Henrik Hegender

Henrik Hegender

Universitetslektor
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
24055, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Universitetslektor i pedagogik. Fil. dr i pedagogiskt arbete, (2010). 

Undervisning

Henrik undervisar i utbildningsvetenskapliga kurser inom de olika lärarprogrammen. Del av sin tjänst gör Henrik inom det högskolepedagogiska området, där han undervisar i behörighetsgivande kurser samt initierar och leder andra kompetensutvecklingsinsatser för lärare vid universitetet. 

Specialområdena är pedagogisk meritering; pedagogiskt ledarskap; styrning och lärande utifrån mål- och kriterieformuleringar; bedömning, examination och betygssättning samt området lärares "teoretiska och praktiska" kunskaper.

Forskning

Disputerade i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet, 2010. Avhandlingen handlade om hur lärarkunskap formuleras och bedöms i verksamhetsförlagd lärarutbildning. Bedriver forskning inom professionsfältet med fokus på processer kring handledning och bedömning av studenter i arbetsplatsförlagd utbildning vid akademiska yrkesutbildningar. Henrik har medverkat i tre avslutade Vetenskapsrådsfinansierade forskningsprojekt:

1) Vad händer om man tänker tvärtom? Att byta praktikuppgifter mot teoriuppgifter i lärarutbildningen, (2005-2008).

2) Lärandet i den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen. En studie av yrkeslärande, lärlingsprocesser och handledarskap, (2009-2012).

3) Låt den rätte komma ut! Om lärarutbildningens och introduktionsperiodens funktioner som grindvakter till läraryrket, (2013-2016).

Uppdrag

Henrik har under de senaste åren haft följande externa uppdrag:

1) Kursansvarig för uppdragsutbildningskursen: "Att handleda och bedöma lärarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5hp", som flera skolor i Kalmar kommun beställt, 2012-2019

2) Föreläsare för skolor inom området bedömning, examination och betygssättning, samt för högskolor/universitet och gymnasieskolor inom området handledning och bedömning av studenter/elever i arbetsplatsförlagda kurser vid högskola/universitet samt gymnasieskola, 2010--

3) Skolutvecklingsuppdrag inom ramen för regeringsuppdraget Samverkan för bästa skola (SBS) med fokus på systematiskt kvalitetsarbete, 2018-- samt Praktiska gymnasiet med fokus på lärarsamverkan, bedömning/betygssättning och programmåluppfyllelse, (2016).

4) Sakkunnig vid Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utbildningsutvärderingar av Sveriges Grundlärarprogram (2018-2020).

5) Sakkunnig vid tjänstetillsättningar/befordringsärenden vid svenska högskolor/universitet avseende granskning av pedagogisk skicklighet, 2012--

6) Sakkunnig granskare för tidskrifterna Teaching & Teacher Education, Pedagogisk Forskning i Sverige, Scandinavian Journal of Educational Research, Nordic Studies in Education, Högre Utbildning, 2012--

Interna uppdrag:

1) Doktorandrepresentant i Etikkommittén Sydost, 2005-2009.

2) Vetenskaplig ledare för kursen Examensarbetet i Lärarutbildningen, 2011-2014.

3) Ledamot i Programrådet för Ämneslärarprogrammen, 2011-2016. Programkoordinator för Ämneslärarprogrammet, LAAGY, 2017-2019

4) Pedagogiskt ansvarig för Lnu:s interna kompetensutvecklingsinsats Den gula tråden 2.0 för universitetslärare, 2012-2017.

5) Ledamot i Kursplaneutskottet vid Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), 2012--

6) Representant för FSV i Kursklassificeringsgruppen, 2014--

7) Utbildningsinsatser för flera institutioner inom universitetet avseende pedagogisk meritering/publicering samt målrelaterad bedömning och examination, 2012--

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))