Ivonne Dutra Leivas

Ivonne Dutra Leivas

Doktorand
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Ivonne Dutra Leivas är doktorand i arkeologi i forskarskolan GRASCA vid Linnéuniversitetet.

Forskning

I min licentiatuppsats utforskar jag hur innehållet i förmedlingen inom svensk uppdragsarkeologi kan utformas för att tydligt möta de behov av kunskap och aktiviteter som skolan har. Studien inbegriper kvalitativa komparativa studier av erfarenheter från uppdragsarkeologiska samarbeten med skolor samt studier av uppdragsarkeologins styrdokument som förmedlingspraktikerna omfattas av. Studieobjekten utgörs av stadsarkeologiska undersökningar som inbegripit förmedlingsinsatser med skolprogram. Fokus har lagts på skolprogrammens form och innehåll.

Resultaten visar att ett brett fält som uppdragsarkeologi förfogar över en variation av kunskaper som kan vara av intresse för skolan. Dock finns det behov av nya processer som möjliggör utvecklingen av samverkansformer som ytterligare kan främja båda verksamheterna. I detta finns det goda förutsättningar att utveckla en arkeodidaktik som är anpassad till uppdragsarkeologins förutsättningar och skolan som målgrupp, som för samman uppdragsarkeologins förmedlingspotential och mål med skolans behov och kunskapsmål.

I min doktorsavhandling kommer jag att undersöka vilka förutsättningar det finns för att inom arkeologin utveckla ett ämnesdidaktiskt forskningsområde. Vad kan ett arkeodidaktiskt fält innehålla? På vilket sätt kan en arkeodidaktik fungera som verktyg för att utveckla samarbetet mellan uppdragsarkeologin och skolan?

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)