Harald Säll

Harald Säll

Intermittent anställd
Institutionen för skog och träteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är lektor i virkeslära på avdelningen Skog och Trä vid Linnéuniversitetet i Växjö. En inspirerande del i arbetet är dels forskning som kopplar skogsskötselns inverkan på vedegenskaperna och undervisningen på Hållbart familjeskogsbruk, Skogs- och träprogrammet och Ingenjörsprogrammet.

Jag är utbildad jägmästare och har flera års erfarenhet från näringslivet som distriktschef på Sydved AB där jag arbetade med virkesinköp och avverkningsledning. Jag har också arbetat 9 år som chef för en skoglig forskningsstation, Asa försökspark, som tillhör Sveriges Lantbruksuniversitet.

Ett av mina stora fritidsintressen är skötseln av den egna skogsfastigheten. Ett annat intresse är försäljning av masurbjörksplantor, julgranar och dekorationsris från den egna gården. Jag föreläser också på skogskvällar och konferenser och ser det som mycket inspirerande att samverka med andra företag och organisationer. Jag är aktiv i olika styrelser som har med skog, vilt, vindkraft och i Rotary.

Undervisning

Jag är kursansvarig för kurserna i Lövskog och förädling, Inköp och försäljning samt Privatskogsbrukets affärsmöjligheter. Under innevarande år kommer jag att arbeta med att utveckla utbildningssamarbete med ett universitet i Mocambique. Jag har också arbetat med uppdragsutbildningar för skogstjänstemän inom det privata näringslivet och föreläser på våra masterskurser.

Forskning

Målet med min forskning är förbättrad användning av trä. Inom forskningen arbetar jag med frågor som berör trä och dess olika vedegenskaper. Fokus ligger på kopplingen mellan skogens skötsel och vedegenskaper vi efterfrågar. Min doktorsavhandling har titeln Spiral grain in Norway spruce eller på svenska Växtvridenhet hos gran. Den berör växtvridenheten, vedfibrernas spiralformade struktur i stammen, och sambandet med styvhet och formstabiliteten på sågat virke. Jag är huvudhandledare för två doktorander rörande föryngring av douglasgran och kunskapsförmedling inom skogsbruket.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Proceedings (redaktörskap) (Övrigt veten­skapligt)