Jag är sedan 2015 universitetslektor i byggteknik. Dessförinnan var jag industridoktorand vid universitetetet och jag disputerade 2014 på en avhandling om hållfasthetssortering av konstruktionsvirke. Jag har även ett förflutet som byggnadskonstruktör vid olika konsult- och entreprenadföretag.

Undervisning

Jag undervisar i tre kurser för tredjeårsstudenter inom högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik. I kursen "Stål- och träkonstruktioner" har jag ansvar för beräkningsövningar och en projektuppgift. Jag är även ansvarig för projektkursen "Detaljprojektering – byggnadskonstruktion" som omfattar en större konstruktionsuppgift där studenterna får tillämpa kunskaper om konstruktionsmaterialen betong, stål och trä. Jag är också kursansvarig för en examensarbetskurs som ges inom både kandidatprogrammet i byggnadsutformning och högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik. Kursen omfattar bl.a. hur vetenskapliga publikationer skall utformas såväl innehållsmässigt som språkligt. Vartannat år undervisar jag om stålkonstruktioner inom en uppdragsutbildning vid Militärhögskolan i Stockholm.

Forskning

Min forskning handlar om att utveckla sorteringsmetoder som kan användas för att förutsäga virkets mekaniska egenskaper med hög noggrannhet. Syftet är att trämaterialets ingenjörsmässiga potential skall kunna utnyttjas på ett betydligt bättre sätt än vad som är möjligt med de sorteringsmetoder som används idag. De nya metoderna kan t.ex. användas för att sortera limträ- och massivträlameller på ett sätt som innebär att de konstruktiva egenskaperna hos sådana produkter kan optimeras. Ett flertal projekt med denna inriktning har genomförts och pågår i samverkan med industrin. Jag är också biträdande handledare för fyra forskarstuderande vars studier handlar om bl.a. virkesskanning, hållfasthetssortering, samt modellering av material- och virkesegenskaper. Jag deltar också i ett projekt som avser utveckling av kvistmodeller med hjälp av laser- och CT-skanning.

Uppdrag

Jag har varit projektledare för två förstudier som legat till grund för den ansökan om civilingenjörsrättigheter som universitetet lämnade in till Universitetskanslersämbetet våren 2018. Jag är också biträdande projektledare för utbildningsprojektet "Expertkompetens för hållbart träbyggande" som handlar om att utveckla och erbjuda kurser på akademiskt avancerad nivå till yrkesverksamma inom byggsektorn och den träbearbetande industrin. Jag deltar även i ett projekt som handlar om utveckling av en tvåårig masterutbildning i "Sustainable Structural Engineering".

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Patent (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))