Profilbild

Gudrun Svensson

Universitetslektor
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
+46470767584
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild
År 2009 disputerade jag på avhandlingen Diskurspartiklar hos ungdomar i mångspråkiga miljöer i Malmö. Med diskurspartiklar avses småord som förekommer i talspråk och som fungerar inom olika nivåer i det talade språket för att underlätta interaktionen mellan talare och lyssnare. De fungerar som lystringssignaler, turtagningsmarkörer, fokuserare och modifierare och används också för att markera gränser, skapa närhet och trovärdighet i samvaron mellan deltagarna samt som pausfyllnad. I min avhandling har jag fokuserat på diskurspartiklarna bara, duvet, ju, liksom och typ. Avhandlingen baseras på samtal mellan gymnasister som har svenska som första- respektive som andraspråk. Grupperna uppvisar en likartad samtalsstil men skiljer sig åt vad gäller användning av diskurspartiklarna. Skillnaderna kan förklaras dels av ungdomarnas önskan om identitetsskapande och samhörighet inom grupperna, dels av ungdomarnas språkliga bakgrund. Tidigare har jag undervisat som gymnasielärare under många år i bl.a. annat svenska och svenska som andraspråk och andraspråksforskningen är numera mitt fokus. Både före och efter disputationen har jag forskat om andraspråkselevers genrekunskaper samt förhållandet mellan matematik och språk. År 2008 utgav jag en lärobok för högskolestuderande i grundläggande termer och begrepp inom språkvetenskap, Lära om språk, tillsammans med en kollega vid Lunds universitet, Gunilla Rehnqvist, Vid Linnéuniversitet deltar jag i olika språkprojekt med huvudsaklig inriktning mot skolan. I ett projekt är Maria Lindgren, Institutionen för svenska språket, och jag redaktörer för en kommande bok som utgår från databasen Skrivbanken. Projektet är tvärvetenskapligt med forskare från pedagogik, litteraturvetenskap, svenska och svenska som andraspråk och handlar om skrivande i skolan utifrån olika infallsvinklar. Jag deltar även i ett annat tvärvetenskapligt skolprojekt, Interaktion för språk- och identitetsutveckling i flerspråkiga klassrum, där vi undersöker hur lärare i flerspråkiga klassrum i tre olika kommuner i årskurs 2–4 främjar elevers språk- och identitetsutveckling och hur eleverna svarar på lärarnas initiativ. Den teoretiska basen är en modell med komponenter som läraren bör fokusera i interaktionen med eleverna för att främja deras språk- och identitetsutveckling och som utvecklats av den kanadensiske andraspråksforskaren Jim Cummins. Tillsammans med Ann-Christin Torpsten, PPI vid Linnéuniversitetet, studerar jag hur modersmålslärare skriver om sig själva, sin undervisning och sin yrkesroll. Med modersmålslärare avses i denna undersökning de lärare som undervisar flerspråkiga barn i deras förstaspråk. I vår studie fokuserar vi på hur modersmålslärarna presenterar sig själva i sin yrkesroll och beskriver olika händelser som framstår som avgörande eller kritiska samt vad de berättar gällande modersmål och modersmålets betydelse för kognitiv utveckling, social mognad och identitet. Studiens empiri består av artiklar skrivna av tolv redan verksamma modersmålslärare, vilka deltagit i modersmålslärarutbildning vid Linnéuniversitetet i Växjö, samt modersmålslärares egna kommentarer i en enkät som besvarats av 244 verksamma modersmålslärare. Enkäterna är en del i en utredning av en större stads modersmålsorganisation. Såväl artiklar som de egna kommentarerna i enkäterna handlar om modersmålslärarnas beskrivningar av sin egen situation och uppfattningar om modersmålsundervisningens betydelse för elevers identitet och lärande. Analyserna görs dels gjorts utifrån språkvetenskapliga metoder om värderingar, dels utifrån sociokulturella teorier om identitet och lärande. Mitt avhandlingstema om diskurspartiklar följer jag upp genom att göra jämförande studier av talspråksinspelningar från olika tider, olika situationer och olika grupper. Underlaget för studierna är bl.a. ett socialt stratifierat material, vilket samlades in under åren 1967–1968 inom projektet Talsyntax vid Institutionen för nordiska språk i Lund och mina egna inspelningar till avhandlingen. Jag planerar att följa upp studierna genom att göra nya inspelningar av skolelever i grundskolans lägre årskurser.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))