Henrik Hegender

Henrik Hegender

Universitetslektor
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
24055, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Universitetslektor i pedagogik. Fil. dr i pedagogiskt arbete.

Undervisning

Henrik undervisar i utbildningsvetenskapliga kurser inom de olika lärarprogrammen. Del av sin tjänst gör Henrik inom det högskolepedagogiska området, är pedagogisk utvecklare vid fakulteten för samhällsvetenskap och kartlägger kompetensutvecklingsbehov samt initierar utvecklingsinsatser för lärare vid universitetet. 

Specialområdena är pedagogisk meritering; pedagogiskt ledarskap; styrning och lärande utifrån mål- och kriterieformuleringar; bedömning, examination och betygsättning samt området lärares "teoretiska och praktiska" kunskaper.

Forskning

Disputerade i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet, 2010. Avhandlingen handlade om hur lärarkunskap formuleras och bedöms i verksamhetsförlagd lärarutbildning. Bedriver forskning inom professionsfältet med fokus på processer kring handledning och bedömning av studenter i arbetsplatsförlagd utbildning vid akademiska yrkesutbildningar. Henrik har medverkat i tre avslutade Vetenskapsrådsfinansierade forskningsprojekt:

1) Vad händer om man tänker tvärtom? Att byta praktikuppgifter mot teoriuppgifter i lärarutbildningen, (2005-2008).

2) Lärandet i den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen. En studie av yrkeslärande, lärlingsprocesser och handledarskap, (2009-2012).

3) Låt den rätte komma ut! Om lärarutbildningens och introduktionsperiodens funktioner som grindvakter till läraryrket, (2013-2016).

Uppdrag

Henrik har under de senaste åren haft följande externa uppdrag:

1) Kursansvarig för uppdragsutbildningskursen: "Att handleda och bedöma lärarstudenter i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5hp", som flera skolor i Kalmar kommun beställt, 2012-2019.

2) Föreläsare för skolor inom området bedömning, examination och betygssättning, samt för högskolor/universitet och gymnasieskolor inom området handledning och bedömning av studenter/elever i arbetsplatsförlagda kurser vid högskola/universitet samt gymnasieskola, 2010--

3) Skolutvecklingsuppdrag inom ramen för regeringsuppdraget Samverkan för bästa skola (SBS) med fokus på systematiskt kvalitetsarbete, 2018-- samt Praktiska gymnasiet med fokus på lärarsamverkan, bedömning/betygssättning och programmåluppfyllelse, (2016).

4) Sakkunnig vid Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utbildningsutvärderingar av Sveriges Grundlärarprogram (2018-2020).

5) Sakkunnig vid tjänstetillsättningar/befordringsärenden vid svenska högskolor/universitet avseende granskning av pedagogisk skicklighet, 2012--

6) Sakkunnig granskare för tidskrifterna Teaching & Teacher Education, Pedagogisk Forskning i Sverige, Scandinavian Journal of Educational Research, Nordic Studies in Education, Högre Utbildning, 2012--

Interna uppdrag:

1) Doktorandrepresentant i Etikkommittén Sydost, 2005-2009.

2) Vetenskaplig ledare för kursen Examensarbetet i Lärarutbildningen, 2011-2014.

3) Ledamot i Programrådet för Ämneslärarprogrammen, 2011-2016. Programkoordinator för Ämneslärarprogrammet, LAAGY, 2017-2019

4) Pedagogiskt ansvarig för Lnu:s interna kompetensutvecklingsinsats Den gula tråden 2.0 för universitetslärare, 2012-2017.

5) Ledamot i Kursplaneutskottet vid Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), 2012--

6) Representant för FSV i Kursklassificeringsgruppen, 2014--2016

7) Utbildningsinsatser för flera institutioner inom universitetet avseende pedagogisk meritering/publicering samt målrelaterad bedömning och examination, 2012-2022

8) Pedagogisk utvecklare vid fakulteten för samhällsvetenskap, 2022--

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))