Helena Ackesjö

Helena Ackesjö

Docent
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
24083, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är fil. Dr. och docent i pedagogik på Linnéuniversitetet. Min forskning behandlar främst lärares uppdrag, arbete och villkor, samt professionens möte med policy. Mitt kunskapsintresse är utbildning för barn i skolstartsålder, och forskningen fokuserar framför allt lärares arbete i förskola, förskoleklass och fritidshem/skola samt barns övergångar mellan de olika skol- och verksamhetsformerna. I min forskning sätts gärna barns perspektiv i centrum, men det återkommande och stadigvarande är professionsperspektivet. Jag arbetar återkommande med uppdrag från Skolverket, Skolinspektionen och Utbildningsdepartementet i frågor som rör mina forskningsområden. 

Jag leder forskningsmiljön Forskning om pedagogiska professioner och praktiker tillsammans med Per Lindqvist samt Forskargruppen för fritidspedagogisk forskning. Jag ingår i fakultetens forskningsråd & forskarutbildningsutskott och sedan hösten 2023 fungerar jag som studierektor för forskarutbildningen i pedagogik. 

Undervisning

Jag är främst engagerad i kurser inom forskarutbildningen och i handledning av doktorander, men undervisar även inom lärarprogrammen med inriktning mot arbete i fritidshem, förskola och F-3 i relation till mina forskningsområden.

Forskning

För närvarande är jag projektledare för tre forskningsprojekt:

Projektet Det (o)likvärdiga fritidshemmet förväntas skapa ny kunskap om lärares arbete med fritidshemmets kompensatoriska uppdrag i områden med socioekonomiska utmaningar: Vad som bidrar till och vad som eventuellt riskerar att försvåra detta uppdrag, vilka framgångsfaktorer som kan identifieras, samt hur lärare kan skapa villkor för elevers identitetsskapande, meningsskapande, utveckling och lärande. Målet är att skapa ny kunskap om fritidshemmets bidrag till en mer likvärdig utbildning för barn i dessa områden.

I ULF-projektet Stärkt kvalitet i fritidshemmets undervisning är syftet att utveckla samarbetsformer mellan akademi och kommun med målet att stärka kvaliteten på fritidshemmets undervisning. Genom ökad kvalitet i fritidshemmets kompletterande och kompensatoriska uppdrag, samt genom genomtänkta och välplanerade undervisningssituationer, är målet att fritidshemmets undervisning bidrar till ökade upplevelser av en meningsfull fritid, bidrar till ökad närvaro på fritidshemmet och på sikt även bidrar till elevers måluppfyllelse.

I FoU-projektet Fritidshemmets bidrag till elevers måluppfyllelse är syftet att bidra med kunskap om fritidshemmets kompletterande och kompensatoriska uppdrag och genom detta formulera vetenskapligt förankrade svar om fritidshemmets potential för elevers måluppfyllelse. Syftet är också att identifiera hur den fritidspedagogiska undervisningen bedrivs, vad undervisningen fokuserar, på vilket sätt undervisningen bidrar till utveckling och lärande samt hur undervisningen villkoras av lokala förutsättningar. Genom projektets delstudier kan vi skapa ökad förståelse för fritidshemmets funktion, betydelse och position i utbildningslandskapet. 

Jag deltar också som medverkande forskare i två andra projekt:

I projektet Skolans oumbärliga men osynliga arbetskraft – en studie av skolans stöd- och resursfunktioner studeras vi det arbete som utförs av så kallade stöd- och resursfunktioner i skolan, det vill säga personal med uppgift att stödja, avlasta eller komplettera redan etablerade yrkesgrupper. Personalgruppen har växt i storlek och är 2022 nästan lika stor som antalet grundskollärare i svensk skola. I dagens skola framstår de som oumbärliga, men trots detta finns förvånansvärt lite kunskap om deras arbete.

I samarbete med Norges Teknisk-naturvetenskaplige universitet (NTNU), Dronning Mauds Minne – Högskole för barnehagelärarutbildning (DMMH), Roskilde Universitet och Trondheims kommun deltar jag i forskningsprojektet Bedre skolestart som är ett innovationsprojekt i vilket nya sätt att skapa en bra övergång från förskola till skola utvecklas och prövas. Utvecklingsdelen innebär att förändra praktiken specifikt i relation till balansen mellan lek och ämnesundervisning, att åldersblanda grupper i undervisningen och att mer flexibelt använda personalen i förskola, skola och fritidshem. Forskningsdelen handlar om att generera ny kunskap om hur barn, föräldrar och lärare i förskola och skola upplever övergången till skola före och efter att praktiken har förändrats.

Läs mer om aktuella och avslutade projekt på länkarna nedan.

Uppdrag

Jag arbetar återkommande med uppdrag från Skolverket, Skolinspektionen och Utbildningsdepartementet i frågor som rör mina forskningsområden.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, forsknings­översikt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))