Hanna Tuvesson

Hanna Tuvesson

DOCENT
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar sedan oktober 2017 som universitetslektor vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap och är docent i vårdvetenskap.

Jag tog min sjuksköterskeexamen 2003 och efter det en specialistsjuksköterskeexamen inom psykiatrisk vård samt en magisterexamen. Jag har tidigare erfarenhet av arbete inom psykiatrin, företrädesvis inom psykiatrisk heldygnsvård och har stort intresse för frågor som rör psykisk hälsa, utveckling av psykiatrisk omvårdnad samt specialistsjuksköterskans yrkesroll och arbetssituation. 

Undervisning

Jag är programansvarig för Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård.

I min roll som pedagog drivs jag av engagemang och min pedagogiska grundsyn baseras primärt i etiska värden med studenten i centrum och med respekt för variation i studenterna och deras lärande. En stor del av min undervisning handlar om psykisk hälsa och ohälsa, psykiatrisk omvårdnad och hållbart arbetsliv för specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk vård.

Jag är även engagerad i undervisning om etiska och moraliska aspekter inom vården samt forskningsetik och publiceringsetik inom olika program och utbildningsnivåer på Linnéuniversitetet.

Forskning

Min forskning berör bland annat vårdatmosfären och arbetsmiljön inom den psykiatriska heldygnsvården, med grund i min avhandling – Psychiatric nursing staff and the workplace: Perceptions of the ward atmosphere, psychosocial work environment and stress. Fenomen som generell stress, samvetsstress och moralisk lyhördhet är exempel på aspekter som undersökts. Relationen mellan personalens arbetsmiljö och vårdatmosfären på en avdelning har stor betydelse, både för hur vården ges och hur patienterna upplever den, men också för personalens arbetsrelaterade hälsa och möjligheter till ett hållbart arbetsliv. Trots stor aktualitet och mycket tidigare forskning, så finns fortfarande stora kunskapsluckor inom området och där försöker min forskning bidra med kunskap.

Jag är även engagerad i frågor som rör eHälsa och har bland annat intresse av hur människor och vårdmiljö påverkas av testning, implementering och användning av olika eHälso-lösningar, t ex vad gäller människors engagemang och engagemangsprocesser.

Jag medverkar också i flera nationella och internationella projekt exempelvis med fokus på svårläkta sår. Projekten har bland annat fokus på sårdiagnostik och behandling och genomförs i samarbete med kvalitetsregistret RiksSår. Genom ett Kamprad-finansierat projekt fokuserar vi även på att förbättra egenvården vid svårläkta sår – En samskapande lösning för en personlig egenvårdsplaneringsprocess för att förebygga återfall i svårläkta sår.

Doktorand- och licentiathandledning:

Markus Sjösten - Återhämtning vid utmattningssyndrom. Erfarenheter och utveckling av en samskapad gruppbaserad omvårdnadsintervention inom primärvården (huvudhandledare)

Natali Johnsson - Planering och monitorering av egenvård för att förebygga återfall i svårläkta sår (huvudhandledare)

Marcus Rosenburg - Egenvård för att minska återfall av svårläkta sår (biträdande handledare)

Emilie Magnusson - Kvinnor som tvångsvårdas inom psykiatrisk heldygnsvård (biträdande handledare)

Ragnar Eneström - Polisiärt akut omhändertagande vid allvarlig psykisk ohälsa – erfarenheter från patienter och poliser
i ingripande verksamhet (biträdande handledare)

Uppdrag

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))