinder, skola, elev, möjlighet, deltagande, erkännande, nyanländ migrant, desintegration, ansvar, retorik, interaktionistisk teori och analys, etnografi, narrativ analys, socialkonstruktivism, interprofessionellt samarbete, diskurs, krigets sociologi, socialpsykologi, konfliktens sociologi, freds- och konfliktvetenskap, etnicitet, viktimologi, strategisk kommunikation, samverkan, ungdomsvård, kriminalvård, socialtjänst, försoning, koncentrationsläger, sociologisk teori, missbruks- och beroendevård, kvalitativ och kvantitativ metod, polis, kustbevakning, gränsbevakning, operativt arbete, underrättelsearbete, identitet, moral, norm, Balkans historia, etniska konflikter, krig, ungdom, institution, intervju, fältarbete, flykting, stigma, social jämförelse, symbolisk interaktion, etik, etnometodologi, religion, migration, migrant, diaspora, nationalitet, övergång, ensamkommande flyktingbarn, förklarande jämförelse, kamp, roll, konfliktintressepunkt, projekt, samordnare, dokument, subvention, konflikt, triad, allians, anomi, moralisk panik, ideologi, normupplösning, social omsorg, barnomsorg, framgångsintressepunkt, barnskyddssystem,  samverkansidentitet, samstämmigtriad, framgångsrik samverkan, förtroende, motivation, engagemang, praktik, neofascism, kultur, fred, kunskap, epistemologi, kritisk pedagogik, folkmord, kleronationalism, klerikalisering, tolerans, populism, förväntan, variation, framställning, social konstruktion, avlägsen brottsling, förintelse, systematik i krigsvåld, organiserat krigsvåld, verbal betoning, kollektiv identitet, etnisk identitet, etnonationell identitet, folkmordsdrabbat samhälle, socialt kapital, livslångt lärande, aktör, samexistenslärande, destruktion, fält, habitus, fredslärande, försoningslärande, samhällsfenomen, brott mot personer, brott mot mänskligheten, förnekande av folkmord, krigsvåld, interpersonell interaktion, narrativ, fredspotential, kosmopolitisk utbildning, samverkande triad, intersektionell perspektiv, reanalys, inkluderande utbildningsrum, socialpedagogiskt erkännande, socialpedagogisk analys, rumsdynamik i skolan, socialpedagogisk utveckling, dramatisering, lärare, pedagog, utbildningssamarbete, socialpedagogiskt rum, fiende, underrättelse polisarbete, interaktionism, ritual, ingrupp, mentalitet, konstruktion av Den Andre, stereotyp, Ryssland, operativt polisarbete, fältanteckningar, kvalitativ intervju, dokumentanalys, verbal framställning, muntlig framställning, missbruksproblem, interaktivt övertag, cementering av position, muntlig återgivning, hälsofrämjande arbete, förebyggande arbete, åtgärdande arbete, skolhinder, gymnasieskolkontext, behandlingskontext, skolframgång, interaktionsritual, förödmjukat själv, upplösande fredsinteraktion, upplösande icke maktutövandeinteraktion, krigsmaktutövande interaktion, identitetsförlust, förödmjukelse, självförverkligande, avvikande, muntlig redogörelse, andraspråkslärare, modersmålslärare, speciallärare, rektor, kurator, språkintroduktionsprogram, svenska som andraspråk, studiehandledare på modersmål, ämneslärare, högskolepedagogik, socialpedagogisk praktik, handledarroll, doktorandroll, social mening, pedagogisk mening, interkulturalitet, flerspråkighet, socialpedagogisk identitet, interkulturell pedagogik, utbildningsdynamik, interkulturell utbildning, socialpedagogisk övervakning, socialpedagogisk kontroll,  maktinteraktion, obetydelsefull maktutövande andre, meningsfullhet, tillförlitlighet, förkastning, självkänsla, självinsikt, offeridentitet, socialpedagogisk ordning, socialpedagogisk oordning, undervisning, pedagogiskt arbete, språkutvecklingsstrategi, sekundärt empirisk material, socialt erkännande, pedagogiskt erkännande, sociokulturellt perspektiv, kompetent lärare, kompetent utbildningsaktör, emotionellt lönearbete, rollkonflikt, lärare och gymnasiepersonal, brottsförebyggande arbete, alkohol och droganvändning i svenska gymnasieskolor. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Rapport (Referee­granskat)

Artikel, recension (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)