Hanna Holst

Hanna Holst

Universitetslektor
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är universitetslektor i vårdvetenskap vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap, där 50% av min tjänst utgörs av ett kliniskt lektorat vid Region Kronoberg, FoUU. I mitt uppdrag som kliniskt lektor arbetar jag med samverkan mellan Linnéuniversitetet och Region Kronoberg i frågor som rör utveckling av stöd för lärande och handledning vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) främst inom Utvecklande och Lärande VårdEnhet (ULVE). Inom ULVE arbetar jag som samordnare och för att stärka samarbetet mellan Linnéuniversitetet och Region Kronoberg. 

Utvecklande och Lärande VårdEnhet - ULVE

Målet med ULVE har varit att höja kvaliteten på de verksamhetsförlagda studierna i utbildningarna, så att de håller måttet för såväl yrkeslegitimation som akademisk examen. 

Syftet med ULVE är att skapa en lärande miljö som:

  • underlättar sammanvävningen av teoretiska kunskaper med vårdpraxis
  • stärker utvecklingen av en reflekterad hållning i vårdandet för att bättre förstå patientens situation
  • stödjer lärandet av erfarenheter och utvecklad förtrogenhetskunskap i vården
  • utvecklar vården så att patienternas behov och delaktighet fokuseras
  • stödjer utvecklingen av handledarkompetens

ULVE finns på utvalda avdelningar där sjuksköterskestudenterna handleds i studentpar. Denna handledningsmodell omfattas av funktionerna: Huvudhandledare, Lärare, Bashandledare. Huvudhandledaren har huvudansvar för studenternas verksamhetsförlagda studier på ULVE. Bashandledare, som främst är handledande sjuksköterskor, men även undersköterskor, handleder studenterna i konkreta inlärningssituationer. Läraren är bryggan mellan teori och vårdpraxis. För att stödja reflexionen och tillägnandet av kunskaper i vårdpraxis förutsätts ett patientcentrerat lärande, vilket konkret innebär att studenterna på ULVE har en kontinuitet i patientrelationen. Handledaren tar sin utgångspunkt i en reflekterande handledande hållning med paret som en lärande enhet. Samtidigt som de strävar efter att vägleda och stödja studenten på ett sätt som möjliggör personlig och yrkesmässig utveckling med hänsyn till såväl individuella som formella utbildningsmål. Efterhand som studenternas utvecklas övergår lärandet i gemenskap till att gradvis bli mer självständigt, men med möjligheter att återvända till varandra för samarbete.

Undervisning

Jag undervisar främst i vårdvetenskap och handledning. 

Forskning

Jag disputerade 2017 och i min avhandling har jag studerat studenters lärande i par vid verksamhetsförlagd utbildning samt det lärande utrymmet som uppstår i mötet mellan patienter, studenter och handledare vid ULVE. Studenters lärande i par ämnar stödja studenters lärande i att förena teori och praktik samt att stödja studenterna i att utveckla en reflekterande vårdande hållning.

Uppdrag

Klinisk lektor, Region Kronoberg, FoUU

Samordnare för ULVE

Samordnare för Professionskunskap

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)