Gustaf Olsson

Forskningsingenjör
Institutionen för kemi och biomedicin Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
45064, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter
Den största delen av min forskning utgörs av datorbaserade och teoretiska beräkningsmetoder som till exempel molekyldynamik simuleringar samt kvantmekaniska beräkningsmetoder för studier av molekylära interaktioner. Detta för att beskriva eller förutspå samt optimera egenskaper hos blandningar i form av flytande lösningar och fasta material. Främst arbetar jag med syntetiska, organiska polymerer, vilka designas för användning som receptorer för medicinskt eller biologiskt intressanta strukturer genom en teknik som kallas för molekylavgjutning. Den största delen av min forskning handlar om utforskning och beskrivning av de processer som ligger bakom produktionen av en fungerande syntetisk receptor samt optimering av dessa materials sammansättningar och egenskaper. Detta främst genom att studera de molekylära interaktioner som äger rum i den vätskeblandning ur vilken polymer-materialet bildas med hjälp av datorbaserade simuleringar. Utöver detta arbetar jag även med studier av processer som är intressanta ur ett biologiskt perspektiv, bland annat membran transport. Min forskning involverar även användande av praktiska metoder utöver det teoretiska arbetet (HPLC, QCM, GC-MS samt NMR, FT-IR och UV spektroskopi). Jag startade min akademiska bana genom att inleda studier vid ett utbildningsprogram i maskinteknik med inriktning mot innovation och design. Dock bytte jag ut denna ingenjörsutbildning mot en grundutbildning i biomedicinsk kemi, vilket ledde till en magister examen i kemi (2010) vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag följde sedan upp detta med en doktorand tjänst där jag arbetade med de ovanstående beskrivna ämnesområdena och som resulterade i en doktorsexamen i Kemi (2015). Under och efter min doktorand tid har jag varit involverad i undervisning till en stor grad. På grundnivå främst inom organisk och fysikalisk kemi men även allmän oorganisk kemi samt gaelisk farmaci. För handledning av masters studenter har inriktningen främst varit riktad mot beräkningskemi och simuleringar samt instrumentanvändande för kemisk analys (GC-MS, FTIR och UV).

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel, forskning­översikt (Referee­granskat)