Hanna Palmér

Hanna Palmér

Professor, vicerektor för lärarutbildningarna
Institutionen för matematik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag är intresserad av undervisnings- och kvalitetsfrågor och är vicerektor för lärarutbildningen som är Linnéuniversitetets största utbildningsprogram. Här kan du läsa mer om lärarutbildning hos oss: Lärarutbildning.

Vid institutionen för matematik undervisar jag i matematikdidaktikkurser och uppdragsutbildningar med förskolor och grundskolor som målgrupp samt handleder och examinerar självständiga arbeten.

 

Forskning

Mitt forskningsintresse är yngre barns (0-12 år) lärande i matematik samt lärares professionella utveckling med fokus på matematikundervisning. De senaste forskningsprojekten har fokuserat problemlösning och problemformulering som utgångspunkt för förskoleklassens matematikundervisning, utveckling och implementering av toddlares utveckling av taluppfattning samt matematik genom digitala verktyg och programmering i förskola och skola. Inom dessa forskningsintressen samarbetar jag med lärare och elever/barn vid flera olika förskolor, förskoleklasser och skolor i närområdet. 

Jag driver sedan 2014 forskningsprojektet PIF - Problemlösning i förskoleklass. I projektet implementeras och studeras problemlösning som utgångspunkt för förskoleklassens matematikundervisning. Projektet genomförs tillsammans med verksamma förskoleklasslärare. Läs mer om projektet Problemlösning i förskoleklass. 2024-2026 kommer forskningsprojektet finansieras av Skolforskningsinstitutet och specifikt fokusera problemformulering i förskoleklassens matematikundervisning. 

2019–2023 genomfördes forskningsprojetet DidaktikUtvecklande studier av Toddlares Taluppfattning och begynnande Aritmetikfärdigheter (DUTTA). Syftet med projektet var att utveckla en teoretiskt underbyggd förskoledidaktik med fokus på tal- och aritmetikförståelse. Projektet genomförs i samarbete med Camilla Björklund från Göteborgs Universitet tillsammans med verksamma förskollärare och finansierades av Skolforskningsinstitutet. Här kan du läsa mer Projektet.

Utifrån DUTTA vet vi hur en framgångsrik matematikundervisning med förskolans yngsta kan utformas. I en ny studie SUMI (Studie av Uppskalning och Modellering av tidig numerisk Innovation) ska vi nu sprida dessa resultat i större skala utan att den vetenskapliga grunden för undervisningen går förlorad. Implementeringen kommer först att ske småskaligt för att successivt skalas upp. Målet är en vetenskapligt grundad modell för hur en matematikundervisning med fokus på tal och begynnande aritmetik kan användas storskaligt i förskolan. Studien finansieras 2023-2025 av Skolforskningsinstitutet. Läs mer om Studie av uppskalning och modellering av tidig numerisk innovation (SUMI)

Jag deltog 2021-2023 i det av Nämnden för lärarutbildning finansierade projektet Digitala verktyg och digital kompetens i förskolans och skolans undervisning. I projektet studerades vad som händer och blir möjligt när digitala verktyg används i förskolans och skolans undervisning, samt hur deras användning påverkar barns och elevers digitala kompetens. https://lnu.se/forskning/sok-forskning/digitala-verktyg-och-digital-kompetens-i-forskolans-och-skolans-undervisning/ Projektet kommer 2024-2027 finansieras av Vetenskapsrådet under namnet Utforskande av sexåringars meningsskapande i olika ämnen genom multimodal undervisning och deras skapande av digitala animationer.

Jag deltar i det Nationella forskarnavet Digitalisering i förskolan.

Jag driver tillsammans med Camilla Björklund från Göteborgs Universitet seminarieserien EMLA (Early Mathematics Learning and Awareness). EMLA samlar seniora och juniora forskare samt lärarutbildare med särskilt intresse för matematiklärande i tidiga åldrar (0–8 år). https://www.gu.se/forskning/emla

Uppdrag

Jag är Linnéuniversitetets representant i forskarskolan PRECEC för lärarutbildare med fokus på förskollärare. PRECEC är ett samarbete med Göteborgs universitet (koordinator), Malmö universitet och Högskolan Kristianstad. Totalt ingår nio doktorander i forskarskolan varav två är antagna vid Linnéuniversitetet. Forskarskolan har som syfte att utbilda för social och kulturell hållbarhet i förskolan utifrån lekresponsiv undervisning. På Göteborgs universitet kan du läsa mer om lekresponsiv undervisning i förskolan.

Jag deltar i det VR-finansierade (2021-2024) Nätverket EMELI (Early Mathematics Education studies of Longitudinal Interventions) tillsammans med matematikdidaktiker från Göteborgs Universitet och Stavanger Universitet i Norge. Syftet med nätverket är ömsesidigt utbyte och utveckling av teoretisk och metodologisk kompetens i forskning om yngre barns lärande i matematik.

Självständiga arbeten

E-postadress, Urkund (använd denna adress endast för färdigställda självständiga arbeten): hanna.palmer.LNU@analys.urkund.se

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Proceedings (redaktörskap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))