Profilbild

Helena Ackesjö

Docent
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
+46480446364
24083, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Jag är fil. Dr och docent i pedagogik. I min forskning sätts gärna barns perspektiv i centrum, men det återkommande och stadigvarande är professionsperspektivet. Min forskning behandlar främst lärares uppdrag, arbete och villkor, samt professionens möte med policy. Fokus är främst lärares arbete i förskoleklass samt fritidshem samt barns övergångar mellan de olika skol- och verksamhetsformerna. 

Undervisning

Jag är främst involverad i kurser inom grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem.

Forskning

För närvarande är jag projektledare för två större forskningsprojekt:

I projektet Förskoleklassen i en brytningstid studeras konsekvenser av positionsförskjutningar i förskoleklassen. Projektet grundar sig i att förskoleklassen under 2016 fick ett förtydligat uppdrag i den reviderade läroplanen Lgr11. Vårt fokus i projektet är att studera hur lärare och skolledare tar emot, tolkar och omsätter läroplanens intentioner i förskoleklassen och vilka konsekvenser de samtida policyförändringarna får för förskoleklassen.

I projektet Lärare över gränser studeras yrkesbanor och professionella identiteter i ljuset av en lärarutbildningsreform. Projektet har som avsikt att under fem år följa och studera en nykonstruerad yrkesgrupps inträde på arbetsmarknaden, Grundlärare med inriktning mot fritidshem. Ytterst handlar projejktet om att förstå vilka effekter den reformerade lärarutbildningen får för denna grupp och hur deras yrkesbanor iscensättas i en balansakt mellan fritidshemmets och skolans traditioner.

Jag arbetar dessutom i projektet Avlastning av lärare, där vi studerar lärares arbete, införandet av lärarassistenter samt deras förhandlingar om professionella gränser.

Läs mer om de olika projekten på länkarna nedan.

Uppdrag

Jag arbetar återkommande med uppdrag från Skolverket och Skolinspektionen och Utbildingsdepartementet i frågor som rör mina forskningsområden.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, forskning­översikt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))