Jim Degrenius

Jim Degrenius

Doktorand
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag undervisar under ht-2021 på grundkursen i svenska som andraspråk, delkursen "Språk, språkutveckling och andraspråksundervisning".

Forskning

Min forskning handlar om språklig variation och flerspråkighet i samtida svensk hiphop. Med utgångspunkten att jag betraktar svensk raplyrik som en diskurs – ett bestämt sätt att tala om världen och samhället – undersöker jag utifrån det teoretiska och metodologiska ramverket Appraisal hur olika språkliga resurser inom samtida svensk hiphop används för att uttrycka attityder och värderingar och för att positionera olika röster socialt. Den svenska hiphopens språk kan härvid beskrivas som ett kontinuum från standardsvenska, till slang och ortensvenska, till användning av hela fraser och satser på andra språk. Mitt forskningsprojekt syftar till att åskådliggöra, förklara och tolka detta språkbruk, utifrån ett urval av svenska hiphoptexter av ett antal artister.