Jesper Johansson

Jesper Johansson

Docent
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag blev universitetslektor i socialt arbete 2010 och docent i socialt arbete 2019 vid Linnéuniversitetet. FD i historia blev jag 2008.

Undervisning

Jag är kursansvarig för och undervisar på en kurs på avancerad nivå, Social Work in Times of Migration: Perspectives on Policies, Institutions and Practices, 15 hp.

Jag är också examinator och undervisar inom socionomprogrammet på kursen Välfärdsstatens organisering och socialpolitiska principer, 15 hp (termin 1). Vidare har jag tidigare undervisat och varit examinator på kursen Social utsatthet, livsvillkor och interventioner, 15 hp (termin 4). Jag har även varit examinator och undervisat på en fristående kurs Social Policy and Welfare State in Sweden för utländska studenter. 

Jag handleder även examensarbeten som relaterar till mina forsknings- och undervisningsfält.

Jag är också biträdande handledare för två doktorander inom forskarutbildningen i socialt arbete vid Linnéuniversitetet.

Forskning

Mina forskningsintressen rör migration, arbetsliv, socialpolitik, socialt företagande, social inkludering och exkludering, oral history och narrativ teori och metod.

Jag fördjupar för närvarande mina olika forskningsintressen i tre olika projekt.

1. Vägar till ett värdig mottagande: Socialt arbete i tider av migration.

Migrationspolitiken i Eurpoas liberala demokratier präglas av motstridiga anspråk, t.ex. mellan mänskiliga rättigheter och nationell säkerhet. Detta aktualiserades när Sverige 2016 införde en ny lagstiftning, vilken begränsar möjligheten för permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening. Lagen kan betecknas som en migrationspolitisk vändpunkt, från en generös asylpolitik till en miniminivå. Förändringen har fått konsekvenser för arbetet med mottagandet av flyktingar och migranter. I det här projektet analyseras frågan om vad som är "ett värdigt mottagande" genom en kombination av etnografiskt fältarbete och politisk filosofi. Studien ger kunskaper om hur olika personer och grupper, både de som tar emot och de som tas emot, formulerar, förhandlar och reproducerar innebörden av ett "värdigt mottagande" i relation till en ny migrationspolitik, sina respektive professioner och i sitt vardagsliv. Sammantaget ger studien viktiga insikter som ökar förståelsen för villkor och utförande av mottagandet av flyktingar och migranter i samtida liberala demokratier och välfärdsstater. Studiens design bidrar till nya perspektiv inom aktuell forskning om socialt arbete och migration och den dokumenterar en unik situation och en politisk vändpunkt som berör hela Europa.

Projektledare är Kristina Gustafsson vid institutionen för socialt arbete, och medverkande forskare är Jesper Johansson vid samma institution och Åsa Trulsson vid institutionen för kulturvetenskaper.

2. Berättelser som kulturarv. Makt och motstånd i insamlingsprocesser och berättelser om och med invandrare vid Nordiska museets arkiv.

Ett kulturarv skapas genom att personer bestämmer sig för att värdera något som ett kulturarv som ska bevaras. Skapandet och bevarandet binder samman människor i tid och rum. Det skapar gemenskap, men riskerar också samtidigt att stänga ute. Därmed förstås kulturarvsskapandet, som en process som kan studeras. I detta projekt undersöks hur minnesinstitutioner inom kultur- och kulturarvsområdet bidrar till och i det förflutna har bidragit till att skapa och upplösa gränser för den svenska gemenskapen genom att in- och exkludera invandrare i den kulturarvsskapande processen. Detta görs genom en granskning och en analys av tillvägagångssätten, villkoren för och innehållet i insamlingar av berättelser om och av invandrade personer vid Nordiska museets arkiv vid olika tidpunkter under perioden 1970-2015.

Projektet drivs tillsammans med Malin Thor Tureby (projektledare) vid ISAK, Linköpings universitet och är finansierat av Vetenskapsrådet.

3. Digital Heritage in Cultural Conflicts (DigiCONFLICT). Ett EU-finansierat forskningsprojekt som fokuserar på digitalisering av kulturarv i olika nationella och kulturella kontexter med deltagande forskare från Storbritannien, Polen och Sverige.

Den svenska delstudien projektleds av Malin Thor Tureby vid ISAK, Linköpings universitet och är också finansierat av Riksantikvarieämbetet.

Min tidigare forskning har rört migrations- och integrationsfrågor, arbetslivshistoria, arbetsmarknadsrelationer och sociala företag. Min doktorsavhandling i historia "Så gör vi inte här i Sverige. Vi brukar göra så här". Retorik och praktik i LO:s invandrarpolitik 1945-1981 (Växjö University Pres 2008) handlar om fackföreningsrörelsen LO:s argumentationslinjer och praktiker i invandrings- och invandrarpolitiska frågor under efterkrigsperioden.

Projektet "Arbetsmarknadens parter och synen på arbetskraftsinvandring som hot eller möjlighet för samhällets välfärd och arbetsmarknadens funktionssätt" (pågick mellan 2011-2016, inkluderat föräldraledigheter) och undersökte Svenskt Näringslivs och Landsorganisationens (LO:s) intressen och policypreferenser gällande arbetskraftsinvandring under 2000-talets första decennium. Projektet har resulterat i två publicerade vetenskapliga artiklar och ett antologibidrag.

Projektet "Arbetsintegrerat lärande i sociala företag" pågick under 2016. Målet med projektet var att skapa en metod för kompetensutveckling av medarbetare inom sociala företag. Arbetsintegrerat lärande handlar om att skapa en arbetsmiljö som främjar lärande mellan medarbetare i vardagen. Det handlar också om att koppla ihop mer formell utbildning och kompetensutveckling så mycket som möjligt med det informella och vardagliga lärandet som sker på arbetsplatsen.

Projektägare var Coompanion Kronoberg, och det var ett samverkansprojekt mellan forskare och lärare vid Linnéuniversitetet, pedagoger vid Grimslövs Folkhögskola, ABF och de sociala företagen Atrium och MKEF i Växjö. Vid Linnéuniversitetet skedde mitt samarbete inom projektet främst med Erik Rosell vid institutionen för organisation och entreprenörskap (Ekonomihögskolan). Projektet resulterade i en pedagogisk handbok och en informationsfilm om kompetensutveckling i sociala företag.

Uppdrag

Ingår i forskargruppen Socialt arbete och migration vid institutionen för socialt arbete.

Ingår i en Strategisk och tvärvetenskaplig forskarplattform om Migration och integration som är ett samarbete mellan tre fakulteter vid Linnéuniversitetet och med särskilt stöd från rektor mellan 2018-2020. 

Jag är även en av initiativtagarna till och verkar som koordinator för ett nationellt forskarnätverk om migration och socialt arbete som har fått nätverksmedel från Forte för åren 2019-2021.

Ordförande i FORSA Småland. FORSA verkar för ett ökat kunskapsutbyte mellan forskning, utbildning och praktik i det sociala arbetet.

Ingår i forskarnätverket Oral History i Sverige (OHIS).

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))