Jag undervisar i vårdvetenskap på grund- och avancerad nivå. Min forskning handlar primärt om att utifrån ett samhälls- och organisationsperspektiv besvara frågan vilka möjligheter och hinder som finns för att uppnå ett jämlikt och jämställt samhälle. Andra forskningsfrågor som står i fokus är det reciproka, reflekterande lärandets betydelse för organisationen samt hur en gemensam lärprocess kan stödjas inom interprofessionella projektteam. Under de senaste åren har jag inom flera europeiska struktur- och socialfondsprojekt arbetat med teoridriven utvärderingsforskning. I olika sidoprojekt bedrivs även tillämpade forskningsstudier gentemot det omgivande samhället. Jag är pedagogisk samordnare vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap och ordinarie ledamot sedan 2010 i Regionala etikprövningsnämnden i Lund.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))