Hans Hägerdal

Hans Hägerdal

Professor, ämnesansvarig
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Hans Hägerdals huvudsakliga forskningsintresse rör Öst- och Sydöstasiens historia och han har efter avhandlingen (1996) bl.a. skrivit om Vietnams och Kinas historia. Han intresserar sig speciellt för vad som hände när den västerländska kolonialismen mötte de inhemska samhällena, och vilka konflikter och samarbetsformer som då uppstod. Han arbetar för närvarande på ett projekt om kolonial diplomati i Sydöstasien.

Genom läsning av olika sorters källmaterial och jämförelse mellan de värderingar och uppfattningar som framträder, är syftet med Hans Hägerdals forskning att belysa spektrat av relationer mellan de koloniala och inhemska grupperna. Ett spår i hans forskning fokuserar på Timor under åren 1800-1912. Under denna tidsperiod förändrades relationerna från allianser och ömsesidigt beroende till ett fullt implementerat kolonialt styre. Genom en kritisk granskning av arkivmaterial, missionärskällor och traditionella timoresiska muntliga berättelser belyser Hägerdal anpassningen till och motståndet mot kolonial kultur och koloniala normer.

Ett ytterligare spår behandlar en del av det Moluckerna eller Kryddöarna (östra Indonesien) under tidigmodern tid (1500-1800). Detta område drogs in i europeiska handelsintressen på 1500-talet, primärt på grund av kryddhandeln. De södra delarna av Moluckerna bestod av statslösa ösamhällen som producerade vissa värdefulla varor, ibland av lyxkaraktär - pärlor, paradisfåglar, vax, sköldpadd, ätlig sjögurka med mer. Dessa 'lågteknologiska' samhällen visar en bild av samarbete med européer, i första hand nederländare, och motstånd mot ekonomisk kontroll. Dessa processer kan följas genom ett omfattande kolonialt källmaterial, som kan studeras kritiskt och jämföras med antropologiska och arkeologiska data.

Relaterat till hans forskning om östra Indonesien är ett projekt om slaveriets historia i Sydöstasien i skärningsfältet mellan inhemska sociala system och kolonial inverkan. Detta har bedrivits i samverkan med ESTA (Exploring Slave Trade in Asia), ett nätverk baserat i Amsterdam.

Undervisning

Hans Hägerdal har undervisat på alla nivåer vid Linnéuniversitetet. Undervisningen har dels gällt allmänna kurser på A- till C-nivå, såsom Forntida och antika kulturer och samhällen, Medeltida kulturer och samhällen, Metod samt B- och C-uppsatskurser. Han har även undervisat speciella teman som Globala perspektiv på historien, Biografins historia och Kinas historia. På forskarutbildningsnivå har han varit aktiv på kurser inom Nationella forskarskolan i historska studier samt inom Linnéuniversitets egen forskarutbildning, ofta i samarbete med andra forskare.

Forskning

Hans Hägerdals forskning har under senare år haft ett nära samband med Linnaeus University Center for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies (i korthet Concurrences, eller Samtidigheter). Hans projekt om Moluckerna finns kort beskrivet ovan, samt i detalj under Concurrences hemsida. Ett ytterligare projekt, finansierat av VR, är Historical Treaties in Southeast Asia, som löper under åren 2022-2026 där Hans Hägerdal är en av sju forskare som undersöker koloniala avtal och deras roll under den europeiska koloniastionsfasen 1700-1940. Detta syftar till att sprida nytt ljus över hur imperialismen etablerades och vidmakhölls genom diplomatiska förhandlingar och sammanstötningar.

Hans senaste forskningsvolym är Savu: History and Oral Tradition on an Island of Indonesia (Singapore: NUS Press, 2018) som är ett samarbete med antropologen Geneviève Duggan. Boken bygger på mångårig arkivforskning och insamling av muntliga källor. Det är en detaljerad studie av de historiska processerna på ön Savu väster om Timor som hade en regional betydelse på olika sätt och bibehöll ett livskraftigt socialt och ekonomiskt system över seklen trots tidig europeisk kolonial inverkan.

Uppdrag

Hans Hägerdal är redaktör för HumaNetten, en refereegranskad nättidskrift som utges av Fakulteten för konst och humaniora med två nummer per år. 

Han är vidare medlem i redaktionen för fakultetens podcast, HumPodd. 

Till hans administrativa uppgifter hör ämnesföreträdare för historieämnet, biträdande studierektor för forskarutbildningen, samt ordförande för handledarkollegiet vid KV-institutionen.

Hans Hägerdal berättar om mötet mellan västerländska kolonisatörer och de inhemska samhällena i Sydöstasien

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, forsknings­översikt (Övrigt veten­skapligt)

Proceedings (redaktörskap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))