Jag har mer än 30 års erfarenhet av socialt arbete i praktik och vetenskap utifrån olika positioner och organisationer, såsom socialsekreterare/familjehemssekreterare inom socialtjänst, personalkonsulent inom företagshälsovård och sedermera som adjunkt/lektor/forskare/postdoktor/chef inom universitet. Sedan 2016 är jag lektor i socialt arbete inom Linnéuniversitetet.

Undervisning

Jag har undervisat inom socionomprogram och personal- och arbetslivsprogram främst om organisering, grupper, samverkan, utvärdering, professionellt socialt arbete, professionell personlig utveckling samt handlett och examinerat kandidatuppsatser.

Forskning

Min forskning har främst handlat om organisering, samverkan och uppföljning. Doktorsavhandlingen med titeln Utveckling av samverkan: Ett deltagarorienterat aktionsforskningsprojekt inom hälso- och sjukvård avlades 2012. År 2015 hade jag ett uppdrag som postdoktor inom Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) som handlade om att implementera och forska om systematisk uppföljning av insatser som riktade sig till barn som anhöriga inom den kommunala socialtjänsten.

Mitt forskningsintresse har utvecklats till att röra sig inom området organisering av insatser till barn som anhöriga. Jag har främst använt mig av interaktiv forskning som deltagarorienterat aktionsforskning, det vill säga forskat tillsammans med professionella ute i verksamheter där forskningen och utvecklingsprojekt på fältet har varit till gagn för varandra.

Uppdrag

Jag har sedan 2018 ett heltidsuppdrag som forskare och möjliggörare inom Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), med inriktning på området barn som anhöriga. Uppdraget innebär att på nationell nivå stödja utvecklingsarbete och forskning inom området, strategisk planering och aktiviteter som stödjer införande och utveckling av stödinsatser till barn som anhöriga i landsting, kommun och enskilda utförare. Det innebär att utveckla stödinsatser och metoder och stödja implementering av systematisk uppföljning av insatser.

Jag är också koordinator för Forskarnätverket Barn som anhöriga och för Anhörigkonsulenter – barn som anhöriga.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)