Hans Andrén

Hans Andrén

Universitetslektor
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
+46470708482
+46725941374
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag undervisar i Geovetenskap/Naturgeografi och Geografiska Informationssystem (GIS), huvudsakligen inom fristående geografikurser upp till 60 Hp-nivån. Min forskning är inriktad mot fluvialmorfologi, speciellt deltaformationer (avhandling) och klimathistoria i norra Sverige. Avhandlingen (1994) behandlar Laitauredeltat vid Sareks Nationalpark i Lappland. Den beskriver deltats utveckling och tillväxt under 1900-talet, inklusive vattnets fördelning i olika älvfåror och dess variation med tiden. Sedan 1996 arbetar jag, tillsammans med Doc. Christer Jonasson, Uppsala Universitet, med ett forskningsprojekt som behandlar klimatförändringar under Holocen tid (efter istiden) i Norrbottens fjälltrakter. Klimatförändringarna studeras huvudsakligen med utgångspunkt från analyser av bottensedimenten i sjöar, bl. a. Laitaure. Variationer i sedimentationshastigheten i Laitaure förmodas vara starkt kopplade bl. a. till vattenflödets variation i Rapaälven och därmed klimatförändringar inom Sareks högfjällsområde. I ett mindre projekt har också Abiskojokks delta i Torneträsk studerats.