Helene Jacobson Pettersson

Helene Jacobson Pettersson

Universitetslektor, prefekt
+46480446968
Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Mitt forskningsintresse ligger inom Internationell migration och etniska relationer, IMER-forskning. 

Forskning

Idag arbetar jag i ett forskningsprojekt som är finansierat av vetenskapsrådet 2014-2017: Etniska relationer i socialt arbete. En studie av styrdokument, undervisning och studenterfarenheter inom socionomutbildningen. En annan inriktning på mitt forskningsintresse är unga vuxna, tidigare ensamkommande asylsökande barn och unga och deras strategier för att som ung vuxen etablera sig i samhället. En viktig dimension är erfarenheter i vardagen när det gäller integration.

Doktorsavhandlingen: Creating social citizenship: young people, ethnicity and participation in a Swedish local context (2012) handlar om unga vuxna med etnisk minoritetsbakgrund och deras erfarenheter av delaktighet i samhället. Syftet är att studera hur deras erfarenheter av socialt medborgarskap manifesterar sig i vardagen och hur erfarenheterna påverkar de ungas strategier för att fånga möjligheter och övervinna hinder för ett fullvärdigt socialt medborgarskap. De främsta resultaten är att deras erfarenheter av diskriminering och begränsningar i vardagen men också möjligheter till t.ex. utbildning framträder som drivkrafter för ett motstånd till social exkludering och en vilja att medverka till ett mer inkluderande samhälle.

Licentiatavhandlingen 2008 har titeln: Socialt medborgarskap och social delaktighet Lokala upplevelser bland unga kvinnor och män med utländsk bakgrund

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))