Hanna Palmér

Hanna Palmér

Professor, tf dekan
Institutionen för matematik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag är mycket intresserad av undervisnings- och kvalitetsfrågor och är t.f Dekan för lärarutbildningen som är Linnéuniversitetets största program.

Vid institutionen för matematik undervisar jag i matematikdidaktikkurser och uppdragsutbildningar med förskolor och grundskolor som målgrupp samt handleder och examinerar självständiga arbeten.

Jag driver tillsammans med Andreas Ebbelind två nätverk för verksamma förskollärare och lärare i förskolan respektive förskoleklass: Matematik i förskolan genom digitala verktyg och Nätverk för matematik i förskoleklass. Deltar i det Nationella forskarnavet digitalisering i förskolan.

Forskning

Mitt forskningsintresse är yngre barns (0-12 år) lärande i matematik samt lärares professionella utveckling med fokus på matematikundervisning. De senaste forskningsprojekten har fokuserat problemlösning som utgångspunkt för förskoleklassens matematikundervisning, toddlares utveckling av taluppfattning, entreprenöriellt lärande i grundskolans matematik samt matematik genom digitala verktyg och programmering i förskolan. Inom dessa forskningsintressen samarbetar jag med lärare och elever/barn vid flera olika förskolor, förskoleklasser och skolor i närområdet. Jag deltar aktivt i kunskapsmiljön Kunskap i förändring.

Uppdrag

Driver sedan 2014 forskningsprojektet PIF - Problemlösning i förskoleklass. I projektet implementeras och studeras problemlösning som utgångspunkt för förskoleklassens matematikundervisning. Projektet genomförs tillsammans med verksamma förskoleklasslärare. 

Deltar 2019-2021 i forsningsprojetet DidaktikUtvecklande studier av Toddlares Taluppfattning och begynnande Aritmetikfärdigheter. Syftet med projektet är att utveckla en teoretiskt underbyggd förskoledidaktik med fokus på tal- och aritmetikförståelse. Projektetgenomförs i samarbete med Camilla Björklund från Göteborgs Universitet, genomförs tillsammans med verksamma förskollärare och finansieras av Skolforskningsinstitutet.

Linnéuniversitetets representant i forskarskolan PRECEC för lärarutbildare med fokus på förskollärare. PRECEC är ett samarbete med Göteborgs universitet (koordinator), Malmö universitet och Högskolan Kristianstad. Totalt ingår nio doktorander i forskarskolan varav två är antagna vid Linnéuniversitetet. Forskarskolan har som syfte att utbilda för lekresponsiv undervisning för social och kulturell hållbarhet i förskolan utifrån lekresponsiv undervisning.

Deltar i det VR-finansierade (2021-2022) Nätverket EMELI (Early Mathematics Education studies of Longitudinal Interventions) tillsammans med matematikdidaktiker från Göteborgs Universitet och Stavanger Universitet i Norge. Syftet med nätverket är ömsesidigt utbyte och utveckling av teoretisk och metodologisk kompetens i forskning om yngre barns lärande i matematik.

Självständiga arbeten

E-postadress, Urkund (använd denna adress endast för färdigställda självständiga arbeten): hanna.palmer.LNU@analys.urkund.se

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Proceedings (redaktörskap) (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))