Helena Ackesjö

Helena Ackesjö

Docent
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
24083, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är fil. Dr och docent i pedagogik. I min forskning sätts gärna barns perspektiv i centrum, men det återkommande och stadigvarande är professionsperspektivet. Min forskning behandlar främst lärares uppdrag, arbete och villkor, samt professionens möte med policy. Fokus är framför allt lärares arbete i förskoleklass samt fritidshem samt barns övergångar mellan de olika skol- och verksamhetsformerna. 

Undervisning

Jag är främst engagerad i kurser inom forskarutbildningen och i handledning av doktorander, men undervisar även inom grundlärarprogrammet.

Forskning

För närvarande är jag projektledare för två större forskningsprojekt:

I projektet Förskoleklassen i en brytningstid studeras konsekvenser av positionsförskjutningar i förskoleklassen. Projektet grundar sig i att förskoleklassen under 2016 fick ett förtydligat uppdrag i den reviderade läroplanen Lgr11. Vårt fokus i projektet är att studera hur lärare och skolledare tar emot, tolkar och omsätter läroplanens intentioner i förskoleklassen och vilka konsekvenser de samtida policyförändringarna får för förskoleklassen.

I FoU-programmet Fritidshemmets Pedagogiska Uppdrag är det övergripande syftet att med stöd av forskning utveckla kvalitet och likvärdighet i fritidshemmens verksamhet. Ett praktiknära samarbete mellan lärare och forskare ska utgöra grund för gemensam kunskapsutveckling och ny forskning inom området fritidshemspedagogik. Forskningsdelen i programmet syftar till att generera ny kunskap om undervisning i fritidshem, hur undervisningsbegreppet kan definieras och förstås i fritidshemmets frivilliga praktik och hur fritidshemmets undervisning kan bidra till skolans måluppfyllelse.

Jag deltar också som medverkande forskare i två andra projekt:

I samarbete med Norges Teknisk-naturvetenskaplige universitet (NTNU), Dronning Mauds Minne – Högskole för barnehagelärarutbildning (DMMH), Roskilde Universitet och Trondheims kommun deltar jag i forskningsprojektet Bedre skolestart som är ett innovationsprojekt i vilket nya sätt att skapa en bra övergång från förskola till skola utvecklas och prövas. Utvecklingsdelen innebär att förändra praktiken specifikt i relation till balansen mellan lek och ämnesundervisning, att åldersblanda grupper i undervisningen och att mer flexibelt använda personalen i förskola, skola och fritidshem. Forskningsdelen handlar om att generera ny kunskap om hur barn, föräldrar och lärare i förskola och skola upplever övergången till skola före och efter att praktiken har förändrats.

Jag medverkar också i ett ULF-projekt (Utveckling, Lärande, Forskning). Inom projektet kommer flera olika samverkansmodeller mellan akademi och skola utvecklas och prövas vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Inom projektet ansvarar jag för en delstudie som heter (Hur) Kan kunskapsmätningar i förskoleklass bidra till utvecklad undervisning och ökat lärande? Syftet med delstudien är att bidra med empirisk kunskap till det lokala utvecklingsarbetet av kartläggningarna i förskoleklass. Hur genomförs kartläggningarna i förskoleklass och på vilket sätt bidrar resultaten till att utveckla undervisningen och elevernas lärande? Syftet med delstudien är också att ge lärare och studenter ökad handlingsberedskap och professionell säkerhet i uppdraget. Delstudien genomförs tillsammans med förskoleklasslärarna i de övningsskolor som tar emot lärarutbildningens F-3-lärarstudenter och kopplas även till studenternas undervisning inom kurserna svenska och matematik.

Läs mer om aktuella och avslutade projekt på länkarna nedan.

Uppdrag

Jag arbetar återkommande med uppdrag från Skolverket, Skolinspektionen och Utbildningsdepartementet i frågor som rör mina forskningsområden.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, forsknings­översikt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))