Gudrun Svensson

Gudrun Svensson

DOCENT I SVENSKA SOM ANDRASPRÅK, UNIVERSITETSLEKTOR
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Svenska som andraspråk och flerspråkighet är fokus för min undervisning där jag oftast handleder kandidatuppsatser och håller ett antal föreläsningar för lärare, ofta blivande lärare i svenska som andraspråk samt för kompetensutveckling av lärare inom exempelvis lärarlyftet.

Forskning

Min forskning handlar om utveckling av svenska som andraspråk och flerspråkighet med skolverksamhet från förskola till gymnasium som särskilt fokus .

Efter att ha varit gymnasielärare under många år i bl.a. svenska och svenska som andraspråk disputerade jag år 2009 i Lund med avhandlingen Diskurspartiklar hos ungdomar i mångspråkiga miljöer i Malmö, i vilken jag beskriver språklig variation med ett flerspråkighetsperspektiv i fokus. Med diskurspartiklar avses småord som förekommer i talspråk och som fungerar inom olika nivåer i det talade språket för att underlätta interaktionen mellan talare och lyssnare. Förutom studier av språklig variation i en mångspråkig storstad har jag i min avhandling också anlagt ett historiskt grammatikaliserings- och pragmatiseringsperspektiv på framväxten av språkliga fenomen. År 2008 (3:e upplagan 2019) utgav jag tillsammans med en kollega vid Lunds universitet en lärobok, Lära om språk, för högskolestuderande om grundläggande termer och begrepp inom språkvetenskap samt med perspektiv på utveckling av och undervisning i svenska som andraspråk.

Vid Linnéuniversitet deltog jag i projektet Interaktion för språk och kunskapsutveckling i flerspråkiga klassrum från 2012–2015 och började i samband med det att initiera och bedriva forskning i skolverksamheten om transspråkande (translanguaging), ett nytt undervisningsparadigm utifrån senare tiders teorier om flerspråkighet som resurs för kunskapsutveckling. År 2017 utgav jag boken Transspråkande i praktik och teori för blivande och verksamma lärare, och 2018 deltog jag vid utgåvan av Skolverkets kunskapsöversikt Greppa flerspråkigheten.

Uppdrag

Jag har deltagit och deltar fortfarande i skolutvecklingsprojekt, huvudsakligen utifrån Skolverkets satsningar på Samverkan för bästa skola. I dessa projekt arbetar jag med kompetensutveckling av lärare. Förutom detta har jag emellanåt uppdrag som extern föreläsare vid konferenser och projekt vid andra lärosäten.  

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))